ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. กำหนดการ จำนวน  ๑  แผ่น   
    ๒. ใบตอบรับ จำนวน  ๑ แผ่น
ด้วยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรชาวพุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับครู            และนักเรียนภายใต้โครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ 
๑.    หลักสูตรอบรมนักเรียน ใช้หลักสูตร “หลักชาวพุทธ”    
๒.    หลักสูตรอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา ใช้หลักสูตร“ครูวิถีพุทธ”
ระยะเวลาโรงเรียนสามารถเลือกช่วงเวลาได้ดังนี้
     -เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  
     -เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
     -เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  
 โดยโครงการจะจัดส่งพระวิทยากรไปจัดกิจกรรมจำนวน ๒ รูป โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานได้ตามศรัทธา รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ในการนี้  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  จึงเจริญพรมาเพื่อขอความร่วมมือเขตพื้นที่การศึกษา   แจ้งโรงเรียนวิถีพุทธได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกแบบตอบรับ แล้วแสกนใบตอบรับส่งมายังอีเมล์ผู้ติดต่อประสานงานด้านล่าง ก่อนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 โดยโรงเรียนวิถีพุทธที่ตรงตามเงือนไขในโครงการนี้    โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่าทอง
     
จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ 
หมดเขตส่งใบตอบรับก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (267.5 kb)

เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 | อ่าน 3306
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน วารสารวิถีพุทธ อื่นๆ
 
วารสาร รู้ตื่น และเบิกบาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๗ เล่มที่ ๑๕
01/09/2559
เปิดอ่าน 2288
 
บันทึกความสำเร็จโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๘
30/10/2557
เปิดอ่าน 3090
 
วารสาร ตื่นรู้ เบิกบาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
04/03/2557
เปิดอ่าน 3215
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๘ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ดาวโหลด วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๘ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
05/12/2555
เปิดอ่าน 6249
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๗ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
04/09/2555
เปิดอ่าน 3995
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๖ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ภาคกลาง-ตะวันออก
10/05/2555
เปิดอ่าน 2597
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๖ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ภาคตะวันตก-ใต้ตอนบน
10/05/2555
เปิดอ่าน 2575
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๖ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ภาคใต้ตอนล่าง
10/05/2555
เปิดอ่าน 2065
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๖ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ภาคประตูอีสาน
10/05/2555
เปิดอ่าน 2632
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๖ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ภาคเหนือตอนบน
10/05/2555
เปิดอ่าน 1914
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th