จองการอบรมและปฏิบัติธรรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารการจองอบรม
เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว ให้สแกนส่งมาทางอีเมล์
  • mcukaiwaisai@gmail.com
  • พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทร. 081-4465095
  • พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ kaiwaisai2014@gmail.com โทร. 084-6704529
  • คุณราตรี รัตนโสภา ch.koki2555@gmail.com
ข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่จองอบรม
หน่วยงาน/องค์กร:
*
   
ที่อยู่  
เลขที่:
หมู่ที่:
หมู่บ้าน:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
ผู้ประสานงาน  
ชื่อ-นามสกุล: *
โทรศัพท์: *
อีเมล์: *
กรุณาใช้อีเมล์ที่มีอยู่จริง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากพระอาจารย์
หากไม่มีอีเมล์ กรุณาสมัครที่นี่
Facebook:
ไลน์ ไอดี:
ประเภทผู้อบรม
นักเรียน
นักศึกษา
ครู-อาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่นๆ  
หลักสูตร
เลือกหลักสูตร:
พระวิทยากรที่ต้องการ:
รูป *
วันที่อบรม
วันเริ่มต้น:
วันสิ้นสุด:
รวมระยะเวลา: วัน
เวลา: เช่น 09.00 น.-19.00 น. เป็นต้น
ข้อมูลเบื้องต้นและวัตถุประสงค์เด่นชัดในการจัดอบรม
  กรุณาระบุวัตถุประสงค์อย่างน้อย 1 ข้อ
ข้อที่ 1. *
ข้อที่ 2.
ข้อที่ 3.
สถานที่ต้องการจัดอบรม
 
มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย  รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๓๙๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๓๔


ในการติดต่อเพื่อจัดกิจกรรม โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.ให้หน่วยงาน/สถาบัน/สถานศึกษาที่จะจัดอบรมหรือปฏิบัติธรรม ติดต่อประสานงานในการจองสถานที่และค่าใช้จ่ายบำรุงสถานที่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่ กลุ่มงงานบริการฝึกอบรม โทร.035248008 หรือ โทร.0863662969
ย ย  ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
2.เมื่อตกลงวัน เวลา สถานที่และค่าใช้จ่ายแล้ว ให้ประสานงานกับพระวิทยากรเพื่อจัดทำกำหนดการต่อไป
3.จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่ และขอวิทยากรมาถึงอธิการบดี
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ
ศูนย์ ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม
กำหนดเอง โปรดระบุ
 
พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน (ถ้าทราบ)
พระวิทยากร:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th