๕๙.การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๔

                                              
                           

ประกาศ
เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

 ๑. เป็นโรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com และ          ได้ประเมินตนเองในการดำเนินงานพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต้องประเมินทั้งสองปี ซึ่งผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธของเขตพื้นที่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยชื่อและรหัสผ่านที่เขตพื้นที่มีอยู่แล้ว
๒. การคัดเลือกโรงเรียนมี ๒ กลุ่ม
    ๒.๑ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ลำดับที่ ๑  มีผลการประเมินตนเองในอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นวิถีพุทธ
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  และปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
    ๒.๒ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ลำดับสำรอง ๑ - ๔  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ
๓. มีคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู พระสงฆ์และชุมชน
๔. มีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
๕. ไม่เคยได้รับทุนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ (รุ่นที่ ๑, ๒, ๓) มาก่อน
 (ตรวจสอบรายชื่อร.ร.วิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑ - ๓ ได้ที่ http://vitheebuddha.com/main.php?url=school_part)
๖. มีความพร้อมที่จะพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน  ให้มีคุณธรรมตามแบบวิถีพุทธร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. การตัดสินของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ถือเป็นที่ยุติ
*************************
หมายเหตุ 
๑. ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธหรือผู้เกี่ยวข้องของทุกเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมคัดเลือกโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔  ตามเกณฑ์ข้างต้น ลำดับที่ ๑ จำนวน ๑ โรงเรียน และลำดับสำรอง ๑ - ๔ จำนวน ๔ โรงเรียน โดยส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มใบนำส่งผลการคัดเลือก ดังแนบ
(อย่างไรก็ตามทาง สพฐ. จะทำหนังสือแจ้งเรื่องการคัดเลือกฯ ไปยังเขตพื้นที่อีกครั้ง)
๒. กรุณาส่งผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙, ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๑๖
และขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อสำรอง/ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com  เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
๓. สอบถามเพิ่มเติมที่    ดร.บรรเจอดพร   สู่แสนสุข    โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙,  ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙
                                อ.อัมพร   หุตะสิทธิ์             โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๖๐,  ๐๘๑ ๙๐๖ ๒๒๑๑


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (412.23 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (417.55 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (422.87 kb)

เขียนเมื่อ 13 สิงหาคม 2556 | อ่าน 6656
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๕. รับสมัคร !!!! การอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ" (สำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ) รุ่น ๒
08/12/2565
เปิดอ่าน 136
 
๔๑๔. เปิดรับสมัคร!!! หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ ธ.ค. ๖๕
08/12/2565
เปิดอ่าน 72
 
๔๑๓. เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๖ เปิดรับตั้งแต่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคมนี้ รับแค่ ๒๐๐ คน เท่านั้น!
08/12/2565
เปิดอ่าน 734
 
๔๑๒. ข่าวดี!! สำหรับพี่ๆศึกษานิเทศก์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ณ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครวันที่ ๑-๒ ธันวาคมนี้ รับจำนวนจำกัด
28/11/2565
เปิดอ่าน 452
 
๔๑๑. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
09/11/2565
เปิดอ่าน 1971
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 7278
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 10778
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 10692
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 12419
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 13362
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th