โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของสังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางดำเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอื้ออำนวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างเต็มที่ โรงเรียนจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น เรียกว่า “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน”

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (2.47 mb)

เขียนเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 | อ่าน 159
โดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th