โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,032
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2550
4
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
70
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
80
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
82
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
205
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
95
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
95
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
101
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2559
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2560
2
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
93
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2561
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
96
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
100
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2563
2
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,032
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 13:05:35
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
101  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.เขต 42  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
102  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
103  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
104  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
105  โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
106  โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
107  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
108  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
109  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
110  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
111  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
112  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
113  โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
114  โรงเรียนวัดลั่นทม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
115  โรงเรียนวัดอบทม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
116  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
117  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.เขต 42  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
118  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
119  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
120  โรงเรียนบ้านหินโง่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
121  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
122  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
123  โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
124  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2561
125  โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
126  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
127  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
128  โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
129  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
130  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
131  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
132  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
133  โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
134  โรงเรียนบ้านพันตน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
135  โรงเรียนบ้านฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
136  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
137  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
138  โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
139  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
140  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
141  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2561
142  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
143  โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
144  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
145  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
146  โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
147  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
148  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
149  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
150  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
151  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
152  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
153  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
154  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
155  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.เขต 24  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
156  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
157  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
158  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
159  โรงเรียนบ้านยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
160  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
161  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
162  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
163  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
164  โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
165  โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" สพม.เขต 18  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
166  โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
167  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
168  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
169  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
170  โรงเรียนวัดบ้านกรวด สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
171  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
172  โรงเรียนวัดเกตการาม สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
173  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 พัทลุง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
174  โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป.ระนอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
175  โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
176  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
177  โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
178  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
179  โรงเรียนบ้านวังปืน สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
180  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
181  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
182  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
183  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
184  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
185  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
186  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
187  โรงเรียนสิงหพาหุ สพม.เขต 5 สิงห์บุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
188  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
189  โรงเรียนแร่วิทยา สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
190  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
191  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
192  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
193  โรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
194  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
195  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
196  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
197  โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม.เขต 6 สมุทรปราการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
198  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
199  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
200  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561


ทั้งหมด 1,032 รายการ 2 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th