กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๗   มกราคม ๒๕๕๕ 
 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   (ส  น  ก)   สพฐ
 โทร ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙  /  ๐๒ ๒๘๐ ๕๕๖๐ 

เวที  ๑ เมตตา(3.6x6x0.8 m)

เวที ๒ กรุณา  ( 3.6x6x0.8 m)

เวที ๓ มุทิตา  (7.2x10.8X0.8 m)

เวที ๔ อุเบกขา  ( 7.2x10.8X0.8 m)

วัน เวลา

รายการ

วัน เวลา

วัน เวลา

วัน เวลา

รายการ

วัน เวลา

รายการ

๒๕ มกราคม ๕๕

๐๘.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๕.๓๐

 

๑๕.๓๐-๑๙.๓๐

 

๑๙.๓๐-๒๐.๓๐

 

โครงงานเยาวชนไทย ฯ

มารยาทไทย ประถมต้น ๑๒ รร  

มารยาทไทย ประถมปลาย ๑๒ รร.

มารยาทไทย  มัธยมต้น  ๑๒ รร

มารยาทไทย  มัธยมต้นขยายฯ  ๑๒ รร

มารยาทไทย  มัธยมปลาย  ๑๒ รร

๒๕ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๐.๓๐

๑๑.๐๐ -๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐

 

 

โครงงานคุณธรรม มัธยมต้น  ๑๒  รร.   

เพลงคุณธรรม มัธยมต้น  ๑๒  รร.  

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ฯ

 เพลงคุณธรรม มัธยมต้น ขยายฯ  ๑๒  รร.

เพลงคุณธรรม มัธยมปลาย  ๑๒  รร.

๒๕ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐ -๑๓.๐๐

๑๓.๐๐-๒๐.๐๐

 

 

ละครคุณธรรม มัธยม ๑๒ รร.

ละครประวัติศาสตร์ ประถม ๑๒ รร.

๒๕ มกราคม ๕๕

๐๘.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๔.๐๐

๑๔.๐๐-๑๙.๐๐

 

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ฯ   

โครงงานคุณธรรมมัธยมต้น ขยายฯ๑๒รร.  

ละครคุณธรรม มัธยม ขยายฯ ๑๒ รร.

 

๒๖ มกราคม ๕๕

๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐

๑๑.๓๐-๑๓.๓๐

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐-๑๙.๐๐

 

 

เล่านิทานคุณธรรม ประถมต้น ๑๒ รร.

เล่านิทานคุณธรรม ประถมปลาย ๑๒ รร.

โครงงานฯ ประถมต้น ๑๒ รร.

โครงงานฯ ประถมปลาย ๑๒ รร.

 

 

๒๖ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๓.๐๐

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐

 

 

สวดมนต์ มัธยม ๑๒ รร.

 เพลงคุณธรรมประถมปลาย  ๑๒  รร. 

เพลงคุณธรรมประถมต้น  ๑๒  รร.

 

๒๖ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๓.๐๐

๑๓.๐๐ -๒๐.๐๐

 

ละครคุณธรรม ประถม ๑๒ รร

ละครประวัติศาสตร์ มัธยม ๑๒ รร.

 

๒๖ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๕.๐๐

๑๕.๐๐ -๒๐.๐๐

 

ละครประวัติศาสตร์ มัธยม ขยายฯ๑๒ รร.

สวดมนต์ มัธยม ขยายโอกาส  ๑๒ รร.

 

๒๗มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐

 

เล่านิทานคุณธรรม มัธยมต้น ๑๒  รร.  

เล่านิทานคุณธรรม มัธยมปลาย ๑๒  รร.  

๒๗ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐

 

โครงงานคุณธรรม มัธยมปลาย  ๑๒  รร.

เล่านิทานคุณธรรมมัธยมต้นขยายฯ ๑๒  รร. 

 

๒๗ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐

๑๒.๐๐-๑๖.๐๐

 

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ฯ   

พิธีมอบ ฯ  

๒๗ มกราคม ๕๕

๐๘.๓๐-๑๓.๓๐

 

สวดมนต์ ประถม  ๑๒ รร.

 

หมายเหตุ  ๑. เวลาที่กำหนดโดยประมาณ รวมเวลาจัดฉาก เตรียมการ แนะนำตัว  เปลี่ยนรายการ ฯลฯ  ๒. ให้คุณครูประสานงานกับผู้รับผิดชอบทันทีที่ได้กำหนดการนี้                         เพลงคุณธรรม อ.สมประสงค์ 087 087 1794   โครงงานคุณธรรม  อ.พรหมเทพ  081 829 7596   หนังสั้นคุณธรรม อ.ทรงวุฒิ  081 622 6845  ละครคุณธรรม                                           อ.วาสนา081 131 9111   ละครประวัติศาสตร์  อ.บรรเจอดพร 089 678 1499     เล่านิทานคุณธรรม อ.อัมพร 081 906 2211   มารยาทไทย อ.อุมาภรณ์ 089 789 5265                     สวดมนต์ อ.บรรเจอดพร089 678 1499    โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง อ.เกศกัญญา 089 889 0750      ๓.ในวันประกวดให้นักเรียนมารายงานตัว ที่เวที รอบเช้าเวลา ๐๗.๐๐ ถึง ๐๘.๐๐ น.  รอบบ่าย ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.   รอบค่ำ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ๔.เอกสารสำหรับรายงานตัว  ๓ ชุด ชื่อกิจกรรมที่การประกวด ชื่อ นามสกุลของนักเรียน  ชั้น โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ชื่อครูผู้ฝึกสอน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   ๕.เตรียมเอกสารที่ต้องให้กรรมการพิจารณา ๕ ชุด  เช่นบทละคร  เอกสารสรุปโครงงาน ฯ นิทาน ๖. ให้เตรียมฉาก และอุปกรณ์ประกอบมาอย่างเหมาะสมกับเวลา และขนาดเวที  ๖. การประกวดระดับชาติมีแนวทางที่สอดคล้องกับการประกวดระดับภูมิภาค


เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2555 | อ่าน 3420
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 5635
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 1506
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 11308
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 11672
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 11691
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 11643
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 12420
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 11998
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 18109
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 24332
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th