พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์ 01

สารบัญ

ปรับท่าทีและทำความเข้าใจกันก่อน

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความสดใสที่แฝงความสับสน

คุณค่าที่ถูกสงสัย

เมื่อวิทยาศาสตร์แปลกหน้ากับธรรมชาติ

เพื่อนเก่าที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ดี

ก้าวถึงสุดแดน แต่ก็รู้ว่าไม่จบ

คุณค่าและความคิดที่ผลักดัน เบื้องหลังการกำเนิดและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์

เบื้องหลังความเจริญคือเบื้องหลังความติดตัน

2. ศาสนากับวิทยาศาสตร์เริ่มร่วมแล้วร้างเริด

จุดเริ่มร่วมที่กลายเป็นจุดแยกห่างระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์

ความแตกต่างที่ไม่ห่างจากความแม้นเหมือน

ความสดใสที่ไม่พ้นความสับสน

วิทยาศาสตร์เดียว ศาสนาเดียว หรือศาสนากับวิทยาศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียว

เมื่อความมั่นใจในวิทยาศาสตร์สั่นคลอน แม้แต่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนก็เฟื่องฟูได้

มนุษย์จะประสบคุณค่าสูงสุดได้ ต้องให้วิทยาศาสตร์กับศาสนาบรรลุจุดบรรจบ

3. วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาจุดแยกหรือจุดบรรจบ

เป็นศาสนาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน

ศาสนาแห่งธรรมชาติ และการรับรู้ธรรมชาติด้วยปัญญา

ศาสนาแห่งการเพียรแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาปัญญาของมนุษย์

แยกแล้วทิ้ง กับแยกไปเอาความจริง

4. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ความต่างในความเหมือน

ศรัทธา จุดร่วมของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ที่เป็นจุดแยกจากศาสนาอื่นๆ

ศรัทธา จุดร่วมที่แตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

ศรัทธาที่ครบชุด ต้องทั้งมนุษย์ ธรรมชาติ และ สังคม

ทำท่าจะเหมือนแต่ไม่เหมือน

แดนแห่งความรู้ ขอบเขตและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน

วิธีเข้าถึงความรู้ แนวทางที่ตรงกันแต่เน้นต่างกัน

วิธีเข้าถึงความจริง จุดเน้นและการใช้ต่างที่ทำให้ห่างไกลกัน

5. สุดแดนวิทย์เข้ามาจ่อแดนจิต

ก้าวยิ่งใหญ่สู่ความตระหนักรู้ในขีดวิสัยของวิทยาศาสตร์

โลกวัตถุ: ในแดนตัวเองที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่จบ

จริยธรรม: ด้านหน้าที่รอประลองของแดนนามธรรมแห่งจิต

วิทยาศาสตร์ : ต้นวงจรที่เฉออกไปจากมนุษย์

ศาสนาที่แท้เป็นฐานกำเนิดของวิทยาศาสตร์

สู่การยอมรับคุณค่าและประสบการณ์ทางอินทรีย์ที่ 6

6. ข้อเสนอเบ็ดเตล็ดเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์

การยอมรับความ "ไม่เพียงพอ" ของวิทยาศาสตร์

ความ "รอไม่ได้" เป็นภาวะที่ต้องยอมรับด้วย

จัดปรับเรื่องคุณค่าให้ถูก เข้าใจ สุข - ทุกข์ ให้ตรง ปัญหาการพัฒนาจึงจะแก้ได้

ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ไม่สร้างสรรค์และไม่สร้างปัญหา

การแก้ปัญหาที่ถ่วงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

มีแต่วัฒนธรรมเทคโนโลยี ขาดวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

การมองความเจริญแบบนักเสพผลไม่มองแบบนักสร้างเหตุ

 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบส่งเสริมตัณหาไม่ส่งเสริมฉันทะ

ความอ่อนในอุเบกขา ไม่ให้โอกาสแก่เด็กที่จะพัฒนา

ขาดการปลูกฝังความใฝ่ความรู้อย่างบริสุทธ์ใจ

ลักษณะจิตใจแบบผู้ตามรอรับ ขาดความเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้

ได้ผู้เรียนจบ แต่อาจจะไม่ได้บัณฑิต

นโยบายของรัฐควรต้องเน้นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์


เขียนเมื่อ 3 กันยายน 2555 | อ่าน 2475
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11942
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6219
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7316
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 11047
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8481
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7517
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7499
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7936
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9244
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8381
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th