ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๔ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (08/01/2555)
ผลการตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีค่อครู ได้คัดเลือกและตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูแล้ว ดังนี้ (08/01/2555)
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔
คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่๑๗/๒๕๕๔วันที่๒๙ ธันวาคม๒๕๕๔มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น (08/01/2555)
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙
ในการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ มีระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (06/01/2555)
เจริญพร ท่านศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาใด ที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของโรงเรียนวิถีพุทธที่ท่านรับผิดชอบ (05/01/2555)
โรงเรียนที่ต้องมาลงทะเบียน เป็น โรงเรียนวิถีพุทธ ๔ ประเภท
เพื่อให้การติดตามประเมินผลและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเชิงพุทธ ที่เรียกว่า โรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน (23/12/2554)
คำแนะนำในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล
คำแนะนำสำหรับโรงเรียนที่มาลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ (21/12/2554)
สสส.ประกาศแนวทางสนับสนุนทุนโครงการ "มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มบุคคล และ/หรือองค์กรอื่น นำความรู้ทางวิชาการมาออกแบบกิจกรรมหรือคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพชุมชนหลังประสบอุทกภัย (12/12/2554)
สสส.ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุน ปี 2555 โครงการ “ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย”
เน้นการเชื่อมร้อยพลังของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนหลังประสบอุทกภัย ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ (12/12/2554)
โครงการ “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย”
ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยของประเทศไทย “เยาวชนคนรุ่นใหม่” ได้ออกมาร่วม “อาสา” ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก (12/12/2554)
๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ให้ความเห็นชอบ ๒๙ ประการ ๕ ด้าน สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ ดังนี้ (01/12/2554)
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ (27/11/2554)

ทั้งหมด 114 รายการ 2 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th