โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,045
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
77
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
88
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
82
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
205
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
95
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2559
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2560
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
96
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2561
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
96
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
100
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2563
1
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,045
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 15:53:26
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
101  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
102  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
103  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี ) สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
104  โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
105  โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
106  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
107  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
108  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
109  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
110  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
111  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
112  โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
113  โรงเรียนวัดลั่นทม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
114  โรงเรียนวัดอบทม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
115  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
116  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.เขต 42  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
117  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
118  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
119  โรงเรียนบ้านหินโง่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
120  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
121  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
122  โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
123  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2561
124  โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
125  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
126  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
127  โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
128  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
129  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
130  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
131  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
132  โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
133  โรงเรียนบ้านพันตน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
134  โรงเรียนบ้านฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
135  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
136  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
137  โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
138  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
139  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
140  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2561
141  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
142  โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
143  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
144  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
145  โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
146  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
147  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
148  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
149  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
150  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
151  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
152  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
153  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
154  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.เขต 24  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
155  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
156  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
157  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
158  โรงเรียนบ้านยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
159  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
160  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
161  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
162  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
163  โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
164  โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" สพม.เขต 18  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
165  โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
166  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
167  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
168  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
169  โรงเรียนวัดบ้านกรวด สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
170  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
171  โรงเรียนวัดเกตการาม สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
172  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 พัทลุง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
173  โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป.ระนอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
174  โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
175  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
176  โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
177  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
178  โรงเรียนบ้านวังปืน สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
179  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
180  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
181  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
182  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
183  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
184  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
185  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
186  โรงเรียนสิงหพาหุ สพม.เขต 5 สิงห์บุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
187  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
188  โรงเรียนแร่วิทยา สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
189  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
190  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
191  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
192  โรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
193  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
194  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
195  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
196  โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม.เขต 6 สมุทรปราการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
197  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
198  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
199  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
200  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560


ทั้งหมด 1,045 รายการ 2 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th