ภาพกิจกรรมส่งประกวดโรงเรียนวิถีพุทธ

๑) กิจกรรมที่โรงเรียนพัฒนาตนเองตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านกายภาพ ๗ ประการ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ได้ดำเนินการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนทุกห้อง และอยู่ด้านหน้าใกล้ประตูโรงเรียนเวลานักเรียนเดินเข้า-ออก จะได้ยกมือไหว้ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดไว้ตามต้นไม้ บริเวณต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนได้จัดทำลานธรรมะ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น การกราบ การไหว้ นั่งสมาธิ และบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ และโรงเรียนยังเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดในสถานศึกษา มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน ด้านการเรียนการสอน ๕ ประการ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดทำ โครงงานคุณธรรม ?พัฒนาจิต เจริญปัญญา พาโรงเรียนสะอาด? โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมพัฒนาจิต - สวดมนต์ทำสมาธิ ก่อนเรียนภาคเช้า การเจริญสติด้วยการสร้างมือ ๑๔ จังหวะ ก่อนเรียนภาคบ่าย การกราบอย่างมีสติ ก่อนเรียนภาคบ่าย การรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ ทุกวันพระ ๒. กิจกรรมจิตอาสา พาเพื่อนทำดี - ทำความสะอาดบริเวณวัด ชุมชน - เก็บขยะในโรงอาหาร และบริเวณโรงเรียน โครงงานคุณธรรม ดังกล่าว ทางโรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม เนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ได้บูรณาการวิถีพุทธในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา คณะครูได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยพานักเรียนไปวัด ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ช่วยกันทำความสะอาดภายใบริเวณวัด ศาลา ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)มีโครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนได้เข้าค่ายปฏิบัติธรรมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านแดงน้อย ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ ? ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๓ วัน ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ๕ ประการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ได้ร่วมกันรักษาศีล ๕ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ ๙ นำมาใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอในเรื่อง การประหยัด อดออม การใช้เงินและสิ่งของต่างๆ การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ก่อนรับประทานอาหารก็จะมีการพิจารณาอาหารก่อน และขณะรับประทานอาหารก็ไม่เคี้ยวเสียงดัง ไม่หกเลอะเทอะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติตามโครงการ ?พัฒนาจิต เจริญปัญญา พาโรงเรียนสะอาด? ส่วนอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติเป็นประจำในกิจกรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนเดินเข้าประตูโรงเรียน พบครูเวรประจำวัน ไหว้ทักทายครูเวรประจำวันซึ่งยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนทุกวัน และนักเรียนทุกคนไหว้ทักทายกัน ในขณะปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมหน้าเสาธงที่ปฏิบัติเป็นประจำ คือกิจกรรมร้องเพลงชาติ เคารพธงชาติ กระทำเพื่อระลึกถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาและสงบนิ่ง (สมาธิ) กิจกรรมพุทธสุภาษิต กิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมศิษย์ไหว้ครู ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ ทางโรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจำทุกปี และกิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการ ซึ่งคณะครูได้เข้าพบปะพูดคุยกับนักเรียนทุกวันก่อนเข้าเรียนในตอนเช้า เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่ได้ทำความดีในทุกวัน นอกจากนี้คณะครูนักเรียนยังมีสมุดบันทึกการทำความดีที่บันทึกการทำความดีอยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ส่วนใหญ่สอบได้ธรรมศึกษาตรี โดยมีพระสงฆ์เข้ามาสอนธรรมะในโรงเรียนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ก็มีพระสงฆ์เข้ามาสอนธรรมะในโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) คือ พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฒนกิตติ โดยจะเข้าสอนในทุกวันจันทร์ ตั้งแต่ชั้น ป. ๑ ? ม.๓ เวลา ๑๔.๓๐ ? ๑๕.๓๐ น. วันละ ๑ ชั่วโมง เรื่องที่สอนส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่การสวดมนต์ ไหว้พระ ศาสนพิธีเบื้องต้น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕ ฝึกสมาธิ ๑๔ จังหวะ พรหมวิหาร ๔ และ นันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไป นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอิสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้รับรางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรมะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในเรื่องการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน จะมีการแบ่งเขตให้นักเรียนรับผิดชอบในการทำความสะอาดแต่ละเขต โดยมีครูที่รับผิดชอบแต่ละเขต ควบคุม กำกับดูแล ในการทำความสะอาดทุกวัน มีการจัดระบบการทำความสะอาดโดยมีถังขยะภายในบริเวณโรงเรียน แยกถังขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล หลังจากนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบในแต่ละวันแล้ว ครูที่ทำหน้าที่ครูเวรประจำวันก็จะพูดชมเชย ชื่นชม นักเรียนที่ทำความสะอาดบริเวณได้ดีในแต่ละเขต หน้าเสาธงทุกวัน ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ๔ ประการ ในทุกวันพระโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) คณะครู นักเรียน ตั้งแต่ชั้น อ.๑ ? ม.๓ จะใส่เสื้อสีขาวมาโรงเรียนทุกคน มีการนั่งสมาธิ และสวดมนต์แปลทุกวันพระ และก่อนรับประทานอาหารกลางวันก็จะมีการพิจารณาอาหาร คณะครูนักเรียนส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ภูมิใจ คิอ เป็นการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ที่ปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล สมาธิ เช่น กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนและก่อนเลิกเรียนประจำวัน มีการเจริญสติ นั่งสมาธิด้วยด้วยการสร้างมือ ๑๔ จังหวะ มีการพัฒนาจิตก่อนรับประทานอาหาร เพื่อให้กินเป็น กินอย่างมีสติ มีกิจกรรมบันทึกและยกย่องการปฏิบัติธรรมเน้นย้ำและเสริมแรงการกระทำความดีของนักเรียน ด้านการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง สม่ำเสมอ การจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการสู่การปฏิบัติ โดยการนนำฐานความคิดของพุทธธรรมเป็นฐาน เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่หลักธรรมในการพัฒนาตนและผู้อื่น กระบวนการเรียนรู้มีลักษณะ ?สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น? ๒) สิ่งที่โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ต้องการปรับปรุง/พัฒนา/ต่อยอดและแนวทาง/แผนการพัฒนาแผนการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน คือ ต้องการได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ และวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและคุณธรรม คำนึงภาพงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธที่สะท้อนถึงการนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนาผู้เรียน และมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดแทรก เพิ่มเติม พุทธธรรม ในวิสัยทัศน์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพิ่มเติมคุณธรรมจริยธรรม ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้มีการบูรณาการพุทธธรรมในการจัดหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระสอดแทรกความรู้ และการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน โดยการบูรณาการไตรสิกขา เข้าในชีวิตประจำวัน และครูผู้สอนเป็นตัวอย่างที่ดีของลักษณะ ?สอนให้รู้ ให้ทำดู อยู่ให้เป็น? อย่างสม่ำเสมอเป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน มีเมตตาธรรม อ่อนโยน อดทน อดกลั้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (9.3 mb)

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 | อ่าน 147
โดย โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th