คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ถวายสังฆทาน ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
ถวายสังฆทาน2 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
ถวายสังฆทาน3 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
ถวายสังฆทาน4 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
ถวายสังฆทาน5 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
29 ประการ ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
ภาพถ่ายกิจกรรม การแต่งกายและการร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
ภาพถ่ายกิจกรรม การแต่งกายและการร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
อนุบาลวันศุกร์ ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนบ้านด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม
บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม
ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ อนุบาลพรานกระต่าย ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย
รายงาน 29 ประการ พ.ค. 59 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนบ้านทรายทอง
สรุปผลการดำเนินงาน2558-2559 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สอบธรรมศึกษา ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 16/06/2559 โรงเรียนบ้านขอนแตก
กิจกรรมสมาธิ(ลมหายใจเข้าออก) ไม่ระบุ 21/06/2559
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป ไม่ระบุ 26/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
รายงานตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 28/06/2559 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 06/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 06/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 06/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ระบุ 11/07/2559
1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
3.กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
4.มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
5.รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
6.ไม่ขาดศีลธรรม ศาสนา ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
7.เรียนรู้อธิปไตย ของประชา ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
8.รักษาวินัย กฏหมายไทย ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
9.ปฏิบัติตามพระราชดำรัส ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
10.ไม่ขาดพอเพียง เลี้ยงชีพได้ ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
11.ต้องเข้มแข็ง ทั้งกายใจ ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
12.ไซร้ คิดอะไรให้ส่วนรวม ไม่ระบุ 11/07/2559 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสารภี ไม่ระบุ 01/08/2559 โรงเรียนวัดสารภี
แบบประเมิน 29ประการ ไม่ระบุ 05/08/2559 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
อบรมคุณธรรม 59 ไม่ระบุ 08/08/2559 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม
คุณธรรม ไม่ระบุ 08/08/2559 โรงเรียนวัดไทรใหญ่
รายงานวิถีพุทธ 59 ไม่ระบุ 08/08/2559 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
รายงานวิถีพุทธครั้งที่1 ไม่ระบุ 08/08/2559 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ครูและนักเรียนสวมใส่เสื้อขาวสวดมนต์ยาวเช้าวันพระ ไม่ระบุ 09/08/2559 โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 09/08/2559 โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
กิจกรรมทางศาสนา ไม่ระบุ 10/08/2559 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไม่ระบุ 13/08/2559 โรงเรียนบ้านหนองตายอด
ด้านกายภาพ ไม่ระบุ 15/08/2559 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
ป้ายหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
พระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
ชีวิตงามตามวิถีธรรม ไม่ระบุ 16/08/2559
รายงานการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
รายงานภาพการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรมฝึกสมาธิหน้าเสาธงก่อนขึ้นเรียน ไม่ระบุ 16/08/2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 19/08/2559
โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 19/08/2559 โรงเรียนวัดป่าคา
สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 22/08/2559 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
ตักบาตรวันสาขบูชา ไม่ระบุ 22/08/2559 โรงเรียนวัดคลองครุ
นักเรียนฟังพระสอนธรรมะทุกสัปดาห์ ไม่ระบุ 24/08/2559 สุขใจ พูลสวัสดิ์
การจัดการเรียนการสอนการไหว้และการกราบพระ ไม่ระบุ 24/08/2559 สุขใจ พูลสวัสดิ์
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ฯ ไม่ระบุ 27/08/2559 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๙ (๒๗ ส.ค.๕๙) ไม่ระบุ 28/08/2559 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต2
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
เรียนธรรมะ สม่ำเสมอ ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ลานธรรมโรงเรียน ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
พระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
จิตอาสาปลูกป่า ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
กิจกรรมประหยัดใช้ได้เงินออม ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
นั่งสมาธิ ฝึกจิตเจริญปัญญา ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
กิจกรรมพี่ไหว้น้อง น้องไหว้พี่ ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ตักบาตร ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
พุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ฟังเทศน์ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 30/08/2559 โรงเรียนบ้านผาแบ่น

ทั้งหมด 2,226 รายการ 4 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th