กิจกรรมการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ ในโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙

กิจกรรมการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ

ในโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙

 

จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธจากตัวแทนที่ดีของโรงเรียนของประเทศไทย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์  http://www.vitheebuddha.com เพื่อให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจได้ลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลการดำเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วทำการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ โรง (๑๐๐ โรงเรียนที่มีผลการดำเนินการในระดับดีมาก และ ๒๐ โรงเรียนที่มีผลการดำเนินการต้องปรับปรุง)  มาจัดทำโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังเคราะห์หาข้อสรุป แนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะนำมาสังเคราะห์เพื่อการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และนำมาพัฒนาให้เป็นคู่มือสำหรับโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติจริงของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน ๒๐ โรงเรียน  โดยมีพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในแนวทางที่ถูกต้องในพื้นที่จริง (โรงเรียนที่สมัครใจ) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน 

 

 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนที่ทดลองดำเนินการตามแนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีความสะดวก และให้พระนิเทศที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น Coaching ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกันจึงเห็นสมควรจัด “กิจกรรมการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้าง ทักษะ ประสบการณ์ให้กับพระและบุคลากรสนับสนุนเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานการใช้คู่มืออัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ เกณฑ์การประเมิน การให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำรายงานป้อนกลับ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระนิเทศและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในโครงการทุกฝ่าย

 

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ของการเป็นพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธที่มาจากที่ต่างๆ
  3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาอัตลักษณ์ของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีมาตรฐานและ เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลาการอบรม

          จำนวน ๑ วัน

 

คุณสมบัติ      
          ๑. สามารถทำงานเป็นทีมได้ พร้อมจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ
          ๒.มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการศึกษาเชิงพุทธ และโรงเรียนวิถีพุทธ
          ๓.จบปริญญาตรี นักธรรมชั้นเอก ขึ้นไป
          ๔.ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อพระศาสนา ยินดีเสียสละเวลาเพื่อการนิเทศวิถีพุทธ อย่างน้อย ๓ เดือน

 

สมัครภายใน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ แล้วส่งกลับมาที่ charnb008@gmail.com


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (309.5 kb)

เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2555 | อ่าน 2953
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 4458
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 3491
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 3514
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 5468
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 6272
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 4754
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 6006
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 5288
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 5681
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 5755
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th