คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/06/2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนอนุบาลตาก
กิจกรรมโครงการปลูกปัญญาต้นกล้าคุณธรรม ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
แบบรายงานผล29ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองปิด
รายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนศรีวิทยา
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน
รายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ปี 2560 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
อบรมธรรม ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
โครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิต ปี 2560 ไม่ระบุ 30/06/2560
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2559-2560 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ส่งรายงานการผลการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
แบบรายงาน29ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านจันอัด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1
รายงาน 29 ประการแบบ 1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
สวดมนต์ สงบนิ่ง แผ่เมตตา ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
สวดมนต์วันสุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
ทำบุญทุกวันพระ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
เข้าอบรมพัฒนาจิต ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
แบบรายงานผล 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านปอพราน
กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
กิจกรรมหลัก คุณธรรมสร้างเยาวชน ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
แบบที่1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
ป้ายโรงเรียนวิธีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
พระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
พุทธศาสนสุภาษิตภายในบริเวณโรงเรียน ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
รายงานกิจกรรมแบบที่ 1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
กิจกรรมเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
สอบธรรมศึกษา ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
รายงาน 29 ประการ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
รับรางวัลพระราชทานการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
สวดมนต์เย็น ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรรษา ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
นักเรียนถวายเครื่องไทยธรรม ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
นักเรียนสวดมนต์ฟังธรรมจากพระอาจารย์ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
อบรมสุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
รายงาน 29 ประการแบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
บันทึกแบบรายงาน29ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองเสือ
เอกสาร รายงาน 29 ประการแบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบางระจันวิทยา
เอกสาร รายงาน แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบางระจันวิทยา
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดโชติรส
รายงาน29ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล)
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
วิถีพุทธเหล่าหลวง ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
กิจกรรมทำสมาธิก่อนการเรียน ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียน ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
กิจกรรมเวียนเทียน-วันวิสาฯ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านนกงาง
สถานศึกษาพอเพียง ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านนกงาง
แบบรายงาน29 ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
บรรพชาสามเณรถวายเผ็นพระราชกุศล ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
รายงาน29ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
รู้จักการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนห้วยเฮี้ย
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมความดี ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
ภาพกิจกรรมต่างๆ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)
ค่านิยม 12 ประการ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม ครูบุคลากรทางการศึีกษาและนักเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
แบบที่ 1.2 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
รายงาน 29 ประการ ไม่ระบุ 01/07/2560 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
แก้ไขข้อมูลและกรอกข่้อมูล ไม่ระบุ 01/07/2560
ไห้วครู ไม่ระบุ 04/07/2560 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
ธรรมสัญจร ไม่ระบุ 04/07/2560 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
บรรพชาภาคฤดูร้อน ไม่ระบุ 04/07/2560 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
รณรงค์ออกเสียงประชามติ ไม่ระบุ 04/07/2560 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
ร.ร.สุจริต ไม่ระบุ 04/07/2560 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
วันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค.2560 ไม่ระบุ 04/07/2560 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
กิจกรรมเขาวัดทำบุญ ไม่ระบุ 09/07/2560 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 7 ก.ค. 60 ไม่ระบุ 13/07/2560 โรงเรียนวัดบางสระเก้า(พิสิฏฐวิทยาคาร)
สวดมนต์ ทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 13/07/2560 โรงเรียนวัดบางสระเก้า(พิสิฏฐวิทยาคาร)
กิจกรรมธรรมะต้านยาเสพติด ช่วงเช้า ที่ร.ร. 26 มิ.ย. 60 ไม่ระบุ 13/07/2560 โรงเรียนวัดบางสระเก้า(พิสิฏฐวิทยาคาร)
กิจกรรมธรรมะต้านยาเสพติด ช่วงสายที่วัด 26 มิ.ย. 60 ไม่ระบุ 13/07/2560 โรงเรียนวัดบางสระเก้า(พิสิฏฐวิทยาคาร)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/07/2560 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 14/07/2560 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ไม่ระบุ 25/07/2560 โรงเรียนจารุศรบำรุง
พระสอนศาสนาในโรงเรียน ไม่ระบุ 03/08/2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ค่ายพท ไม่ระบุ 06/08/2560 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมกันสวดธัมมจักรในวันแม่ ไม่ระบุ 12/08/2560 โรงเรียนจารุศรบำรุง
จิตอาสาพัฒนาวัด ไม่ระบุ 31/08/2560 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
โรงเรียนบ้านดงน้ำดื่อ ไม่ระบุ 01/09/2560 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
สวดมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ไม่ระบุ 07/09/2560 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
1 วันพระ 1 ปิ่นโต่ 1 ห้องเรียน ไม่ระบุ 08/09/2560 โรงเรียนวัดแม่เตย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2560 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
พุทธวจนโรงเรียนบ้านหนองนาใน ไม่ระบุ 15/09/2560 โรงเรียนบ้านหนองนาใน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2560 โรงเรียนบ้านหนองคล้า
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2560 โรงเรียนบ้านหัวดอย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ (แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3) ไม่ระบุ 18/09/2560 โรงเรียนวัดคลองโคน
รายงานภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 18/09/2560 โรงเรียนโฆสิตสโมสร

ทั้งหมด 2,226 รายการ 8 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th