หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ?การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็น Soft Power โดยใช้ WPS 3L to TRISIKKA MODEL ?

บทสรุป การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็น Soft Power โดยใช้ WPS 3L to TRISIKKA MODEL เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ ที่สามารถพัฒนาครูนักเรียนให้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ซึ่งได้นำเสนอพอสังเขป ได้ดังนี้ 1) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม อัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนทุกคนมีกิริยามารยาทงาม สุภาพอ่อนโยน ไม่กระด้างกระเดื่อง นักเรียนมีสติ มีสมาธิและตั้งใจ ในการเรียน ไม่ถูกครูดุด่า เมื่อพบครูหรือผู้หลักผู้ใหญ่นักเรียนจะยกมือไหว้โดยไม่มีใครบอกกล่าว ทำให้ผู้พบเห็นพึงพอใจและชื่นชม นักเรียนสามารถสอบผ่านนักธรรม ร้อยละ 98 นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และสามารถนำองค์ความรู้ของหลักธรรมคำสอนนั้นไปใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรมสามารถบูรณาการนำไปใช้ในชีวิต ให้สามารถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมแสวงปัญญา พุทธวิถีไทย นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข กล้าที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากครูชัดเจนมากขึ้น นักเรียนมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 เป็นเด็กดี V- Star และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ 2) ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานโรงเรียน วิถีพุทธชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะที่ดีตามแนวทางวิถีพุทธ และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ครูมีระเบียบวินัยตามวินัยข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี ทำงานเต็มเวลา และตรงเวลา อุทิศตนต่อส่วนรวมเสียสละเวลาเพื่อการทำงานอย่างเต็มที่ มีความพอเพียงใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ตามฐานะ มีความสุภาพ ยิ้มไหว้ทักทายกับผู้อื่น พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีมารยาท ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 3) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา ผลการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรมมีทิศทางที่ชัดเจน จนเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนวัดประชาธิการาม สถานศึกษามีจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพด้วยหลักการบริหารจัดการ ตามแนวทางดำเนินการ โรงเรียนวิถีพุทธ สถานศึกษามีความสะอาด สงบ ร่มรื่น น่าเรียนรู้ เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีขึ้น 4) ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงและพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทั้งทาง ด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมของนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในดูแลเอาใจใส่นักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น ตลอดจน การเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในตัวของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดียิ่งขึ้น ได้รับคำยกย่องชมเชย จากผู้ปกครองและชุมชนว่าบุตรหลานรู้จักยกมือไหว้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ก่อนมาโรงเรียน และกลับบ้าน รู้จักไหว้ขอบคุณ และไหว้ขอโทษเมื่อทำผิด เกิดความรู้สึกรัก เอ็นดูและชื่นชม ต่อผู้พบเห็น ทำให้ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลาน มาเรียนที่โรงเรียนวัดประชาธิการามมากขึ้น ครอบครัวได้มีส่วนในการสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักเรียน ครอบครัวมีรูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม และด้านการเรียน 5) ผลที่เกิดกับชุมชน การพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม โรงเรียน จึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการจิตอาสา โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสไปร่วม ศาสนพิธีที่วัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา นักเรียน ทุกคนมีกิริยา มารยาทงาม เหมาะสมในทุกสถาน ที่สามารถปฏิบัติต่อหน้า พระสงฆ์ ได้อยากถูกต้องสวยงาม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ชุมชนได้ให้ความร่วมมืออย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความจริงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ กิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชน ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี และเกิดศาสนทายาทในการส่งเสริมพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (6.89 mb)

เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2567 | อ่าน 247
โดย โรงเรียนวัดประชาธิการาม

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th