สำรวจและวิเคราะห์ปัญหา (ระดมความคิดตามหลักการ Think Pair Share)

วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อหาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก โดยใช้กระบวนการสอนแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)
          ขั้นที่ ๑ Think (คิดเดี่ยว) นักเรียนแกนนำสำรวจปัญหาด้านคุณธรรมเป็นรายบุคคล
                     นักเรียนแกนนำร่วมกันคิดหาปัญหาที่อยากแก้ ที่ได้ไปสำรวจในโรงเรียนมา เขียนลงในใบงาน กิจกรรมฝึกการคิดแบบเดี่ยว  แบบคู่  และแบ่งปันภายในทีมงาน (Think & Pair & Share) คิดเดี่ยว (Think)
          ขั้นที่ ๒ Pair (คิดคู่) ให้นักเรียนเลือกปัญหาที่ตรงกัน
                     นักเรียนแกนนำร่วมกันคิดหาปัญหาที่อยากแก้ ที่ได้ไปสำรวจในโรงเรียนมา เขียนลงในใบงาน กิจกรรมฝึกการคิดแบบเดี่ยว  แบบคู่  และแบ่งปันภายในทีมงาน (Think & Pair & Share) คิดคู่ (Pair)
          ขั้นที่ ๓ Share (ร่วมกันคิดและนำเสนอ) ให้นักเรียนทั้งห้องนำปัญหาจากขั้นตอนที่ ๒ มาเลือกปัญหาที่ตรงกันและคิดว่าเป็นปัญหามากที่สุด
                     นักเรียนแกนนำร่วมกันคิดหาปัญหาที่อยากแก้ ที่ได้ไปสำรวจในโรงเรียนมา เขียนลงในใบงาน กิจกรรมฝึกการคิดแบบเดี่ยว  แบบคู่  และแบ่งปันภายในทีมงาน (Think & Pair & Share) คิดรวม (Share)

 

เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 335
เขียนโดย โรงเรียนวัดป่าไผ่

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 965
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 808
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 858
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 884
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 728
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 3858
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 3525
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 3360
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 3976
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 4031
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th