โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,045
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
77
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
88
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
82
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
205
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
95
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2559
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2560
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
96
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
100
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2563
1
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,045
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 15:53:26
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
901  โรงเรียนบ้านในเมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
902  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
903  โรงเรียนบ้านหวาย สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
904  โรงเรียนบ้านแม่จันฯ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
905  โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
906  โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
907  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
908  โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
909  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
910  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป.เชียงราย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
911  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สพป.พะเยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
912  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
913  โรงเรียนบ้านปัว สพป.พะเยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
914  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
915  โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
916  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
917  โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
918  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
919  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.ลำปาง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
920  โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
921  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
922  โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
923  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
924  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม.เขต 23  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
925  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
926  โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป.สกลนคร เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
927  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
928  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
929  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
930  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
931  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
932  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
933  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
934  โรงเรียนบ้านนาทม สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
935  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
936  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
937  โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
938  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
939  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
940  โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
941  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
942  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
943  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
944  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
945  โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
946  โรงเรียนวัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
947  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
948  โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
949  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
950  โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
951  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป.สงขลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
952  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา สพป.สงขลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
953  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
954  โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
955  โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
956  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
957  โรงเรียนบ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2) สพป.ยะลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
958  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ยะลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
959  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
960  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
961  โรงเรียนเพิ่มวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
962  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
963  โรงเรียนวัดร่อน สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
964  โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
965  โรงเรียนสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
966  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
967  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
968  โรงเรียนบ้านเชียงคาน สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
969  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
970  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
971  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
972  โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
973  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
974  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง สพป.มุกดาหาร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
975  โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม.เขต 22  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
976  โรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
977  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
978  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
979  โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
980  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
981  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
982  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
983  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
984  โรงเรียนบ้านหนองกา สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
985  โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
986  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
987  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
988  โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
989  โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
990  โรงเรียนวัดบ้านพระ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
991  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
992  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
993  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม.เขต 17  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
994  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
995  โรงเรียนวัดบางน้ำวน สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
996  โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
997  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
998  โรงเรียนคงคาราม สพม.เขต 10  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
999  โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1000  โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.เขต 10  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553


ทั้งหมด 1,045 รายการ 10 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th