การอบรม : งาน พลังกลุ่มและความสุข

*********************************
 การอบรม : งาน พลังกลุ่มและความสุข
 *********************************
งานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตหลายคนต้องอุทิศเวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตไปกับการทำงานทว่าการทำงานในรูปแบบองค์กรนั้นมีปัจจัยมากมายที่อาจเข้ามาบั่นทอนพลังความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานลงไปอาทิปัจจัยด้านบุคลิกภาพภายในบุคคลสัมพันธภาพที่มีต่อกันโครงสร้างการทำงานที่ไม่ลงตัวรวมถึงความกดดันผันผวนของสถานการณ์ภายนอกเป็นต้น

อีกทั้งวิถีในสังคมสมัยใหม่ได้ให้ความสำคัญที่สุดอยู่ที่ความสำเร็จของงานหาได้สนใจถึงการเติบโตงอกงามความสุขของมนุษย์และความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เป็นกัลยาณมิตรที่ควรเกื้อกูลกันดังนั้นจึงทำให้คนขาดความสุขในการทำงานและถูกปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงเติบโตของศักยภาพภายในที่มนุษย์ทั่วไปสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาจิตใจพฤติกรรมหรือทักษะด้านอื่นๆแม้ในแง่ของงานจะดูสำเร็จแต่งานนั้นก็ขาดพลังจินตนาการสร้างสรรค์ขาดความมีชีวิตชีวาส่วนความสัมพันธ์ของคนในทีมงานเดียวกันก็ไม่ได้เข้มแข็งแท้จริงและพร้อมที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงได้เสมอ

การอบรมนี้จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมสืบค้นถึงสาเหตุที่ทำให้คนในองค์กรรู้สึกเหนื่อยล้าติดขัดต่อกันทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการเชื่อมโยงงานซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันค้นหาและสร้างปัจจัยเชิงรูปธรรมที่จะทำให้คนในองค์กรกลับมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขกลมเกลียวและมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น

เนื้อหาและกระบวนการอบรมจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเรื่องงานที่ได้ผลความสุขและการพัฒนาศักยภาพภายในของคนและสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งของทีมงานเข้าด้วยกันอย่างสมดุลเพราะเราเชื่อมั่นศรัทธาว่าการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเวทีหล่อหลอมให้คนได้ฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภายในตนเองและพัฒนางานให้ได้ผลงอกงามดังนั้นดุลยภาพแห่งงานชีวิตและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญของการบริหารจัดการในสังคมสมัยใหม่

ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคนสัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆและสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเพื่อการเติบโตภายในได้ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของกลุ่มอันจะเป็นรากฐานของการทำงานร่วมกับคนอื่นและการฝึกฝนเพื่อเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่มีมิติทั้งสมองหัวใจและร่างกายต่อไป

วันที่จัด
 ------------------------
 วันที่ 3-5กุมภาพันธ์ 2555

เนื้อหาการอบรม
 ------------------------
ปัจจัยที่ทำให้เราทำงานอย่างทุกข์
ค้นหาปัจจัยที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นสุข(ระบบโครงสร้างที่ดีและแก้ปัญหาที่ยังติดขัด)
 รู้จักและเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
เรียนรู้เรื่องโครงสร้างระบบการทำงานที่เอื้อให้เราทำงานอย่างเป็นสุข

วิทยากร : ปรีดา เรืองวิชาธรและทีมเสมสิกขาลัย
------------------------------------------------------------------------
ปรีดา เรืองวิชาธรจบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.2533แต่มีความสนใจพุทธศาสนาและปัญหาทางโครงสร้างสังคมจึงเปลี่ยนผันชีวิตมาทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ศาสนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม
เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา(ศพพ.)ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นำศาสนธรรมมาใช้ในชีวิตและงานพัฒนาสังคมโดยผ่านการสนับสนุนผู้นำทางศาสนา คือนักบวชหญิง-ชาย รวมเวลา 13ปีโดยทำหน้าที่ประสานงานและจัดการอบรมให้กับกลุ่มเสขิยธรรม(กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชีที่ทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ)มาโดยตลอด
สนใจและศึกษาการเรียนรู้แนวจิตวิญญาณและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยผ่านประสบการณ์การอบรมแนวนี้มามากมายหลายครั้งเปลี่ยนบทบาทการทำงานจากองค์กรเดิมคือคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนามาทำงานเป็นกระบวนกรให้กับเสมสิกขาลัยนับแต่ปี2546 จนถึงปัจจุบันโดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในรากหญ้าเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนหน่วยงานราชการหน่วยงานการศึกษาองค์กรอิสระตลอดจนบริษัทธุรกิจนอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นบทความและหนังสือเรื่อง "งาน พลังกลุ่มและความสุข

ตารางกิจกรรม
 ------------------------
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
 08.30 – 09.00น. ละทะเบียน
 09.00 – 10.30น. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน/ความคาดหวัง/วัตถุประสงค์และสิ่งที่เสริมการเรียนรู้ในกลุ่ม
 10.30 - 12.20 น. กิจกรรม“เป็ดน้อยเจ้าปัญหา”
 12.20– 13.20 น. รับประทานกลางวัน(ตามอัธยาศัย)
 13.20 - 14.00น. ผ่อนพักตระหนักรู้(นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
 14.00 - 18.00 น. กิจกรรมสร้างพลังกลุ่มและการทำงานร่วมกัน“แม่น้ำพิษ”

 วันที่ 4กุมภาพันธ์ 2555
 09.00- 09.15น. สมาธิภาวนา
 09.15 - 12.20น. การรู้จักตนเองและผู้อื่น“กงล้อสี่ทิศ”
 12.20 – 13.20น. รับประทานกลางวัน(ตามอัธยาศัย)
 13.20 - 14.00น. ผ่อนพักตระหนักรู้(นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
 14.00 - 17.00น. เรียนรู้วิธีการที่ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น“กงล้อสี่ทิศ” (ต่อ)รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย)
 18.30 - 21.00น. กิจกรรมทบทวนตัวเองและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง“สายธารชีวิต”

 วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2555
 09.00- 09.15น. สมาธิภาวนา
 09.15 - 12.20น. กิจกรรมเรื่องการสื่อสารและเข้าใจโครงสร้างขององค์กร“ตัวต่อมหาสนุก”
 12.20 – 13.20น. รับประทานกลางวัน(ตามอัธยาศัย)
 13.20 - 14.00น. ผ่อนพักตระหนักรู้(นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
 14.00 - 18.00น. เรียนรู้เรื่องโครงสร้างองค์กร(ต่อ)สรุปและประเมินผล
หมายเหตุกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

สถานที่
 ------------------------
เรือนร้อยฉนำสวนเงินมีมา คลองสานกรุงเทพฯ

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม
 ------------------------
 บุคคลทั่วไป 3,200 บาทจำนวน 24 ท่าน(ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
 นักพัฒนา 2,500 บาท จำนวน 4ท่าน(ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
 พระ เณร แม่ชี(ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน)2 รูปฟรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 ------------------------
 เสมสิกขาลัยสำนักงานรามคำแหงจงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือสาวิตรี กำไรเงินโทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6


เขียนเมื่อ 6 มกราคม 2555 | อ่าน 2760
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11948
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6220
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7320
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 11052
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8484
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7520
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7502
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7939
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9248
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8386
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th