กำหนดการการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ


 
กำหนดการ
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อน 
และเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ สู่ทศวรรษที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.พระนครศรีอยุธยา
 
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา    ๑๓.๐๐  น.                เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา    ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    ลงทะเบียน และส่งรูปถ่าย/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/CD กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
                                        ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคารชั้น ๔ 
เวลา    ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.       ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา    ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.       ฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น
เวลา    ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.      บริหารจิตเจริญปัญญา
                                      โดย  พระวิทยากร  ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
เวลา    ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.       วิถีไทย วิถีพุทธ  โดย พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
เวลา    ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.       ผูกสัมพันใสใจ  สายใยธรรมะ
                                      โดย  พระวชิระ สุปภาโส  หัวหน้าพระวิทยากร 
เวลา    ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.      กระบวนการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรูปแบบ KFC 
                                      โดย  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน  หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
เวลา    ๒๑.๐๐                     พักผ่อน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา    ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.       บริหารจิตเจริญปัญญา ธรรมรับอรุณ 
                                      โดย  พระวิทยากร  ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
เวลา    ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.       ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา    ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.       พิธีเปิด  โดย  พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มจร.
                                      - ประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                      - ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานและบอกวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                      - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา    ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕  น.      พัก ฉันน้ำปานะ-อาหารว่าง / รับประทานอาหารว่าง
เวลา    ๑๐.๑๕ - ๑๑.๒๐  น.      กิจกรรมเรียนรู้หลักพุทธธรรมเพื่อการศึกษา
                                      โดย  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน  หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม
เวลา    ๑๑.๒๐ - ๑๓.๐๐  น.      ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา    ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕  น.      กิจกรรมการบูรณาการหลักพุทธธรรมลงสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                                      โดย  นายสนธิชัย  สมเกตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง และคณะ         
เวลา    ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐  น.      พัก/ฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารว่าง
เวลา    ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.      กิจกรรมหลักพุทธธรรมเพื่อการศึกษาและแนวทางความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมอย่างยั่งยืน (Coaching  Term) โดย  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน  หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม
เวลา    ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐  น.      ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา    ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐  น.      ฉันน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น
เวลา    ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.       บริหารจิตเจริญปัญญา
                                      โดย  พระวิทยากร  ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
เวลา    ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.       กระบวนการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรูปแบบ KFC
                                      โดย  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน   หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม  มจร.
เวลา    ๒๐.๐๐  น.                 พักผ่อน
 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา    ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.       ศึกษาธรรมะ ณ อุโบสถกลางน้ำ
                                      โดย  พระวิทยากร  ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
เวลา    ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.       ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา    ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.       การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นเลิศ
                                      -   เรียนรู้หลักอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
                                      -   รู้จักเกณฑ์การประเมิน
                                      -   แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
                                     โดย  ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
เวลา    ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕  น.      พัก ฉันน้ำปานะ-อาหารว่าง / รับประทานอาหารว่าง
เวลา    ๑๐.๑๕ - ๑๑.๓๐  น.      การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ)
                                      -   เรียนรู้หลักอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
                                      -   รู้จักเกณฑ์การประเมิน
                                      -   แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
                                      โดย  ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา สพฐ.
เวลา    ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐  น.      ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พัก
เวลา    ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕  น.      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพัฒนา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ และตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธ ๓ ระดับ โดย  วิทยากรกระบวนการ
เวลา    ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐  น.      พัก / ฉันน้ำปานะ  / รับประทานอาหารว่าง
เวลา    ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพัฒนา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ และตัวชีวัดโรงเรียนวิถีพุทธ ๓ ระดับ (ต่อ)   โดย  วิทยากรกระบวนการ
เวลา    ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.       ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา    ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐  น.      ฉันน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น
เวลา    ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.       บริหารจิตเจริญปัญญา
                                      โดย  พระวิทยากร  ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
เวลา    ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.       จุดเทียนอุดมการณ์
                                      โดย  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน  หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม
เวลา    ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.       กระบวนการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรูปแบบ KFC
                                      โดย  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน  หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม
เวลา    ๒๑.๐๐ น.                  พักผ่อน
 
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา    ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.       ศึกษาธรรมะ ณ สวนหิน  บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 
                                      โดย  พระวิทยากร  ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
เวลา    ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.       ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา    ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.       แนวทางความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิถีพุทธกับกรมการศาสนา
                                      โดย วิทยากร จาก กรมการศาสนา
เวลา    ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.       สรุปและประมวลข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
                                      สำหรับ สพฐ./สพป./สพม. และกรมการศาสนา
                                      โดย นายสนธิชัย  สมเกตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง และคณะ         
เวลา    ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.       วิถีพุทธสู่ทศวรรษที่  ๒
                                      โดย พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ  ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
เวลา    ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.       พิธีปิด
                                      - กล่าวรายงาน 
                                      - อธิบดีกรมการศาสนาประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร 
                                      - อธิบดีกรมการศาสนาให้โอวาทและกล่าวปิด
                                      - ไหว้พระสวดมนต์
                                      - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เวลา    ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.       ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา    ๑๒.๓๐  น.                 รับค่าพาหนะ เดินทางกลับ......โดยสวัสดิภาพ
 
 
หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
               ๒. รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.vitheebuddha.com
 

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2557 | อ่าน 3237
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3484
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4705
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6480
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 10169
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10867
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11470
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10975
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10124
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10039
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8291
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th