ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนวัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล)
0
0
0
0
0
0
4
11
1
0
0
0
0
0
5
11
16
 โรงเรียนวัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล)
38
32
5
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
45
88
 โรงเรียนบ้านยางสูง
32
27
33
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
56
121
 โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
116
121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
121
237
 กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วังหามแห
60
60
0
0
0
0
5
10
0
0
0
0
0
0
65
70
135
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1