การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้เข้าร่ว  โครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ  

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู