คำชี้แจง ผลการตัดสิน การพิจารณาผลการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ (ปี ๓)

คำชี้แจง ผลการตัดสิน การพิจารณาผลการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ (ปี ๓)

รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” เป็นรางวัลแห่งเกียรติคุณ ที่มอบให้กับยอดนักสู้ผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์แห่งงานสีขาวทุกท่าน คณะกรรมการฯมีความสุข อิ่มเอมใจเป็นอย่างยิ่งที่พบว่ามี“ครูดีไม่มีอบายมุข” ในสังคมไทยจำนวนมาก เรื่องเล่าแรงบันดาลใจของผู้สมัครเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าเรียนรู้อย่างยิ่ง แต่รางวัลนั้นมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะมอบให้กับคุณครูที่สร้างความดีที่มีอยู่มากมาย ขอเพียงว่าคุณครูต้องไม่ท้อที่จะทำความดีเพื่อความดี ครูต้องเป็นแสงเทียนส่องทางให้ ลูกศิษย์ไปสู่เส้นชัย ซึ่งนั่นหมายถึง คุณครูเป็นผู้ถือชัยชนะ คือ ความสำเร็จของลูกศิษย์นั่นเอง

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ หรือเกียรติบัตรในปีนี้ ขอท่านอย่าหน่ายท้อต่อการสร้างสรรค์ความดีเพื่อลูกศิษย์ต่อไป เพราะท่านอาจยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการพิจารณาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลอย่างซื่อสัตย์ ขอบคุณทั้งท่านที่สมัคร และท่านที่รับรองข้อมูล ไม่ว่าท่านจะได้รับเกียรติบัตร หรือโล่ หรือไม่ได้รับ ขอให้ท่านภูมิใจในความเป็นครูที่เป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์ และเดินทางสู่การเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข

ท่านที่ไม่มีชื่อในประกาศ หมายความว่าท่านขาดคุณสมบัติ ซึ่งมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ยังข้องเกี่ยวกับอบายมุขอยู่ ยังดื่ม ยังสูบ หรือยังเล่นการพนัน เล่นหวยใต้ดิน
๒. มีแรงบันดาลใจ( ข้อ๗ ) และหรือการตั้งสัจจะอธิษฐาน ( ข้อ ๑๐ ) เหมือนกันกับผู้อื่นแบบคัดลอกข้อความกันมา ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า แรงบันดาลใจ( ข้อ๗ ) และหรือการตั้งสัจจะอธิษฐาน ( ข้อ ๑๐ ) เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ควรคัดลอกกัน แต่ ภารกิจโครงการ ( ข้อ ๘ ) และแนวทางขยายผล ( ข้อ ๙ ) อาจเหมือนกันได้
๓. กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดความสมบูรณ์หรือเกิดความผิดพลาดที่คณะกรรมการยากที่จะเดา เช่น ไม่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร ลงลายมือชื่อเป็นคนละชื่อกับผู้สมัคร ขาดผู้รับรอง 
ชื่อหน้าปกกับข้อมูลด้านในไม่ตรงกัน ไม่ตอบข้อคำถามสำคัญ ๕ และ ๖ จึงไม่ทราบว่า
ท่านยังมีอบายมุขอยู่หรือไม่
๔. ส่งใบสมัครล่าช้า เลยวันกำหนดส่ง ตราประทับไปรษณีย์ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม หากในประกาศมีการสะกดผิดพลาด ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งรายละเอียดที่ถูกต้องมาที่ aun_040532@hotmail.co.th โดยอ้างถึงเลขที่ เลขหน้า ในประกาศด้วย

สำหรับท่านที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ฝ่ายผู้ดำเนินการฯ จะได้จัดส่งเกียรติบัตร ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจำนวนรายชื่อในประกาศ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดพิธีการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และประกาศให้สาธารณชนได้ร่วมกันยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตร ในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ด้วย

สำหรับท่านที่ได้รับโล่ รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ฝ่ายผู้ดำเนินการฯ จะเชิญท่านมารับโล่ ( ขอความกรุณาจ่ายค่าพาหนะเอง ) ขอให้ทุกท่านมารับโล่ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมคุรุสภา อย่างไรก็ดี การชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการจัดงานวันครู ดังนั้นขอให้ท่านติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ทางเวปไซด์อย่างใกล้ชิด และส่งแบบตอบรับตามเวลาที่กำหนด

สำหรับทุกท่านที่ดำเนินการโครงการ กิจกรรม เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การลด ละ เลิก อบายมุข สุรา เบียร์ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ ของครอบครัวตนเอง นักเรียน ชุมชน และมีแนวทางการขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ขอให้ท่านยังคงดำเนินชีวิตตามคำสัจจะอธิษฐาน และช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นภัยอบายมุขตามที่ท่านได้ตั้งสัจจะไว้ทุกประการ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมอุดมธรรมด้วยกัน

สำหรับท่านที่ขาดคุณสมบัติในปีนี้ และผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร ขอให้ท่านติดตามการดำเนินงานโครงการนี้ในปีต่อไป เพื่อสร้างสรรค์งานร่วมกัน ให้กำลังใจ ยกย่อง และประกาศ เกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างความดี มิใช่สอนเพียงหนังสือแต่สอนและชี้นำแนวทาง ปกป้องลูกศิษย์ให้รอดพ้นจากอบายมุขเพื่อความสุขของลูกศิษย์ และสังคมในภายภาคหน้า

****************************************** 

ติดต่อสอบถาม 
ผู้ประสานงานโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี 57 
นายพงศกร เรียบร้อย (อั๋น สคล.) โทร.084-056-3842 
อีเมล์ : aun_040532@hotmail.co.th
เฟสบุ๊ค : พงศกร เรียบร้อย
รูปภาพ : คำชี้แจง ผลการตัดสิน การพิจารณาผลการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ (ปี ๓)

	รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” เป็นรางวัลแห่งเกียรติคุณ ที่มอบให้กับยอดนักสู้ผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์แห่งงานสีขาวทุกท่าน คณะกรรมการฯมีความสุข อิ่มเอมใจเป็นอย่างยิ่งที่พบว่ามี“ครูดีไม่มีอบายมุข” ในสังคมไทยจำนวนมาก เรื่องเล่าแรงบันดาลใจของผู้สมัครเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าเรียนรู้อย่างยิ่ง แต่รางวัลนั้นมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะมอบให้กับคุณครูที่สร้างความดีที่มีอยู่มากมาย ขอเพียงว่าคุณครูต้องไม่ท้อที่จะทำความดีเพื่อความดี ครูต้องเป็นแสงเทียนส่องทางให้    ลูกศิษย์ไปสู่เส้นชัย ซึ่งนั่นหมายถึง คุณครูเป็นผู้ถือชัยชนะ คือ ความสำเร็จของลูกศิษย์นั่นเอง

	สำหรับท่านที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ หรือเกียรติบัตรในปีนี้ ขอท่านอย่าหน่ายท้อต่อการสร้างสรรค์ความดีเพื่อลูกศิษย์ต่อไป เพราะท่านอาจยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  

	อย่างไรก็ดี คณะกรรมการพิจารณาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลอย่างซื่อสัตย์  ขอบคุณทั้งท่านที่สมัคร และท่านที่รับรองข้อมูล ไม่ว่าท่านจะได้รับเกียรติบัตร หรือโล่ หรือไม่ได้รับ ขอให้ท่านภูมิใจในความเป็นครูที่เป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์ และเดินทางสู่การเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข

	ท่านที่ไม่มีชื่อในประกาศ หมายความว่าท่านขาดคุณสมบัติ ซึ่งมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.	ยังข้องเกี่ยวกับอบายมุขอยู่ ยังดื่ม ยังสูบ หรือยังเล่นการพนัน เล่นหวยใต้ดิน
๒.	มีแรงบันดาลใจ( ข้อ๗ ) และหรือการตั้งสัจจะอธิษฐาน ( ข้อ ๑๐ ) เหมือนกันกับผู้อื่นแบบคัดลอกข้อความกันมา ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า แรงบันดาลใจ( ข้อ๗ ) และหรือการตั้งสัจจะอธิษฐาน ( ข้อ ๑๐ ) เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ควรคัดลอกกัน แต่ ภารกิจโครงการ ( ข้อ ๘ ) และแนวทางขยายผล ( ข้อ ๙ ) อาจเหมือนกันได้
๓.	กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดความสมบูรณ์หรือเกิดความผิดพลาดที่คณะกรรมการยากที่จะเดา เช่น ไม่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร  ลงลายมือชื่อเป็นคนละชื่อกับผู้สมัคร ขาดผู้รับรอง  
 	   ชื่อหน้าปกกับข้อมูลด้านในไม่ตรงกัน ไม่ตอบข้อคำถามสำคัญ ๕ และ ๖ จึงไม่ทราบว่า
       ท่านยังมีอบายมุขอยู่หรือไม่
๔.	ส่งใบสมัครล่าช้า เลยวันกำหนดส่ง ตราประทับไปรษณีย์ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม หากในประกาศมีการสะกดผิดพลาด ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งรายละเอียดที่ถูกต้องมาที่  aun_040532@hotmail.co.th โดยอ้างถึงเลขที่ เลขหน้า ในประกาศด้วย

สำหรับท่านที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ฝ่ายผู้ดำเนินการฯ จะได้จัดส่งเกียรติบัตร ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจำนวนรายชื่อในประกาศ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดพิธีการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และประกาศให้สาธารณชนได้ร่วมกันยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตร ในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ด้วย

สำหรับท่านที่ได้รับโล่ รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ฝ่ายผู้ดำเนินการฯ จะเชิญท่านมารับโล่       ( ขอความกรุณาจ่ายค่าพาหนะเอง ) ขอให้ทุกท่านมารับโล่ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมคุรุสภา อย่างไรก็ดี การชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการจัดงานวันครู ดังนั้นขอให้ท่านติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ทางเวปไซด์อย่างใกล้ชิด และส่งแบบตอบรับตามเวลาที่กำหนด

	สำหรับทุกท่านที่ดำเนินการโครงการ กิจกรรม เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การลด ละ เลิก อบายมุข สุรา เบียร์ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ ของครอบครัวตนเอง นักเรียน ชุมชน และมีแนวทางการขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ขอให้ท่านยังคงดำเนินชีวิตตามคำสัจจะอธิษฐาน และช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นภัยอบายมุขตามที่ท่านได้ตั้งสัจจะไว้ทุกประการ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมอุดมธรรมด้วยกัน

     สำหรับท่านที่ขาดคุณสมบัติในปีนี้ และผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร ขอให้ท่านติดตามการดำเนินงานโครงการนี้ในปีต่อไป เพื่อสร้างสรรค์งานร่วมกัน ให้กำลังใจ ยกย่อง และประกาศ เกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างความดี มิใช่สอนเพียงหนังสือแต่สอนและชี้นำแนวทาง ปกป้องลูกศิษย์ให้รอดพ้นจากอบายมุขเพื่อความสุขของลูกศิษย์ และสังคมในภายภาคหน้า

****************************************** 

ติดต่อสอบถาม 
ผู้ประสานงานโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี 57 
นายพงศกร เรียบร้อย (อั๋น สคล.) โทร.084-056-3842 
อีเมล์ : aun_040532@hotmail.co.th
เฟสบุ๊ค : พงศกร เรียบร้อย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (52.5 kb)

เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2557 | อ่าน 50331
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 20018
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 2377
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 6199
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 6300
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 6250
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 6196
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 6181
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 5780
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 5777
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 5823
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th