โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

โ€‹พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2547 มาตรา 6 ได้กำหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม” และมาตรา 23(4) กำหนดว่า “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา” ดังนั้นการดำเนินการของโรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพย  ให้ความสำคัญทั้งด้านความรู้และคุณธรรมโดยถือว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง กอรปกับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือเป็นส่วนใหญ่ การจัดการเรียนรู้จึงมุ่งให้ผู้เรียนนำวิถีไทยและวิถีพุทธไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป
จากหลักการดังกล่าวเบื้องต้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน้อมนำเอาหลักคำสอนของพุทธศาสนาไปเป็นหลักชัยในวิถีชีวิต

เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2562 | อ่าน 1467
เขียนโดย โรงเรียนบ้านดอนเสียด

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
พระสอนศิลธรรม
09/08/2561
เปิดอ่าน 629
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 1933
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 1653
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 1621
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 2000
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 2066
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
08/07/2562
เปิดอ่าน 1998
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 2728
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/06/2561
เปิดอ่าน 4576
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/09/2560
เปิดอ่าน 3487
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th