กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

โครงการ                                   โรงเรียนวิถีพุทธ เด็กดีมีคุณธรรม นำปัญญา
แผนงาน                                   วิชาการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1       คุณภาพผู้เรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
                                             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
                                                   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                                                   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
                                            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
                                            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
ระยะเวลาด าเนินการ                  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
          โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ตามศักยภาพเป็น   คนดี   คนเก่ง  ของสังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข   เพราะโรงเรียนวิถีพุทธ              คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารจัดการและพัฒนา
ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ โรงเรียนได้มองเห็น
ความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
          ๒.๑ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
          ๒.๒ เพื่อพัฒนานักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
          ๒.๓ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อต้านการทุจริต
3. เป้าหมาย
          3.1 เชิงปริมาณ
                  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาผาย เข้าปฏิบัติติตนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
          3.2 เชิงคุณภาพ
                  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาผาย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 
 
 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
1.ขั้นเตรียม (Plan)    
1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
1.2  เสนอโครงการ
พฤษภาคม 2563 นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) กรกฎาคม 2563-2564  
2.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
  นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
3. ขั้นติดตามผล (Check) มีนาคม 2563  
ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติจริง   นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
4. สรุปรายงานผล   นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ มีนาคม 2563 นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ    
1.ขั้นเตรียม (Plan) มีนาคม 2563  
1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
1.2 เสนอโครงการ
  นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พฤษภาคม 2563  
2.1 นักเรียนทุกคนร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกับวิทยากร
 
  นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
3. ขั้นติดตามผล (Check) มีนาคม 2563  
ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติจริง   นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
4. สรุปรายงานผล มีนาคม 2563  
สรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ   นางสาวอรัศรา บำรุงพงษ์
 
 
 
5. งบประมาณที่ใช้
     - เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 5,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการ
และกิจกรรม
  เงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุ/ใช้สอย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 2,000 2,000
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ 2,000 2,000
รวมงบประมาณ                               4,000
     
 
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต
    การดำเนินงานตามกิจกรรม
 
จากการทำแบบสอบถาม
 
แบบสอบถาม
ผลลัพธ์
   การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียน
 
จากการใช้แบบประเมิน
 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          7.1 นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
          7.2 นักเรียนทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
          7.3 นักเรียนทุกคนได้มีการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.

 

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 | อ่าน 963
เขียนโดย โรงเรียนบ้านนาผาย

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2070
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 1865
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 1920
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 1915
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 1796
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 1772
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2241
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 3820
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3662
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4289
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th