คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
สวดมนต์ไหว้พระ เช้า ไม่ระบุ 14/09/2562 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
แบบรายงานผล 29 ประการแบบที่ 1.1 รอบ 15 กันยายน 2562 ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
กิจกรรมดอกไม้บานยามเช้า ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
กิจกรรมดอกไม้บานยามเช้า ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
โครงการทักษะชีวิตเสริมวัคซีน ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎรบำรุง
กิจกรรมดอกไม้บานยามเช้า ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
โครงการคัดแยกขยะ ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎรบำรุง
กิจกรรมดอกไม้บานยามเช้า ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
กิจกรรมดอกไม้บานยามเช้า ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
ประเมินคุณภาพห้องเรียน ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎรบำรุง
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
กิจกรรมวิถีพุทธโรงเรียนคลองใหญ่วิทยา ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
ประเมิน 29 ประการ ประจำปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนบ้านพันนา
แบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธบ้านโคกม่วงชุม ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม
อบรมค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
ทำบุญโรงเรียนและโรงอาหารใหม่ ไม่ระบุ 15/09/2562 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 16/09/2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
ครูและนักเรียนทำบุญตักบาตรในวันพระ ไม่ระบุ 16/09/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
ถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 16/09/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน ไม่ระบุ 16/09/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ไม่ระบุ 16/09/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ ไม่ระบุ 16/09/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 19/09/2562 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ด้านกิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 25/09/2562 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
ด้านกิจกรรมวิธีพุทธ ไม่ระบุ 25/09/2562 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
ด้านการเรียนการสอน ไม่ระบุ 25/09/2562 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
ด้านพฤติกรรม ไม่ระบุ 25/09/2562 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
ด้านกายภาพ ไม่ระบุ 25/09/2562 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล ไม่ระบุ 13/10/2562 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ไม่ระบุ 02/11/2562 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย
โครงการ โพธิ์สัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า(จดหมายสื่อรัก)ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 11/11/2562 บ้านนางิ้ว
ภาพกิจกรรมส่งประกวดโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 11/02/2563 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ส่งงานการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/02/2563 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/04/2563 บ้านนาคอมนาดอกไม้
ข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับวิถีพุทธ 2562 ไม่ระบุ 18/04/2563
ข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับวิถีพุทธ 2562 ไม่ระบุ 18/04/2563 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (จันทร์ประชานุเคระาห์)
แผนการจัดการเรียนรู้ภาาาไทยบูรณาการหลักธรรม ไม่ระบุ 18/04/2563 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (จันทร์ประชานุเคระาห์)
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 18/04/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 18/04/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการเปิดโลกกว้าง สู่การเรียนรู้ ไม่ระบุ 18/04/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 18/04/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 19/04/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
การพิจารณาอาหาร ไม่ระบุ 19/04/2563 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
กิจกรรมนั่งสมาธิในตอนเช้า ไม่ระบุ 22/04/2563 โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักธรรม ไม่ระบุ 30/04/2563 โรงเรียนวัดบ้านสระ
มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 100 % ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่ายทั้งนักเรียนและครู ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รักษาศีล 5 ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่ดุด่านักเรียน ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดี ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 01/05/2563 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รายงานกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับสถานศึกษาวิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ระบุ 02/05/2563 โรงเรียนวัดบ้านสระ
รายงานผลการประเมินตนเอง ไม่ระบุ 10/05/2563 โรงเรียนบ้านตุงลอย
รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 10/05/2563 โรงเรียนบ้านตุงลอย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 10/05/2563 โรงเรียนบ้านตุงลอย
ใบสมัคร ไม่ระบุ 10/05/2563 โรงเรียนบ้านตุงลอย
ข้อมูลพระสอนศีลธรรม ไม่ระบุ 10/05/2563 โรงเรียนบ้านตุงลอย
แผนจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 11/05/2563 โรงเรียนพัฒนศึกษา
รายงานกิจกรรม สถานศึกษาวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 12/05/2563 โรงเรียนพัฒนศึกษา
โครงงานคุณธรรม ลำภู Generation ใหม่ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู

ทั้งหมด 2,226 รายการ 20 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th