จริยธรรมประยุกต์ : การศึกษาเปี่ยมสติของผู้สอนและผู้เรียน

 ความเป็นมา

เป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่า สติ เป็นปัจจัยสาคัญซึ่งมีผลต่อนักเรียน ครู และผู้บริหาร ผลงานวิจัยชี้ชัดว่า สติ ช่วยเพิ่มพูนสมาธิและความตั้งใจมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ ภาวะอารมณ์ เข้าใจตนเองและตระหนักรู้ในความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพิ่มพูนสุขภาวะ และ มีความสามารถในการผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด ภาวะหดหู่ ความกังวล ความรู้สึกด้อยค่า และความรู้สึกเชิงลบต่างๆ

เยาวชนของเรากาลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง พวกเขาขาดทิศทางและเครื่องมือเพื่อรับมือกับแรงกดดัน ภาวะตึงเครียด ที่พบในชีวิตประจาวัน หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน และชุมชนหมู่บ้านพลัม ตระหนักถึงความสาคัญต่อการสร้างสรรค์กระบวนการศึกษาที่บ่มเพาะสติให้ที่ยั่งยืนอย่างมั่นคงในสถานศึกษาที่เรามีอยู่ วิธีการนี้ไม่เพียงช่วยครูและผู้บริหารการศึกษา พัฒนาวิธีปฏิบัติของตนเอง ซึ่งจะหล่อลี้ยงและเพิ่มพูนทักษะเพื่อนากลับไปใช้ในโรงเรียนเท่านั้น หากแต่จะได้รับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการบ่มเพาะสติให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนอีกด้วย

แทบทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ต่างตระหนักแล้วว่าศึกษาที่เน้นเฉพาะความรู้ในหลักสูตร ละเลยองค์ความรู้บางด้านที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตนั้น ทาให้เด็กๆ ขาดแคลนความสามารถในการดูแลอารมณ์ การศึกษาที่เปี่ยมสติจะช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญ เช่นความเข้าใจตนเองและการรู้คุณค่าของชีวิต ความเข้าใจผู้อื่น ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม การเผชิญอารมณ์ด้านลบและความกดดันของชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร การดูแลความสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ และการรู้จักแก้ปัญหา การศึกษาที่เปี่ยมสติจะเพิ่มพูนความสามารถเหล่านี้ในตัวนักเรียนและส่งผลให้ผลการเรียนด้านวิชาการก็จะดีขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน

ในฐานะที่ประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติ เราสามารถผสานการฝึกฝนทางจิตวิญญาณเหล่านี้เข้าไปในการศึกษาในแต่ละวันได้ เช่นการนั่งสมาธิ การเดินในวิถีแห่งสติ ที่ผ่านมาเราอาจยังไม่มีทักษะเพียงพอที่จะทากิจกรรมเหล่านี้อย่างเบิกบาน จึงทาให้เรายังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน แต่จากประสบการณ์การทางานของชุมชนหมู่บ้านพลัมนานาชาติซึ่งทางานร่วมกับครู และนักการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก เราเห็นแล้วว่า การศึกษาที่เต็มเปี่ยมด้วยสติที่เริ่มจาก ครูผู้สอนที่เปี่ยมสติจะช่วยให้เด็กๆได้รับความเบิกบานและได้รับผลที่เกื้อกูลจากการปฏิบัติอย่างแท้จริง

ประสบการณ์ของเรา ชุมชนหมู่บ้านพลัม

หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน และ ชุมชนหมู่บ้านพลัม ได้ปฏิบัติและถ่ายทอดการเจริญสติความตระหนักรู้ อีกทั้งยังพัฒนาวิถีแห่งการดารงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่เป็นเวลากว่า 30 ปี มีประสบการณ์ในการแบ่งปันการปฏิบัติเหล่านี้ให้แก่คนหลายต่อหลายพันคน ทั้งครู-อาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กๆ นักสังคมสงเคราะห์ นักบาบัด เจ้าหน้าที่ตารวจ บุคลากรทางการแพทย์ นักการเมือง นักธุรกิจ และศิลปิน ซึ่งหลายๆคนได้กลายเป็นผู้สอนที่สามารถถ่ายทอดความรู้และวิธีการเจริญสติ สร้างชุมชน

แห่งสติได้ พวกเราจัดงานภาวนาขึ้ นมาแล้วหลายร้อยครั้ งในหลายประเทศ งานภาวนาที่จัดขึ้ นมีทั้ งมุ่งเน้นที่ครอบครัวเป็นหลักซึ่ งมี กิจกรรมเฉพาะสา หรับเด็กๆและวัยรุ่น นอกจากนั้ นยังมี งานภาวนาสา หรับนักการศึกษาและนักเรียนซึ่ งเราได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ ปฏิบัติให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพในการถ่ายทอดสติและการตระหนักรู้สู่เยาวชนอี กด้วย

วัตถุประสงค์

•เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิคและวิ ธีการ ที่ ง่ายและเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับสากล

•ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดวิธีการที่ได้ผลเหล่านี้ ไปสู่องค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มี ความสนใจ

ยุทธศาสตร์

•เลือกโรงเรียนต้นแบบซึ่งมีภูมิหลังและบริบทที่หลากหลาย เช่นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในสังกัดกระทรวงฯ แล้วทาการสารวจ

•แปลหนังสือสา คัญเพื่อใช้เป็นคู่มือทางานเช่น หนังสือ Planting Seeds : บ่มเพาะเมล็ดพันธุ ์สติ ในตัวเด็ก

•เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมประยุกต์ ซึ่ งนา โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ และชุมชนหมู่บ้านพลัม 4-8 เมษายน 2556

•ให้การสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบด้วยการติ ดต่อ สื่ อสาร และให้คาปรึกษาเพื่อจัดอบรมการฝึกปฏิบัติเบื้ องต้น จัดการพูดคุย แลกเปลี่ ยน ประสบการณ์

•ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์การชาวพุทธที่สนใจ เพื่อเกื้ อกูลการฝึกปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้

•ติดตามผลการศึกษาเชิงลึกถึงการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นในโรงเรียนต้นแบบ

•รวบรวมผลสรุป จัดทาแบบชุดปฏิบัติการสาหรับประเทศไทย

เป้าหมาย

หัวใจของหลักสูตรอบรมจริยธรรมเชิงประยุกต์คือความมีสติหรือความตระหนักรู้ซึ่ งหมายถึงพลังงานแห่งการรับรู้และตื่นรู้ในสิ่ งที่ กาลัง เกิดขึ้ นทั้ งภายในจิตใจ และรอบๆตัวในปัจจุบันขณะด้วย การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ งนี้ จะทาให้เราทราบว่าเราจะทาสิ่ งใด และจะไม่ทา สิ่ งใดในแต่ละช่ วงเวลา เพื่อจะนา ไปสู่การลดทอนความทุกข์ และเพิ่มเติมความสุข วิธีการต่างๆที่ เรานา เสนอในหลักสูตรอบรมจริยธรรม ประยุกต์นี้ จะช่วยให้เราเข้าใจร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก และการรับรู้ของตนเอง เมื่อเราเกิดความเข้าใจนั้ นแล้ว เราจะสามารถช่ วยให้ผู้อื่น เกิดความเข้าใจดังกล่าวได้ด้วย เราจะเรียนรู้ถึงศิลปะแห่งการดูแลความทุกข์ของตนเอง และแปรเปลี่ ยนความทุกข์นั้ นให้กลายเป็นความ เบิกบาน จากนั้ นจึงรดน้าให้ความเบิกบานเติบโต จากนั้ นความเมตตากรุณาและความเข้าใจในการมีอยู่อย่างเชื่อมโยงอิ งอาศัย ก็จะเกิด ขึ้ นกับครอบครัวและสังคมของเราอย่างเป็นธรรมชาติ

เนื้อหาหลักสูตรโดยรวม

ขั้นที่ ๑ : การดูแลครู-อาจารย์

•บ่มเพาะการหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และช่วยพัฒนาสมาธิ

•ดูแลร่างกายตนเองเพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวด

•เรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความเบิกบาน ความสุข และพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้ว

•เรียนรู้ที่จะทาให้ชีวิตมีความเรียบง่ายมากขึ้น ซึ่งจะทาให้เรามีเวลาพักผ่อนและมีเวลาดื่มด่ากับชีวิตมากขึ้น

•เรียนรู้ที่จะรับฟังและโอบกอดอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงของตนเอง เช่น ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล และความสิ้นหวัง เป็นต้น

•เรียนรู้การใช้วาจาแห่งรักและการฟังอย่างกรุณาเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

•ค้นพบวิถีแห่งจริยธรรมที่ไม่แบ่งแยก เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลก เต็มเปี่ยมด้วยสุขสภาวะและ ความสุข

•มองอย่างลึกซึ้งถึงวิถีการบริโภคและการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม

ขั้นที่ ๒ : การถ่ายทอด วิธีการบ่มเพาะสติ และ การประยุกต์ใช้สู่นักเรียน

•เรียนรู้การนาให้นักเรียนได้ฝึกผ่อนคลาย

•เรียนรู้การช่วยเหลือให้นักเรียนตระหนักรู้และจัดการกับอารมณ์รุนแรง

•เรียนรู้ศิลปะแห่งการสร้างชุมชน เพื่อให้ห้องเรียนและโรงเรียนเป็นดั่งครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความรัก

•เรียนรู้ที่จะแก้ไขความขัดแย้งในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์

•ช่วยเหลือนักเรียนให้พัฒนาความเมตตากรุณาโดยการเอื้อให้นักเรียนมีความเข้าใจในความทุกข์ของตนเองและของเพื่อนๆ

•เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาสติที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับอายุต่างๆ และพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและนักการศึกษา

ผู้บริหารในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

นักบวชผู้ทางานใกล้ชิดกับสถานศึกษา

การสมัครและลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thaplumvillage.org / ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ โดย เลือกชาระค่าลงทะเบียนตามเหมาะสม ๏ ค่าลงทะเบียนสนับสนุนการจัดงาน ๓,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)

๏ สมทบค่าอาหารในงานภาวนาตามกาลัง (กรอกรายละเอียดและโอนเงินในหน้าลงทะเบียน)

๏ “ขอรับทุน” ขอให้ท่านกรุณามัดจาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน 1000 บาท (ท่านจะได้รับเงินจานวนนี้คืนในวันสุดท้ายของงานภาวนา)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.หลักสูตรการอบรมนี้พัฒนาจากคาสอนของพระพุทธเจ้า และตั้งอยู่บนรากฐานของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อการนาไปปฏิบัติจริง รวมไปถึงการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ประสบการณ์ที่ได้รับเข้าสู่ห้องเรียน และ ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างครู – ศิษย์ ในห้องเรียนและในโรงเรียนเช่น ลดความขัดแย้งและความตึงเครียดในห้องเรียน เปิดพื้นที่รับฟังมากขึ้น สามารถดูแลความขัดแย้งในแนวทางสร้างสรรค์มากขึ้น

๓.เกิดความเชื่อมโยงในการทางานของบุคคลากรครู นักการศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษา เพื่อการนาหลักการเจริญสติและเทคนิค วิธีการปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นจริงในห้องเรียน และโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (143.89 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (2.62 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (110.25 kb)

เขียนเมื่อ 2 มีนาคม 2556 | อ่าน 2482
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11936
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6215
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7309
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 11042
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8477
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7509
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7493
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7931
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9237
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8378
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th