ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 ร.ร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม
0
0
280
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
280
560
 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
185
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185
198
383
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
0
0
700
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
750
1,450
 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
0
0
57
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
53
110
 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
0
0
0
0
0
0
6
34
0
0
0
0
0
0
6
34
40
 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
0
0
40
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
30
70
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
0
0
0
0
0
0
18
55
0
0
0
0
0
0
18
55
73
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
0
0
150
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
250
400
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
0
0
0
0
0
0
20
38
0
0
0
0
0
0
20
38
58
 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
0
0
70
80
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0
85
95
180
 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
0
0
70
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
80
150
 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
17
18
0
0
0
0
0
0
17
18
35
 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
41
53
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
44
59
103
 โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
0
0
0
0
0
0
2
9
0
0
0
0
0
0
2
9
11
 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)
33
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
57
90
 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
25
35
72
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
109
206
 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
17
22
26
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
53
96
 โรงเรียนปรางค์กู่
0
0
954
1,109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
954
1,109
2,063
ทั้งหมด 41 รายการ 1 / 3