รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับโล่"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี ๒๕๕๕

 

รายชื่อผู้ที่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“ครูดีไม่มีอบายมุข”(ผู้บริหารสถานศึกษา) เนื่องในงานวันครูประจำปี 2555

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

1.นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์

ร.ร.ธงชัยวิทยา ต.ต้นธงชัยอ.เมือง จ.ลำปาง

081-0295601

Detwit15@hotmail.co.th

2.นายสวาท  ใจมาดี

ร.ร.บ้านห้วยโผ  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน

085-7159128

Jaimadee_5@hotmail.com

3.นายดวงจันทร์  แก้วจีน

ร.ร.บ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

087-1831291

AAnn_22@hotmail.com

4.นางอัมพร  ศิริขวัญ

ร.รชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

089-2726217

amsirikhwan@hotmail.com

5.นายจันทร  ไชยมูล

ร.ร.บ้านห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

089-7000851

Chantorn.cr3@gmail.com

6.นายสุนทร  ขันคำกาศ

ร.ร.บ้านหนองแหย่ง ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

089-1919295

Chantorn.cr3@gmail.com

7.นายสามารถ  กอนอยู่

ร.ร.วัดกระบังมังคลาราม  ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก

081-4758977

Samart_gon@hotmail.com

8.นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี

ร.ร.บ้านในเมือง ต.แม่พูล อ.ลับแลง  จ.อุตรดิตถ์

088-1479545

Surin2520phakwan@gmail.com

9.นายสมบูรณ์  วงศ์เรือน

ร.ร.อนุบาลลำปาง   ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง   จ.ลำปาง

081 02470041

Somboon.wrongreong@gmail.com

ภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

10.นายประวิทย์  ศรีพินิจ

ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

081-4533659

Nongree_111@yahoo.com

11.นายเสรี  ธนะวัฒโก

รร.วัดสำนักบก  ต.สำนักบก   อ.เมือง  จ.ชลบุรี

089-0128822

 

12.นางสาวอุทัยวรรณ  ฝอยหิรัญ

รร.ชุมชนวัดหนองรี  ต.หนองรี  อ.เมือง  จ.ชลบุรี

083-1166994

Nongree_111@yahoo.com

13.นางสาวอุษณา   รุหะโรจน์

รร.บ้านสวนอุดมวิทยา  ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี

089-8320465

 

ภาคกลาง

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

                   E-mail

14.นายชูศักดิ์  ใจมั่น

รร.วัดท่าเตียน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

089-5495771

Chusak2498@hotmail.com

15.นายประสงค์  สังข์ทอง

รร.วัดถอนสมอ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

089-1495802

Prasongs2501@ hotmail.com

16.นายสุรเชาว์  เรืองวัฒน์

รร.วัดโคกหม้อ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง  จ.ลพบุรี

081-8520514

Surachao2505@gmail.com

17.นายเกรียงไกร  บำรุงจิตร์

รร.วัดพิจารณ์โสภณ ต.โรงช้าง อ.ป่าโมง จ.อ่างทอง

089-5159035

Sombat_pitikhet@ hotmail.com

18.นาย ไพทูรย์  อิ่มสำราญ

รร.บ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

089-5391907

Phaitoonim@gmail.com

19.นางสาวมะลิ  คงสกุล

รร.วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ต.โคกขา อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

081-9851921

p.o.mali@windowslive.com

20.นางสาววรรณชนก รอดหยู่

ร.ร.วัดกองแก้ว ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

089-7989497

Rwanchanok@hotmail.com

21.นางอุษณีย์   ขำดวง

ร.ร.วัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

089-1332443

USA_KHUM@hotmail.com

22.นายเฉลียว  จุลมุสิก

ร.ร บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองไผ่แบน อ. เมือง จ.อุทัยธานี

089-9579979

Ann_rungchit@hotmail.com

23.นายจำเนียร  โลหะเวช

ร.ร.บ้านคลองลาน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

089 702 1466

Sn.tuanjai@gmail.com

24.นายสุรชิต  เนื้อละออ

รร.อมรินทราวารี ต.โคกยาง  อ.ปราสาท  จ.หวัดสุรินทร์

087-820-1673

***

25.นายวิวัฒน์  แดงสกุล

รร.บ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

087-8474616

dangsagul@hotmail.com

26.นายวิรัตน์  ปานแก้ว

ร.ร.บ้านไดลึก(ประชานุสรณ์) ต.ห้วยพร้อม อ.คงเจริญ   จ.พิจิตร

089-9075526

Dailuk_6@hotmail.com

27.นายประทวน  ร่มส้มซ่า

ร.ร.วัดวังวน  ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

0874193327

Pratuan2501@hotmail.com

ภาคกลาง

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

28.นายประดิษฐ์  ชินจิตร์

ร.ร.บ้านเทพสถาพร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

087 206 0839

Sn.tuanjai@gmail.com

29.ดร.วสันต์  นาวเหนียว

สพป.อุทัยธานี  เขต1  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี

081841850

Wasan2499@hotmail.com

30.นางสาวดาวัลย์  ชูไสว

ร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

081-5804801

 

31.นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล

ร.ร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

081-7210868

Pensri_2504@hotmail.com

32.ดร.ปิติชาย  ตันปิติ

ร.ร.เอี่ยมสุรีย์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

089-8190709

Tan_piti19@hotmail.com

33.นายณัฐวุฒิ  สังสิลลา

ร.ร.พร้านีลวัชระ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

089-4404844

Praneel_school@hotmail.com

34.นายณัฐพล  นุชอุดม

ร.ร.คลองแสนสุข  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

086-5770638

Nattapon54@hotmail.com

35.นายวินัย  ทองอยู่ยืด

ร.ร.วัดโคกทอง(บวรวิทยา) ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

081 926 3497

Pom-get@hotmail.com

36.นายอัมพร สุวรรณจันทร์

ร.ร.วัดสวนส้ม  ต.สำโรงใต้  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

081 374 5677

 

37.นายวิเชียร  สุขเกษม

ร.ร.วัดธรรมิการาม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

089 0040940

Wichain_ood@hotmail.com

38.นายสมนึก  สักทอง

ร.ร.ชุมชนวัดบางโค อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีน์

089-8287834

Bossbangkhos@hotmail.com

39.นายบำเพ็ญ  ปานมณี

ร.ร.หนองยาว ต.เกาะตาเลี้ยง  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย

0861604480

Rottmay@gmail.com

40.นายชุมพล  ศรีวิชาสร้อย

ร.ร.บ้านหนองบ่มกล้วย ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

0819733396

sirvichr@yahoo.com

41.นายชูกิต  สัมมาพิทักษ์

ร.ร.บ้านหินงามสามัคคี ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี

 

dangsagul@hotmail.com

ภาคตะวันตก

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

42.นางนภา  เกาสังข์

ร.ร.วัดเขาพระ อ.โพธิ์ธาราม จ.ราชบุรี

0871601918

Napa_Kaosang.@hotmail.com

43.นายภิรมย์  โชติแดง

ร.ร.วัดช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

081-8561834

piromch@hotmail.com

44.นางสุวนีย์ กาญจนฉายา

ร.ร. บ้านหัวหิน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

085-8441237

suwaneejj@gmail.com

45.นางสาวเพ็ญพิมล  บุญรักษาทรัพย์                         

ร.ร.บ้านเขาแดง ต.ช่องดาต อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

081-9133803

Wimonpan99@gmail.com

46.นางพนอรัตน์  ชุณหวานิช

ร.ร.บ้านห้วยตลุง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

0819432760

Norrat_134@hotmail.com

47..นางวทิชา  พรายประทีป

ร.ร.ชาวไร่ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

0817153 1269

waticha@ hotmail.com

48.นางศุลีพร  บุศราทิจ

ร.ร.บ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

032460153

 ไม่มี

49.นายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์

ร.ร.วัดดอนทราย  อ.โพธิ์ธาราม จ.ราชบุรี

081 9422781

Pu1_pu@yahoo.com

50.นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์

ร.ร.บ้านท่ายาง (มงคลประชาสรรค์) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

089 536 9612

Rottmay@gmail.com

51.นายเทิม  มิตรจิต

ร.ร.วัดจันทาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

081 290 7823

Rottmay@gmail.com

52.นางพิมผกา  แดงสุวรรณ์

ร.ร.บ้านดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

081 942 3801

Pim3801@hotmail.com

53.นางฉวีวรรณ  ม่วงปรางค์

ร.ร.วัดห้วยเสือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

089-7536347

Rottmay@gmail.com

54.นายอำนาจ  สุนทรธรรม

ร.ร.วัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”ต.หนองขาว

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

081 6181826

Kpt.net@hotmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

55.นางดรุณี  ฉลาดสุข

ร.ร.บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

087-2511022

Darunee-ch@hotmail.com

56.นายอารมณ์  ศรีแสง

ร.ร. บ้านไร่  ต.โพนทอง  อ.โพธิตาด  จ.หนองคาย

085-7479515

Aromsrisang@gmail.com

57.นายพรมมา  สิงหามาตย์

ร.ร.บ้านโคกสว่าง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

088-492325

Promma2499@hotmail.com

58.นายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์

ร.ร.บ้านแปรง ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

081-8792962

viroj_bps @hotmail.com

59.นางสุรางค์  เชื้อเจริญ

ร.ร.บ้านท่าขี้เหล็ก ต.หินดาต  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

084-4176730

TKL2552@hotmail.com

60.นางเพ็ญศรี  ศรีสุนารถ

ร.ร.บ้านเขลาทุ่ง ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

089-9402267

Pensri0101@gmail.com

61.นางกาญจนา ศรีพระนาม

ร.ร.บ้านหนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

081-0546529

Pf.kanchana@hotmail.com

62.นายอนุช  ธรรมวรรณ

ร.ร.อนุบาลเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

081-7082299

Anuch_th@hotmail.com

63.นางสาวอรุณี  ราชพัฒน์

ร.ร.บ้านนาโศก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

O81-0603422

Arunee.noi_@hotmail.com

64.นายโกเมธ  พิมพ์เบ้าธรรม

ร.ร.บ้านนาขาม  ต.พังทุย  อ.น้ำพต  จ.ขอนแก่น

089-7116599

Komet@live.com

65.นายแสงไทย  สุวรรณรงค์

บ้านวังบาง(วังยางวิทยานุกูล) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

042 779047

Tantai_s@windowslive.com

66.นางบุญมา  พันธะไชย

ร.ร.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)ต.สะอาด อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด

089-8634099

Bansaard2553@hotmail.com

67.นายเวสแก้ว  ยอดมงคล

ร.ร.บ้านหนองลาดควาย ต.โพนทอง อ.เรนูนคร จ.นครพนม

086-2382797

wesyod@hotmail.com

68.นายถนอมจิต อินทอง

ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้ายวิทยา ต.บุ่งคล้าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

087-2324257

Thanomin9@hotmail.com

69.นายสมชัย  การมาโส

ร.ร.บ้านเทพประทับ อ.สังคม จ.หนองคาย

081 9755413

Somchai.kanmaso@gmail.com

70.นายชัยณรงค์   ศรีสุข

ร.ร.บ้านหนองผือ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

086 2311072

suit@hotmail.com

71.นายวิชิต  พลบำรุง

ร.ร.น้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง                         จ.ขอนแก่น สพม. 25

085 014 5852

Komet@live.com

72.นางสมหวัน  มิตรตระกูล

ร.ร.บ้านไร่สมบูรณ์  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

089 8614480

Por-add_@hotmail.com

73.นายประนงค์  ถิตย์เรือง

ร.ร.นางามวิทยาคาร อ.เรนูนคร จ.นครพนม

081 729 4258

Krunong2@hotmail.com

74.นายนพดล  ศรีพระนาม

ร.ร.บ้านหนองแหน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรั้ง จ.มหาสารคาม

089 9416931

Pf.kanchana@hotmail.com

75.นางสาวนภกมล ใจชอบสันเทียะ

ร.ร.บ้านดอนมูกมัน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

0814701414

jnapakamol@yahoo.com

77.นายประสาท   ยอดอานนท์

ร.ร.บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คศ. 5 ปถัมภ์) ต.หนองสาหร่าย

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

teacherPeak@hotmail.com

78.นายวขาน  บัวบาน

ร.ร.หมื่นศรีประชาสรรค์ ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

089 5792930

Wakharn2515@gmail.com

79.นายธำรงศักดิ์  เชื้อเจริญ

ร.ร.บ้านตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

0894287095

TKL2552@hotmail.com

80.นายสุวรรณ  สุริยา

ร.ร.น้ำสร้างหนองบะ ต.สีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัยจ.มหาสารคาม

089-9402267

Pensri0101@gmail.com

81.นายประสิทธิ์  ชาญศิริ

ร.ร.บ้านขามเรียง  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

089-9402267

Pensri0101@gmail.com

82.นายสุธินันท์  ยศพล

ร.ร.มะชมโนนสง่า ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

089-9402267

Pensri0101@gmail.com

83.นางไพลัดดา  อวิรุธพานิช

ร.ร.บ้านโศกกาว  ต.โศกกาว  อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม

085 7649234

Pf.kanchana@hotmail.com

ภาคใต้

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

84.นาย จารึก  ทองฤกษ์

ร.ร.วัดเปรมศรัทธา  จ.สงขลา

089-9752593

Jaruk007@gmail.com

 

 

 

 ดาวน์โหลดด้านล่าง


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (485.6 kb)

เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2555 | อ่าน 9627
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหว้าน

  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 26055
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 8076
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 12021
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 12014
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 12007
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 11925
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 11998
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 11510
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 11433
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 11487
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th