การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

"การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือทำตามตัวชี้วัดนั้น แต่ในการ ทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ อยากจะให้ยึดองค์ประกอบของความเป็นพระพุทธศาสนา ๔ ประการไว้เป็นหลัก คือ ๑.ศาสนบุคคล ๒.ศาสนธรรม ๓.ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ ๔.ศาสนพิธี ให้มี กระบวนการขั้นตอนที่เป็นแบบแผนไปตามหลักพระพุทธศาสนา สะท้อนความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง"

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

"เด็กไทยต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักบริโภค แต่ต้องเป็นนักผลิตและเป็นนักสร้างสรรค์ทีนี้ในการที่จะก้าวไป สู่ขั้นเป็นนักสร้างสรรค์นั้นเขาจะต้องมีความสุขจากการกระทำด้วย แต่เวลานี้เด็กไทยกำลังขาดความสุข ขั้นนี้อย่างหนัก เด็กไทยทั่วไปไม่มีความสุขจากการกระทำ ได้แค่หาความสุขจากการเสพบริโภคและถึงกับ เห็นการกระทำเป็นเรื่องทุกข์ ถ้าอย่างนี้ก็ใกล้อวสานสังคมไทยจะไปไม่รอด"

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แนวคิดการศึกษาแนวพุทธะสนทนากับคณะครู โรงเรียนรุ่งอรุณ 20 พฤศจิกายน 2544

"ผมอยากจะพูดว่าการศึกษานั้น เพื่อการประหารเสียซึ่งสัญชาตญาณอย่างสัตว์ (Education for subduing the animal - instinct)"

พุทธทาสภิกขุ: การศึกษาของโลกปัจจุบัน 12 เมษายน 2512

ขอเชิญสถานศึกษาวิถีพุทธ เข้าระบบประเมิน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563
ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ สมัครเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โทรศัพท์ 08 1446 5095

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรค่ายคุณธรรม มจร.

หลักสูตรค่ายคุณธรรม มจร.

วันที่ 09/10/2563

ขอเสนอหลักสูตรการอบรมนักเรียน พัฒนา่บุคลากร เพื่อหน่วยงานของท่านได้เลือกใช้ ดดยมีพระวิทยากร เดินทางไปอบรมที่หน่วนงาน /สถานศึกษาของท่านได้

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๗ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดเอกชน และการกุศล

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดเอกชน และการกุศล

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนการกุศล

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนที่สังกัดกรุงเพทมหานคร

มจร.จัดค่ายคุณธรรม

มจร.จัดค่ายคุณธรรม

วันที่ 11/04/2562

มจร.จัดค่ายคุณธรรม สำหรับเยาวชน "ชีวิตวัยใส เติมใจให้ธรรมะ"

กิจกรรมเด่นสถานศึกษาวิถีพุทธ

กิจกรรมสถานศึกษาวิถีพุทธ

ข่าวประกาศ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ทำตามตัวชี้วัดนั้น แต่ในการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องยึดองค์ประกอบของความเป็นพุทธศาสนา 4 ประการนี้ เป็นหลักคือ 1. ศาสนบุคคล 2. ศาสนธรรม 3. ศาสนวัตถุ,ศาสนสถาน และ 4. ศาสนพิธี ให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นแบบแผนไปตามหลักพระพุทธศาสนา สะท้อนถึงถความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างแท้จริง โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 26/04/2564

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ทำตามตัวชี้วัดนั้น แต่ในการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องยึดองค์ประกอบของความเป็นพุทธศาสนา 4 ประการไว้เป็นหลักคือ 1. ศาสนบุคคล 2. ศาสนธรรม 3. ศานสวัตถุ, ศาสนสถาน และ4. ศาสนพิธี ให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นแบบแผนไปตามหลักพระพุทธศาสนา สะท้อนถึงความเป็นโรงเรียนวิถุพุทธ อย่างแท้จริง 26/04/2564

ตารางการแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ ด้านกิจกรรมประจำวันพระ โรงเรียนได้กำหนดให้แต่ละช่วงชั้นแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธและไปศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดปลูกศรัทธา รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น มารยาทการไหว้ การประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์ การสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ การทำบุญตักบาตร เรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนการฝึกบริหารจิต เจริญปัญญาด้วยการ นั่งสมาธิและเดินจงกรม 09/01/2563

ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู