การให้คำปรึกษาตามแนวพุทธศาสนา

การให้คำปรึกษาตามแนวพุทธศาสนา

เมื่อเราพบบุคคลใดบุคลหนึ่งมาขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการตัดสินใจเลือกกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปัญหาส่วนตัวที่บุคคลนั้นๆ ๆม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหานั้นได้ เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่ไม่ได้ศึกษมาทางด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษา ก็จะให้ผู้มาขอรับคำปรึกษาเล่าสภาพปัญหาต่างๆ ที่ตนเองประสบมา หลังจากนั้นผู้ให้คำปรึกษาา มักเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับคำปรึกษา ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักการให้คำปรึกษา ซึ่งมีหลักการว่าผู้รับคำปรึกษาต้องคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหาของเขาด้วยตัวเขาเอง ไม่มีใครที่จะรู้จักและเข้าใจปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้เท่ากับตัวเขาอง ส่วนผู้ให้คำปรึกษามีหน้าที่ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษา รู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไร สาเหตุของปัญหามาจากสาเหตุใด จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีใดบ้าง ส่วนการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของผู้รับคำปรึกษาที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง ในการให้คำปรึกษานั้น ผู้ให้คำปรึกษาต้องยึดถือทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในทางพุทธศาสนานั้น มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถือเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิต คือ อริยสัจ 4 หรือ ความจริง 4 ประการ

1ทุกข์ คือ ปัญหา หรือความไม่สบายใจ ความเดือดร้อนใจของผู้ให้คำปรึกษาที่ทำให้เขาไม่สบายใจ และมาขอรับคำปรึกษา

2.สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความสบายใจ มีสาเหตุมาจากเรื่องใด

3 นิโรธ หนทางดับทุกข์ หรือวิธีการแก้ไขปัญาหา มีวิธีใด้บ้าง โดยค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธี ในการค้นหาวิธีการแกไขปัญหา ผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาต้องช่วยกันในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา

4มรรค คือ การนำวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว ว่าสามารถนำไปปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหาของตนเองได้ หาก นำไปใช้แล้วยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ก็ให้กลับไปเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ การให้คำปรึกษาแนวพุทธศาสนา จะช่วยให้ท่านสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของผู้รับคำปรึกษา


เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2555 | อ่าน 4715
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11948
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6220
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7320
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 11052
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8484
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7520
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7502
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7939
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9248
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8386
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th