การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1

เรื่องประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 รอบที่ 1

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 หมดเขตการรับสมัครเมื่อ 10 เมษายน 2561 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบใบสมัคร และคุณสมบัติของโรงเรียนที่สมัคร พร้อมทั้งพิจารณาเอกสาร "นวัตกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า และ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ" แล้ว เห็นว่าโรงเรียนที่สมัคร ล้วนมีคุณสมบัติ มีความตั้งใจ เพียรพยายามที่จะนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สืบทอดในเยาวชนด้วยกระบวนการที่น่าสนใจทั้งสิ้น อีกทั้งยังได้ออกแบบการบริหารโรงเรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียน ในด้านการเรียนรู้ การศึกษาทั้งด้านความรู้ ทักษะ ที่สำคัญคือด้านคุณค่าทางจิตใจ ถือเป็นความรับผิดชอบที่สูงส่งของการทำหน้าที่ครู และพุทธศาสนิกชน ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ขอกุศลผลบุญที่ท่านกระทำส่งให้ท่านมีความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปและขอให้กำลังใจ แก่โรงเรียนที่ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง แม้จะได้รับประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณารอบที่1 หรือไม่ก็ตาม กุศลอันสูงส่งที่เกิดกับท่าน และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้เกิดขึ้นตั้งแต่ท่านเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธแล้ว

อนึ่ง การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1 นี้ เรียงตามลำดับภาคสงฆ์ มิได้เรียงตามคะแนนการพิจารณา 

อย่างไรก็ดี ต่อไปจะมีการเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 มาเข้าร่วมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม รับการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์ คัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในลำดับต่อไป 
โดยขอให้ติดตามกำหนดระยะเวลา การจัดสัมมนา จาก เว็บไซด์โรงเรียนวิถีพุทธwww.vitheebuddha.com หรือ Facebook : โรงเรียนวิถีพุทธ https://web.facebook.com/vitheebuddha 

เขียนเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 | อ่าน 527
เขียนโดย พระณรงค์เดช

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 1670
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 1445
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 1447
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 1695
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 1810
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
08/07/2562
เปิดอ่าน 1738
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 2499
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/06/2561
เปิดอ่าน 4448
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/09/2560
เปิดอ่าน 3277
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/06/2560
เปิดอ่าน 5714
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th