ประกาศผลการคัดเลือกพระผู้เข้ารับการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธชั้นนำ

รายชื่อพระนิเทศวิถีพุทธ
ผู้เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเสนอแนะการพัฒนา
การดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ที่ ชื่อ – ฉายา วัด จังหวัด
๑.      พระนิติโรจน์  ญาณสํวโร หนองสะแก บุรีรัมย์
๒.      พระอรัญ   กนฺตจารี ลาดยาว นครสวรรค์
๓.      พระระพีพัฒน์   สณฺหาสภวาที กลางบุรี ขอนแก่น
๔.     พระสิทธิเดช สีลเตโช กลาง ชลบุรี
๕.     พระมหาเทวประภาส   วชิรญาณเมธี คุ้งตะเภา อุตรดิตถ์
๖.      พระอ๋อน   ถาวโร สุวรรณารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๗.     พระครูวินัยธรวรวงศ์มุนี     ธมฺมโชติ ลำนาว นครศรีธรรมราช
๘.      พระเรวัฒน์   ชยากโร โพธาวาส สุราษฎร์ธานี
๙.     พระครูใบฎีกามงคล   อคฺคธมฺโม โพธาวาส สุราษฎร์ธานี
๑๐. พระทรงศักดิ์   ภทฺทธมฺโม วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร
๑๑. พระสมุห์สมชาย   จีรปุญฺโญ คุ้งตะเภา อุตรดิตถ์
๑๒. พระมหาภูชิต   สิริปญฺโญ           แหลมสุวรรณาราม    สมุทรสาคร  
๑๓. พระบัณฑิต ปญฺญาวุธโท พลับพลา นนทบุรี
๑๔. พระครูอดุลกาญจนธรรม วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม กาญจนบุรี
๑๕. พระชาติชาย  สุทฺธาโภ ถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม กาญจนบุรี
๑๖. พระณัฐภพ ขนฺติโก ไผ่เหลือง นนทบุรี
๑๗. พระอธิการธงชัย   วชิรญาโน หนองปรือน้อย ฉะเชิงเทรา
๑๘. พระมหาวิไล   รวิวณฺโณ ป่าเลย์ไลยก์ สุพรรณบุรี
๑๙. พระมหาสุริยงค์   สุริยวณฺโณ จันทร์ อ่างทอง
๒๐. พระมหาสุรพล   สุตกวี นครสวรรค์ นครสวรรค์
๒๑. พระมหานเรศ อินฺทวีโร วัดไผ่เหนือ ลำปาง
๒๒. พระมนูญ   วรธมฺโม แม่คำ เชียงราย
๒๓. พระกิตฺติภูมิ   วชิรกิตฺติโก ควนอุโบสถ นครศรีธรรมราช
๒๔. พระภูมิสิษฐ์  ปิยสีโล เทพนิมิต อุทัยธานี
๒๕. พระกฤษณุวัฒน์  กิตฺติธมฺโม ปูรณาวาส กรุงเทพมหานคร
๒๖. พระเปรม  โชติปญฺโญ สิงหวนาราม นครราชสีมา
๒๗. พระมหาสัญชัย  ชาตเมธี ภูเขาทอง นครราชสีมา
๒๘. พระมหาณัฐพร  กุสลจิตฺโต โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๒๙. พระดนัย  ธีรวํโส วังตะเคียน ปราจีนบุรี
๓๐. พระมหาวัชรินทร์  วชรินฺโท เจดีย์แดง ศรีสะเกษ
๓๑. พระครูสุเมธธรรมสาร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๒. พระอัครเดช  โชติญาโณ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๓. พระอาคม  คมฺภีรธมฺโม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๔. พระมหาสุรินทร์ ปสิทฺธิเมธ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๕. พระธีรพงษ์  นรินฺโท มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๖. พระมหาอานนท์  นิรุตฺติธมฺโม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๗. พระศุภกร  พุทฺธรกฺขิโต หนองบัวหิ่ง ราชบุรี
๓๘. พระสมบัติ  ชวโน ช้าง พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.vitheebuddha.com

เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2557 | อ่าน 3335
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3484
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4705
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6480
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 10169
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10867
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11470
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10975
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10124
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10039
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8291
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th