การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนปะตงวิทยา จัดค่ายธรรมะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แลปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู