กิจกรรมปฏิบัติบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา น้อมถวายพุทธชยันตี "สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ" ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1

กิจกรรมปฏิบัติบูชา วันวิสาขบูชาประจำปี 2555

“สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ น้อมถวายพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้”

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

      โรงเรียนบ้านแม่จ้องร่วมกับชุมชนบ้านแม่จ้อง ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาเนื่องในวันสัปดาห์วันวิสาขบูชาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 มิถุนายน 2555
ชื่อกิจกรรม “สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ น้อมถวายพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้” ให้มีการปฏิบัติบูชา 6 ประการ คือ ใส่เสื้อขาว รักษาศีล ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ สวดมนต์แปล รับประทานอาหารมังสวิรัติ และรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา และสารเสพติด โดยผ่านกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้

      1. จัดทำหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชื่อ แม่จ้องรวมใจ มุ่งนั่นในคุณธรรมพื้นฐาน สืบสาน และเรียนรู้ในวันวิสาขบูชา ตอน “ปั้นองค์พระ เพื่อสื่อสารความดี น้อมถวาย
พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้”จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2555

      2. กิจกรรมปั้นองค์พระพุทธรูป เพื่อนำไปประดิษฐานประจำห้องเรียน จำนวน 7 องค์ ชื่อ “พระมหาสัมมาพุทธชยันตี”วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2555

      3. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียน ครู/บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ชื่อค่าย “ปฏิบัติบูชา น้อมนำทำความดี ถวายพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้” วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2555

      4. กิจกรรมการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ดังนี้

            - เวลา 07.00 - 9.00 น.      ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ และปฏิบัติธรรม ไหว้พระ รับศีลห้า ณ วัดแม่จ้อง

            - เวลา 9.30 - 10.00 น.      คณะครู -นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน พร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง และร่วมกันปฏิบัติบูชาด้วยการ
สวดมนต์แปล ถวายพุทธชยันตี จำนวน 260 จบ

            - เวลา 10.00 - 10.30 น.    พิธีเปิดป้ายโรงเรียนวิถีพุทธร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้

            - เวลา 10.30 - 11.30 น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์องค์พระพุทธรูปที่ปั้นเสร็จแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น จึงอัญเชิญไปประดิษฐานใน
ห้องเรียน จำนวน 7 ห้องเรียน

            - เวลา 11.30 น.                ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

            - เวลา 12.00 น.                ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารมังสวิรัติจากโรงทาน

            - เวลา 13.00 น.                เสร็จกิจกรรม
 

หมายเหตุ             รณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา และสารเสพติด (วันพระงดเหล้า) ตลอดกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมปั้นองค์พระ เพื่อสื่อสารความดี น้อมถวายพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้

เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนการปั้นพระพุทธรูปให้แก่นักเรียน และคณะครู

 

 นักเรียนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการปั้นองค์พระพุทธรูปด้วยความตั้งใจ

 

 วิทยาภูมิปัญญาช่วยตกแต่งความเรียบร้อยจากผลงานการปั้นพระพุทธรูปของนักเรียน

 

 นักเรียนชื่นชมผลงานองค์พระพุทธรูปปูนปั้นฝีมือตนเอง ซึ่งให้ชื่อว่า พระมหาสัมมาพุทธชยันตี

 

 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชื่อว่า ปฏิบัติบูชาน้อมนำทำความดีถวายพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้

วันที่ 3 ถึง 4 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง และวัดแม่จ้อง

 

 เชิญคุณแม่วันวิสาข์  ยิ่งพนม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “ปฏิบัติธรรมยามเช้า”

 

 นักเรียน และคณะครูที่มาร่วมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ถือศีล 8 และรับประทานอาหารมังสวิรัติ ตลอดการเข้าค่าย

 

 

 พระอาจารย์วิทยากรมาให้ความรู้ในกิจกรรม “ศิลปะธรรมพุทธชยันตีบนผืนผ้า”

 

 นักเรียนเรียนรู้การปฏิบัติธรรมผ่านกิจกรรม “ศิลปะธรรมพุทธชยันตีบนผืนผ้า” ด้วยสติและความตั้งใจ

 

 กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์แปล (ทำวัตรเย็น) บนพระวิหารวัดแม่จ้อง

 

 กิจกรรมในค่ายคุณธรรม “จุดเทียนส่องธรรม” โดยพระอาจารย์วิทยากร

 

นักเรียนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง

 

 อีกภาพประทับใจจากกิจกรรม “จุดเทียนส่องธรรม” ในค่ายคุณธรรมนำถวายพุทธชยันตี

 

 พระอาจารย์เรียว  รักขิโต ครูพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการค่ายคุณธรรมนำถวายพุทธชยันตี

 

 นักเรียนเดินแถวไปทำบุญตักบาตร ณ วัดแม่จ้องในตอนเช้าวันวิสาขบูชา 4 มิถุนายน 2555

 

 ณ พระวิหารวัดแม่จ้องเต็มไปด้วยเด็ก ๆ นักเรียน และพุทธศาสนิกชนในชุมชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร

และฟังเทศน์ในเช้าวันวิสาขบูชา

 

 ในพระวิหารวัดแม่จ้อง เด็กมีความตั้งใจ และพร้อมทำบุญตักบาตร

 

 อีกภาพประทับใจในการทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา น้อมถวายพุทธชยันตี

 

 ในเวลา 09.59 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2555 นักเรียน และพุทธศาสนิกชนในชุมชนบ้านแม่จ้องร่วมกิจกรรมการปฏิบัติบูชา

สวดมนต์แปล (ยาว) บูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จำนวน 26 รอบ น้อมถวายพุทธชยันตี

 

 บรรยากาศการปฏิบัติบูชาน้อมถวายพุทธชยันตี ณ บริเวณลานธรรม โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

 

 หลังจากนั้นคณะสงฆ์จำนวน 7 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์องค์พระพุทธรูป “พระมหาสัมมาพุทธชยันตี” จำนวน 7 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานในห้องเรียนของนักเรียน

 

 หลังจากนั้นพระอาจารย์ จึงได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูป “พระมหาสัมมาพุทธชยันตี”ไปประดิษฐานในห้องเรียน

เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจำห้องเรียน จำนวน 7 ห้องเรียน

 

 โรงทานอาหารมังสวิรัติ เพื่อบริการพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมปฏิบัติบูชาในมื้อกลางวัน

 

 พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศ นำโรงทานอาหารมังสวิรัติมาร่วมถวายเป็นพุทธบูชาในกิจกรรม

การปฏิบัติบูชาน้อมถวายพุทธชยันตีวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

 

 พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิกสุรา และสารเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนน้อมถวายพุทธชยันตี

และจะมีกิจกรรมการรณรงค์ตลอดไปทุกวันพระจนถึงวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2556

 

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จ้องร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของการจัดกิจกรรม


เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2555 | อ่าน 12205
เขียนโดย โรงเรียนบ้านลานคา

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 8567
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 8457
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 8564
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 8465
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 8261
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 8288
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 8705
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 10297
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 10141
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 10838
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th