เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
รายละเอียดกิจกรรม คลิก

 
 
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
901  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
902  โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
903  โรงเรียนวัดวังเป็ด สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
904  โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
905  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
906  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
907  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
908  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
909  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
910  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
911  โรงเรียนวัดหวัง สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
912  โรงเรียนวัดถอนสมอ สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
913  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
914  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
915  โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
916  โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
917  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
918  โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
919  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
920  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
921  โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
922  โรงเรียนบึงกาฬ สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
923  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
924  โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
925  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
926  โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
927  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สพป.สระบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
928  โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
929  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป.ลำพูน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
930  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
931  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
932  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
933  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
934  โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
935  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
936  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
937  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
938  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
939  โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
940  โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
941  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
942  โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
943  โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
944  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
945  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
946  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
947  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
948  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
949  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
950  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
951  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
952  โรงเรียนบีกริม สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
953  โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
954  โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
955  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
956  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
957  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
958  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
959  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
960  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม.เขต 17 จันทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
961  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม.เขต 31 นครราชสีมา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
962  โรงเรียนบ้านกองทูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
963  โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
964  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
965  โรงเรียนวัดอบทม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
966  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
967  โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
968  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
969  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
970  โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
971  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
972  โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
973  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
974  โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
975  โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
976  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
977  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
978  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
979  โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
980  โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
981  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
982  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
983  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
984  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
985  โรงเรียนวัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
986  โรงเรียนบ้านวังรี สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
987  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
988  โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
989  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
990  โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
991  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
992  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
993  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
994  โรงเรียนบ้านปากปาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
995  โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
996  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
997  โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
998  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
999  โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป.ลำพูน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
1000  โรงเรียนวัดในกลาง สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553


ทั้งหมด 1,033 รายการ 10 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th