คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ร่วมถวายผ้าป่ากับชุมชน ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ร่วมบรรพชาฤดูร้อน ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
สวดมนต์ อบรมจริยธรรม ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
คณะครูนักเรียน ทำนุบำรุงศาสนาอยู่เป็นนิจ ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
อบรม ส่งเสริมจริยธรรมหน้าเสาธง ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ภาพอัตลักษณ์ 29 ประการด้านที่ /2 ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านท่าลี่
นักเรียนใส่ชุดขาวทุกวันพระ ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านเขานันทา
ภาพอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ด้านที่ ๑ ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านท่าลี่
รายงานการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนวัดโคกเสลา
ธรรมศึกษาในโรงเรียน ไม่ระบุ 31/08/2559 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
29 ประการ รอบ พ.ค. ไม่ระบุ 31/08/2559 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ที่2กันยายน2559 ไม่ระบุ 02/09/2559 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 05/09/2559 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)
โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 05/09/2559 โรงเรียนวัดสมัยคงคา
เข้าพรรษา ไม่ระบุ 05/09/2559 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า
ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 20/09/2560 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 07/09/2559 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
กิจกรรมต่างที่ผ่านมา ไม่ระบุ 07/09/2559 โรงเรียนวัดลานนา
กิจกรรมวิถีพุทธ โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ไม่ระบุ 07/09/2559 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
กิจกรรมวิถีพุทธ โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ไม่ระบุ 07/09/2559 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม. จริยธรรมรุ่น1 ไม่ระบุ 08/09/2559
เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมมะและชนะเลิศระดับโรงเรียน ไม่ระบุ 08/09/2559 surasak
คำถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 08/09/2559 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
อบรบคุณธรรมจริยธรรม ไม่ระบุ 08/09/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
ทดสอบ ไม่ระบุ 08/09/2559 โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โครงการหนึ่งปิ่นโตหนึ่งวันพระ ไม่ระบุ 08/09/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 08/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
vitheebuddha school ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามสถานที่ต่างๆ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน๑๐๐% ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่ายทั้งครูและนักเรียน ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ครูพานักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ครู ผู้บริหาร นักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ภาพกิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนบ้านดงเมย
ครู ผู้บริหาร นักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
รักษาศีล ๕ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
สถานที่ตั้งพระพุทธรูป ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนบ้านดงเมย
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ประหยัดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ไม่ดุด่านักเรียน ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดี ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน(ป.๔ขึ้นไป) สอบได้ธรรมชั้นตรีเป็นอย่างน้อย ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
พระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 09/09/2559 โรงเรียนวัดเขาดิน
กิจกรรมวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศุึกษา 2559 ไม่ระบุ 11/09/2559 โรงเรียนบ้านท่อน
พิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน ไม่ระบุ 11/09/2559 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
กิจกรรมสวดมนต์หน้าเสาธง ไม่ระบุ 11/09/2559 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร ไม่ระบุ 12/09/2559 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร ไม่ระบุ 12/09/2559 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
กิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ระบุ 12/09/2559 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
ทำบุญครบรอบก่อตั้งโรงเรียน ๘๒ ปี ไม่ระบุ 12/09/2559 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 12/09/2559 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/09/2559 โรงเรียนบ้านวังยาง
เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ไม่ระบุ 12/09/2559 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
การรายงานผลการดำเนินงาน ๒๙ ประการสู่อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 13/09/2559 โรงเรียนวัดคงคา
แก้ไขข้อมูลรอบ พ.ค. ไม่ระบุ 13/09/2559 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน
แก้ไขข้อมูลรอบ พ.ค. ไม่ระบุ 13/09/2559 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา
วันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 14/09/2559 โรงเรียนคำไฮวิทยา
ค่ายคุณธรรมฯ ไม่ระบุ 14/09/2559 โรงเรียนคำไฮวิทยา
กิจกรรมเข้าพรรษา ไม่ระบุ 14/09/2559 โรงเรียนคำไฮวิทยา
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 14/09/2559 โรงเรียนคำไฮวิทยา
ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธรายงาน รอบ ก.ย. 2559 ไม่ระบุ 14/09/2559 โรงเรียนบ้านป่าแซง
การนั่งสมาธิและการเจริญปัญญา ไม่ระบุ 14/09/2559 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
รูปโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวัดบ้านฉาง ไม่ระบุ 14/09/2559 โรงเรียนวัดบ้านฉาง
โครงงานคุณธรรม'๕๙ โรงเรียนวัดบ้านฉาง ไม่ระบุ 14/09/2559 โรงเรียนวัดบ้านฉาง
เริ่มจากการรู้จักปฎิบัติในห้องเรียน ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
รายงานวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนบ้านหินตั้ง
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
เอกสารแนบเพิ่มเติม ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
รายงานวิถีพุทธครั้งที่2 ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
5.การส่งเสริมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ด้านกายภาพ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
กิจกรรมสวดมนต์แปลทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนบ้านพิมานท่า
นุ่งขาวทุกวันพระ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนบ้านพิมานท่า
ครูเข้าวัดปฏิบัติธรรม ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนบ้านพิมานท่า
กิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
รายงานผลการดำเนินการเดือนก.ย./59 29ประการพร้อมภาพกิจกรรม รร.วัดสารภี ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนวัดสารภี
ด้านการเรียนการสอน ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
พฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
การส่งเสริมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

ทั้งหมด 2,226 รายการ 5 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th