อบรมคุณธรรม จริยธรรม

นางวัชราภรณ์  ธีระสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดาเนิน ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ สังคมปัจจุบัน

เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2564 | อ่าน 788
เขียนโดย โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 112
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 520
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 849
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 1884
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 2958
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 2820
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 2825
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 3901
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3674
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3690
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th