ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
2
2
4
6
 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
35
34
29
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
57
121
 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
0
0
0
0
0
0
10
8
0
0
0
0
0
0
10
8
18
 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
0
83
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
134
217
 โรงเรียนวัดอบทม
0
0
0
0
0
0
4
10
0
1
0
0
0
5
4
16
20
 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
19
35
0
0
0
0
0
0
19
35
54
 โรงเรียนบ้านบางริ้น
0
0
0
0
0
0
22
8
0
0
0
0
0
0
22
8
30
 โรงเรียนบ้านบางริ้น
27
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
24
51
 โรงเรียนบ้านในกริม
44
23
11
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
28
83
 โรงเรียนบ้านในกริม
0
0
0
0
0
0
2
11
0
0
0
0
0
0
2
11
13
 โรงเรียนบ้านป่าจี้
39
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
36
75
 โรงเรียนวัดนาคปรก
0
0
0
0
0
0
2
14
0
0
0
0
0
0
2
14
16
 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
0
0
40
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
52
92
 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
185
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185
162
347
 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
0
0
0
0
0
0
3
46
0
0
0
0
0
0
3
46
49
 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
0
0
18
21
0
0
0
0
0
0
18
21
39
 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
11
15
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
13
19
32
 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
0
0
439
553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439
553
992
 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
0
0
0
0
0
0
31
32
0
0
0
0
0
0
31
32
63
 โรงเรียนบางหลวงวิทยา
0
0
0
0
0
0
5
16
0
0
0
0
0
0
5
16
21
ทั้งหมด 35 รายการ 1 / 2