ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย    
๑. กำหนดการ จำนวน  ๑  แผ่น   
๒. ใบตอบรับ จำนวน  ๑ แผ่น
ด้วยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรชาวพุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับครู            และนักเรียนภายใต้โครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ 
๑.    หลักสูตรอบรมนักเรียน ใช้หลักสูตร “หลักชาวพุทธ”    
๒.    หลักสูตรอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา ใช้หลักสูตร“ครูวิถีพุทธ”
ระยะเวลาโรงเรียนสามารถเลือกช่วงเวลาได้ดังนี้
     -เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  
     -เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
     -เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  
 โดยโครงการจะจัดส่งพระวิทยากรไปจัดกิจกรรมจำนวน ๒ รูป โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานได้ตามศรัทธา รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ในการนี้  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  จึงเจริญพรมาเพื่อขอความร่วมมือเขตพื้นที่การศึกษา   แจ้งโรงเรียนวิถีพุทธได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกแบบตอบรับ แล้วแสกนใบตอบรับส่งมายังอีเมล์ผู้ติดต่อประสานงานด้านล่าง ก่อนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 โดยโรงเรียนวิถีพุทธที่ตรงตามเงือนไขในโครงการนี้    โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่าทอง
     
จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ 
หมดเขตส่งใบตอบรับก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (267.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (234.36 kb)

เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 | อ่าน 29965
เขียนโดย

  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 25607
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 7657
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 11571
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 11599
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 11573
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 11535
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 11566
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 11112
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 11036
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 11065
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th