การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน มาฆบูชา

๑. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน นิทรรศการเกี่ยวกับหลักธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๒. จัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพพุทธประวัติ 

๓. กิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนและประชาชน

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู