๑๔. โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม

โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม

          ในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตีแห่งประเทศไทยและเครือข่าย ขอเชิญชวนนักเรียน โรงเรียนทุกแห่ง  ทุกสังกัดร่วมเฉลิมฉลองโดยการฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทางดังนี้

๑.     รักษาศีล ๕

๒.     ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์

๓.     ใส่เสื้อสีขาว

๔.     รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวัน

๕.     สวดมนต์แปล

๖.     รณรงค์ ลด ละ เลิกสุราและสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ  ขอเชิญชวนดำเนินการ ฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทาง ข้างต้น ในทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ  เริ่มตั้งแต่ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถึง วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖

การเริ่มต้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีงามจึงขอเชิญชวนดำเนินการดังนี้

๑.ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕– ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีการดำเนินการฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทางตลอดสัปดาห์

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต   ประสานงาน โรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้ หรือวัด ศาสนสถานไม่น้อยกว่าเขตละ ๕  แห่ง เตรียมการ ประสานงานจัดหาสถานที่ อำนวยการและเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั่วประเทศ ๒,๖๐๐,๐๐๐ คน ให้ร่วมกันเริ่มต้นเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยดำเนินการ สวดมนต์บทแปล ในวันวิสาขบูชา วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าจุดละ ๒๖๐๐ คน ( ๕ จุดสวดมนต์ x๒๖๐๐ คน  x ๒๒๕ เขต =๒,๙๒๕,๐๐๐ คน )

การรายงานผล  ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรายงานผลการดำเนินการ ๒ ประเด็น ได้แก่                          

๑.การประชาสัมพันธ์ดำเนินการตลอดปี

 ๒. ผลการดำเนินงานในวันวิสาขบูชา วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕  ใน ๑ หน้ากระดาษ  ส่งถึง สนก. สพฐ. ภายใน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙

********************************


เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 3562
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๓. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
07/05/2567
เปิดอ่าน 916
 
๔๕๒.เกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22/03/2567
เปิดอ่าน 3694
 
๔๕๑. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบเอกสาร)
20/03/2567
เปิดอ่าน 163340
 
๔๕๐. วนกลับมาอีกครั้ง! การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
15/01/2567
เปิดอ่าน 26672
 
๔๕๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ดังแนบ
08/12/2566
เปิดอ่าน 3911
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 3692
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 323747
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 6906
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 3990
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 4598
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th