หลักสูตรการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.

หลักสูตรการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม
 ฝ่ายบริการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรอบรมคุณธรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น นอกจากนั้น ยังเหมาะกับกลุ่มพิเศษที่ต้องการข้อเสนอแนะเป็นพิเศษ เหมาะกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่พึงประสงค์ในสังคมไทยและสังคมโลก เนื้อหาในแต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการสอดแทรกธรรมะในรูปแบบกิจกรรมที่ผสมทั้งศาสตร์และศิลป์มีทั้งความสนุก ความเพลิดเพลิน แต่อิงแอบกับกับหลักธรรมะ

ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อบรมให้เป็นคนดีมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำหลักธรรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

 

หลักสูตรการอบรม

๑. หลักสูตรสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ

๑. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับประถมศึกษา

๒. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา

๓. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอาชีวศึกษา

๔. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอุดมศึกษา

 

๒. หลักสูตรสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจ หรือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

- หลักสูตรการอบรมคุณธรรมสำหรับกลุ่มพิเศษ

 

๓. หลักสูตรสำหรับอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

-หลักสูตรการอบรมคุณธรรมสำหรับพัฒนาองศ์กร

 

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาการอบรม ขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน ความจำเป็น และปัญหาของแต่ละกลุ่ม

๑. อบรมระยะเวลา ครึ่งวัน

๒. อบรมระยะเวลา ๑ วัน

๓. อบรมระยะเวลา ๒ วัน (ค้างคืน)

๔. อบรมระยะเวลา ๒ วัน (ไม่ค้างคืน)

๕. อบรมระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน (ค้างคืน แบบค่าย)

๖. อบรมระยะเวลา ๓ วัน (ไม่ค้างคืน)


หลักสูตรอบรมคุณธรรม

 

๑. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับประถมศึกษา

การอบรมในระดับประถมศึกษาเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของตน และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการสอดแทรกธรรมะในรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการบรรยายและการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะตามกระบวนการส่งเสริมศีลธรรมแนวใหม่ ประกอบด้วยเกมที่สอดแทรกคุณธรรม หลักธรรมที่ผสมทั้งศาสตร์และศิลป์ ง่ายแก่การนำไปปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใช้ความสามารถแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง นับเป็นการสนับสนุนพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่

 

๑.๑ หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระยะสั้น

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

พ่อหลวงของแผ่นดิน

เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บูชาบิดา –มารดา

มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา

รักในวัยเรียน

ปัญหาอันเกิดจากเพศสัมพันธ์ แนวทางความรักที่ถูกต้อง

ยาเสพติด พิษร้ายในสังคม

การรู้เท่าทันถึงปัญหาอันมาจากยาเสพติด

กฎแห่งกรรม

ทุกอย่างล้วนมาจากกรรม หรือการกระทำ

เพื่อนแท้

เพื่อนช่วยเพื่อนได้ยามต้องการ

รักชาติ

รู้ รัก สามัคคี มีน้ำใจ

มาลาบูชาครู

รำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์

ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจมีศีล

พัฒนาสมรรถนะทางกายและใจ

๑๐

จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาจิตให้เป็นจิตสาธารณะ

๑.๒ หลักสูตรค่ายคุณธรรม

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

ค่ายโครงงานคุณธรรม

สร้างสรรค์ทำความดี มีทักษะคิด ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์

ค่ายธรรมทายาท

มีจิตสำนึก มีคุณลักษณะของคนดี เข้าใจพระพุทธศาสนา

ยุวจิตอาสา

มีจิตเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตนเอง

 

 

๒. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารตามกระแสสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้วิถีชีวิต ค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไป เมื่อการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ของชีวิตมีสูงขึ้น ผู้ปกครองเองอาจไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาขาดระเบียบวินัย ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหารถซิ่ง ปัญหายาเสพติด ดังนั้น หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม

๒.๑ หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระยะสั้น

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

มาลัยให้แม่รักแท้ให้พ่อ

กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา

รู้จักรักให้ตรงทาง

ปัญหาอันเกิดจากเพศสัมพันธ์ แนวทางความรักที่ถูกต้อง

หลุมพรางแห่งชีวิต

รู้เท่าทันถึงปัญหาอันมาจากยาเสพติด

คลายมุมมองยกย่องกัลยาณมิตร

เพื่อนช่วยเพื่อนได้ยามต้องการ

กรรมออนไลน์

ทุกอย่างล้วนมาจากการกระทำ

แสงสว่างปลายอุโมงค์

คิดให้ไกล ไปให้ถึง ซาบซึ้งกตัญญู

พลังพุทธานุภาพสร้างคุณค่าชีวิต

ฝึกสมาธิด้วยบทสวดมนต์

แสงเทียนแห่งศรัทธา

เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นาวาของชีวิต

กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา

๑๐

รู้จักเลือกให้ถูกทาง

เพื่อนช่วยเพื่อนได้ยามต้องการ

๑๑

รุ่งอรุณของชีวิต

รู้เท่าทันในสิ่งที่ทำ

๒.๒ หลักสูตรค่ายคุณธรรม

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

ยุวพุทธิกธรรม

ศึกษาหลักธรรม น้อมนำปฏิบัติ ได้ผลชัดแก่ตน

โครงงานคุณธรรมนำชีวิตด้วยจิตอาสา

ศึกษาหลักธรรม น้อมนำปฏิบัติ ได้ผลชัดแก่ตน

ธรรมอาสาสร้างคุณค่าชีวิต

อยู่อย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สันทนาธรรม

ธรรมะเป็นของคู่กับชีวิต

เตรียมตัวเตรียมใจ

เตรียมกาย เตรียมใจให้พร้อม

จังหวะชีวิต

ติดตามข่าวสาร เพื่อรู้เท่าทัน ใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง

บวรประสานใจ

ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสุข

จิตสงบพบพระธรรม

หลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

๓. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอาชีวศึกษา

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ได้เรียนรู้ธรรมให้เหมาะสมกับวัยและสถานภาพของตน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการสอดแทรกคุณธรรม ในรูปแบบธรรมบรรยาย ธรรมนันทนาการ และกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงออกตามศักยภาพของตนอย่างเต็มความสามารถ โดยนำเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านกาย ศีล จิต และปัญญา

 

๓.๑ หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระยะสั้น

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

อาชีวะลูกพระวิษณุ (ปฐมนิเทศ)

เรียนรู้ เข้าใจ สามัคคี

อาชีวะวัยใส ใจสะอาด

ใช้ธรรมะแก้ปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย

คนพันธุ์อาร์พัฒนาได้

รู้จักเลือก รู้จักธรรม นำไปพัฒนา

ปฏิญญารวมใจ (ปัจฉิมนิเทศ)

อยู่ก็ให้เขารัก จากไปก็ให้เขาคิดถึง

๓.๒ หลักสูตรค่ายคุณธรรม

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

ทักษะชีวิต

เข้าใจพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ธรรมทายาท

นำหลักธรรมไปใช้ให้เหมาะสมกับวัย

คนพันธุ์อาร์สร้างโลกด้วยจิตอาสา

นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีจิตอาสา

ปฏิบัติธรรม

ฝึกจิต เจริญปัญญา พัฒนาชีวิต

ผู้นำพันธุ์อาร์

ฝึกการเป็นผู้นำ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

 

๔. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อการส่งเสริมทักษะความรู้และการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เข้าสู่วัยทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยเนื้อหากระบวนการอบรมในหลักสูตรได้คำนึงถึงประโยชน์ของการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับช่วงวัย และสามารถปรับให้สอดรับกับสภาพจิตใจ หรือแนวความคิดของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกำลังใจในการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา ช่วยเสริมสร้างจิตอาสาและเพิ่มทักษะก่อนการทำงาน โดยใช้สติเป็นเครื่องประคองใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ตามกระบวนการส่งเสริมศีลธรรมแนวใหม่

 

.๑ หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระยะสั้น

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

ก้าวใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย

ปรับตัว ปรับใจ รับสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์

ปัจฉิมนิเทศ

กตัญญูกตเวที นำสิ่งที่ดีไปใช้

บัณฑิตอุดมคติไทย

ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นบัณฑิต

สติประคองใจ

การกระทำทุกอย่างต้องมีสติกำกับ

เกมชีวิต พิชิตทุกสิ่ง

ฝึกให้มีสติ มีหิริโอตตัปปะ รู้รับผิดชอบ

๔.๒ หลักสูตรค่ายคุณธรรม

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

พลังชีวิต พิชิตอบายมุข

รู้เท่าทันยาเสพติด

ทักษะชีวิต

รู้จักการใช้ชีวิตให้สมวัยตามนัยศาสนา

วิปัสสนาพัฒนาชีวิต

รักษาศีล เจริญสมาธิ พัฒนาปัญญา

ธรรมจิตอาสา

จิตสำนึกต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เก่ง ดี มีความสุข

เป็นคนดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม

 

 

๕. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมสำหรับกลุ่มพิเศษ

ท่ามกลางสังคมที่หลากหลายมากมายด้วยความคิด มากมายด้วยความต้องการและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เด็กและเยาวชนก็มีความแตกต่างทางด้านความสามารถ ทักษะ โอกาส สติปัญญา หลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมสำหรับกลุ่มพิเศษนี้ มุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชน ๓ กลุ่ม ได้แก่

๑) เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

๒ ) เด็กและเยาวชนที่เก่ง ฉลาด แต่ขาดหลักธรรมประคองจิต

๓) เด็กและเยาวชนที่พิการทางตา หู และสมาธิสั้น

หลักสูตรนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งสามกลุ่ม ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ตามสมควรแก่สติปัญญา ความสามารถและทักษะ คือผู้มีกลุ่มเสี่ยงก็ให้เห็นคุณค่าของตัวเอง คนเก่ง ฉลาดแต่ขาดหลักธรรมประคองใจก็ให้รู้คุณค่าของโลกและชีวิตตามความเป็นจริง คนที่พิการทางหู ตา ก็ให้มีพลังใจในการใช้ชีวิตให้มีค่า โดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมแก่บุคคล สติปัญญา และความสามารถ

 

.๑ หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระยะสั้น

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

Play and Learn เพลินธรรม

สนุกอย่างมีสาระ ธรรมะช่วยได้

ศีลกำกับใจ พาให้พ้นทุกข์

พัฒนาความรู้ความสามารโดยใช้หลักธรรมเป็นสื่อนำ

วัยรุ่นกับการแก้ปัญหาสังคม

พัฒนาความรู้ความสามารโดยใช้หลักธรรมเป็นสื่อนำ

กัลยาณมิตรพิชิตความสำเร็จ

เลือกคบเพื่อน มีจิตอาสา พัฒนาสังคม

แรงบันดาลใจแห่งความดี

นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ชีวิตออกแบบได้ (Designable life)

ทุกอย่างล้วนเกิดจากการกระทำทั้งสิ้น

รักแท้ดูแลได้

รู้จักรัก รู้จักเลือก นำมาใช้ในชีวิต

๕.๒ หลักสูตรค่ายคุณธรรม

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

พัฒนาชีวิตพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณธรรมสร้างผู้นำแห่งอนาคต

สร้างผู้นำโดยหลักหลักธรรมทางศาสนา พาชาติเจริญ

ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจพร้อม

พัฒนาสมรรถนะกายและใจอย่างมีปัญญา

 

๖. หลักสูตรการอบรมคุณธรรมสำหรับพัฒนาองศ์กร

หลักสูตรนี้ใช้สำหรับการพัฒนาองค์กรด้านศีลธรรม เพื่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ให้กับบุคลากรและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลคือการงานเป็นสุข องค์กรพัฒนาก้าวหน้า

 

.๑ หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระยะสั้น

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

ชีวิตเบิกบานการงานสำเร็จ

นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สนทนาเพื่อให้ตื่นรู้

มีสติ นำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดผล

ผู้นำ

สร้างผู้นำตามวิถีพุทธ

ปฏิบัติธรรมนำชีวิต

เข้าใจพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

๖.๒ หลักสูตรค่ายคุณธรรม

 

ที่

หลักสูตร

แนวคิด

ปริศนาธรรมนำชีวิตให้มีค่า

เพิ่มทักษะชีวิตด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พัฒนาศักยภาพวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์

นำหลักธรรมมาใช้พัฒนาตนเอง

 

ติดต่อประสานงานได้ที่

สำนักงานฝ่าบริการฝึกอบรม วังน้อย โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๘๔ โทรสาร : ๐๓๕-๒๔๘-๘๐๔๖
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร. โทร. ๐๘-๗๐๗๓-๕๐๓๕,
E-mail: charnb008@gmail.com


เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2555 | อ่าน 55839
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 18190
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 1153
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 4895
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 4965
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4871
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 4842
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 4812
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 4444
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 4427
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4435
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th