๑๔. โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม

โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม

          ในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตีแห่งประเทศไทยและเครือข่าย ขอเชิญชวนนักเรียน โรงเรียนทุกแห่ง  ทุกสังกัดร่วมเฉลิมฉลองโดยการฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทางดังนี้

๑.     รักษาศีล ๕

๒.     ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์

๓.     ใส่เสื้อสีขาว

๔.     รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวัน

๕.     สวดมนต์แปล

๖.     รณรงค์ ลด ละ เลิกสุราและสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ  ขอเชิญชวนดำเนินการ ฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทาง ข้างต้น ในทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ  เริ่มตั้งแต่ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถึง วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖

การเริ่มต้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีงามจึงขอเชิญชวนดำเนินการดังนี้

๑.ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕– ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีการดำเนินการฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทางตลอดสัปดาห์

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต   ประสานงาน โรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้ หรือวัด ศาสนสถานไม่น้อยกว่าเขตละ ๕  แห่ง เตรียมการ ประสานงานจัดหาสถานที่ อำนวยการและเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั่วประเทศ ๒,๖๐๐,๐๐๐ คน ให้ร่วมกันเริ่มต้นเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยดำเนินการ สวดมนต์บทแปล ในวันวิสาขบูชา วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าจุดละ ๒๖๐๐ คน ( ๕ จุดสวดมนต์ x๒๖๐๐ คน  x ๒๒๕ เขต =๒,๙๒๕,๐๐๐ คน )

การรายงานผล  ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรายงานผลการดำเนินการ ๒ ประเด็น ได้แก่                          

๑.การประชาสัมพันธ์ดำเนินการตลอดปี

 ๒. ผลการดำเนินงานในวันวิสาขบูชา วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕  ใน ๑ หน้ากระดาษ  ส่งถึง สนก. สพฐ. ภายใน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙

********************************


เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 3143
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๓๒. ได้เวลาทำดี! ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
22/05/2566
เปิดอ่าน 3330
 
๔๓๑. ใบสมัคร โครงการ GIVE ให้.ดนตรี.สร้างโลก. ประจำปี ๒๕๖๖
22/05/2566
เปิดอ่าน 2428
 
๔๓๐. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม โครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๖
21/04/2566
เปิดอ่าน 4562
 
๔๒๙. เกียรติบัตรออนไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการ คิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม
21/04/2566
เปิดอ่าน 3791
 
๔๒๘. ขอแสดงความยินดี! ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
07/04/2566
เปิดอ่าน 6829
 
๔๒๗. ประกาศรายชื่อโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ผ่านรอบเอกสาร
07/03/2566
เปิดอ่าน 6134
 
๔๒๖. รายชื่อโครงงานคุณธรรมที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
21/02/2566
เปิดอ่าน 7052
 
๔๒๕.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการ คิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม (TGAT)
07/02/2566
เปิดอ่าน 5831
 
๔๒๔. โครงการ ''อิ่มนี้เพื่อน้อง'' ประจำปี ๒๕๖๖
18/01/2566
เปิดอ่าน 6978
 
๔๒๓. การประกวดแข่งขัน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ''เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง'' ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับประเทศ)
ดาวน์โหลดใบสมัคร ดังแนบ
18/01/2566
เปิดอ่าน 9266
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th