หลักธรรมสำคัญและกลยุทธ์ ในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

 หลักธรรมสำคัญ เป็นการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

                หลักกัลยาณมิตร                 (เพื่อนแท้)

                หลักไตรสิกขา3                 (ศีล สมาธิ ปํญญา)

                หลักเบญจศีล5                  (ศีล 5 )

                หลักปรโตโฆสะ                  (เสียงจากภายนอก)

                หลักปัญญาวุฑฒิฑรรม 4(ธรรมเป็นเครื่องเจริญ)

                หลักโยมิโสมนสิการ         (การกระทำในใจโดยแยบคาย อย่างรอบด้าน)

                หลักศรัทธา 4                      (ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล)

                หลักสัปปายะ 7                   (สิ่งที่เหมาะสมเกื้อกูลกัน)

                หลักอุปัญญาตธรรม 2

                อิทธิบาท 4                           (คุณธรรมนำไปซึ่งความสำเร็จ)

                บุญกิริยาวัตถุ 10                  (พฤติกรรมการทำบุญ 10 ประการ)

 

 กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนวิถีพุทธ

                กลยุทธ์ที่ 1            ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

                กลยุทธ์ที่ 2            สนับสนุนบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ

                กลยุทธ์ที่ 3            จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาและสนับสนุน การดำเนินการ

                                                การเรียนการสอน

                กลยุทธ์ที่ 4            ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาให้การสนับสนุน

                กลยุทธ์ที่ 5            ประเมินผลและเผยแพร่ผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ


เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2555 | อ่าน 3856
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11948
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6220
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7321
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 11052
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8484
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7520
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7502
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7939
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9248
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8386
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th