โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

นที่ 7-8 มีนาคม 2567 นางสุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงบ้านหนองตายอด เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้าค่ายพุทธบุตร โดยมีครูวาสิตา แน่นอน หัวหน้าโครงการสถานศึกษาคุณธรรม นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการอบรม ณ วัดทิพย์สุคนธาราม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการขัดเกลาทางด้านจิตใจให้แก่นักเรียน มีทัศนคติที่ดีเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ให้บ้าน วัด โรงเรียนเกิดความสมานฉันท์มีการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามแนวทางวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ต้อง ขอขอบพระคุณ พระวิทยากรทุกรูป ที่ให้ความรู้ด้วยความเมตตา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่นักเรียน

   
  เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านหนองตายอด
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th