สวดมนต์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

คณะครูได้นำนักเรียนเข้าห้องประชุมเพื่อสวดมนต์ไหว้พระ ในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ ณ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง) กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายปีแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทุกชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.6 โดยจัดตารางเรียนไว้ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง คือในชั่งโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง...สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ช่วงที่สอง...เป็นช่วงการอบรมนักเรียน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา, การปลูกฝังคุณงามความดี, การมีจิตสาธารณะ, และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์....สัปดาห์นี้ ครูเวรอบรมศีลธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน....

   
  เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2566 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th