กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมคัดเลือก
โรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น ๕
โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย (มจร.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ) และ
คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธแห่งประเทศไทย (คขวท.)
 
  กิจกรรม วิธีการ ระยะเวลา
ประกาศรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕ มจร./สพฐ/คขวท/ ร่วมกัน รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕ โดย
๑.ประกาศรับสมัคร
๒.โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัคร
๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เมื่อคณะกรรมการในแต่ละภาคสงฆ์จะออกตรวจเยี่ยม
๑.กำหนดวันตรวจเยี่ยมโรงเรียน
๒.แจ้งให้โรงเรียนรับทราบ
๓.ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกันโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ มจร.
๔.การออกตรวจเยี่ยม โปรดเดินทางโดยประหยัด ถ้าขอใช้รถเขตได้จะเป็นการดี
๕.นำรูปที่ได้จากการตรวจเยี่ยม อัพโหลด
ลงเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com
๖.รวบรวมผล การประเมินจัดส่ง มจร.เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๐๐ โรงเรียน
๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(ในแต่ละภาคสงฆ์จะได้ ข้อมูลโรงเรียนไม่เท่ากัน อยู่ที่จำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้ามาในแต่ละภาคสงฆ์)
 
คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธให้เหลือ ๑๐๐ โรงเรียน การคัดเลือก โดย
๑.ตัวแทนคณะกรรมการในแต่ละภาคสงฆ์มาให้ข้อมูล กับส่วนกลาง ภาคสงฆ์ละ ๑ รูป/คน
๒.คณะกรรมการกลางประกอบด้วย มจร. /สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คขวท. ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕
๓.ดูผล คะแนน เอกสารประกอบ และทัศนคติ ของคณะกรรมการ เพื่อเป็นตัวในการคัดเลือก
๔.รับเงินในการเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโดยหลักฐานต้องครบทุกโรงเรียน
๕.ประกาศผล ทางเว็บไซด์ และ ออกจดหมายเชิญสัมมนารับโล่และทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕
๒ – ๓ กันยายน ๒๕๕๗
๔. สัมมนาและมอบรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕ สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ รุ่นที่ ๕ สร้างเครือข่าย และมอบรางวัล ๑๕ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
 
 

เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2557 | อ่าน 6466
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3486
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4705
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6482
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 10170
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10869
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11471
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10975
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10124
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10039
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8292
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th