ความเป็นมาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

          โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการนำหลักธรรมสำคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา โดยเริ่มก่อกำเนินขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2545 และมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในเดือน พฤษภาคม 2546 ณ พุทธมณฑล  โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 89 โรงเรียน จากสถานศึกษาทุกสังกัด ต่อมามีสถานศึกษาสมัครใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น จนถึงปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนประมาณ 19,000 โรงเรียน และมีกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน
 
          โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้านอย่างบูรณาการ คือ
๑) ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
๒) ด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ
๓) ด้านปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลก และชีวิต
        ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมทำให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติภาพในสังคม การศึกษาแนววิถีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือสำคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด
 
          ในปี พ.ศ.2552 ได้มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาที่เป็นระบบ ชื่อ “โครงการประเมิน เสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ” โดยได้สำรวจโรงเรียนวิถีพุทธจำนวน 3,500 โรงเรียน และได้สุ่มตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อการพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนวิถีพุทธในภาคสนาม จำนวน 700 โรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ได้มีการตรวจเยี่ยมประเมินอีก 700 โรงเรียน จากโครงการดังกล่าวทำให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในปัจจุบันโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เรียกว่า อัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้ใช้เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธให้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันดำเนินการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่มีขั้นตอนเพื่อรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และทุนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำจำนวน 5 รุ่น รวมจำนวนทั้งหมด 665 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
      
       ด้วยระยะเวลาการดำเนินงานสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยาวนานถึง 12 ปี โรงเรียนวิถีพุทธได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา
     ในปี พ.ศ.2558 นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรที่ดูแลและพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 จำนวนรวม 665 โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 27 โรงเรียน ซึ่งจะเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณค่า สมควรเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่นต่อไป

เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2558 | อ่าน 6032
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อื่นๆ
 
๒๔.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 7349
 
๒๕.ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 40475
 
๒๓.การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 9192
 
๒๑.รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
30/03/2561
เปิดอ่าน 13351
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
09/02/2561
เปิดอ่าน 8002
 
รร.วิถีพุทธพระราชทาน ๑,๒
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=schoolt&stype=2
03/02/2561
เปิดอ่าน 10533
 
๒๐.รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓
รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ (ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
01/02/2561
เปิดอ่าน 13420
 
๑๙. รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 7343
 
๑๘.กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 7208
 
๑๗.โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
02/11/2559
เปิดอ่าน 6915
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th