คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ป้ายหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนบ้านทับละคร
ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ประเมินรร.วิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนบ้านนาคล้าย
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
เเห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
ประเมินรอบที่ 1 ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
กิจกรรมวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนบ้านปากดง
แบบประเมิน 1.1 ไม่ระบุ 13/06/2562 บ้านตระกาศขอนแก่น
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม
เวียนเทียนวิสาข 62 ไม่ระบุ 13/06/2562
โรงเรียนรักษาศิล 5 ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนบ้านดอนทราย
โรงเรียนรักษาศิล 5 ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนบ้านดอนทราย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 13/06/2562 โรงเรียนบ้านคลองม่วง
กิจกรรมตักบาตร ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์
กิจกรรมตักบาตร ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ รร.บ้านสระประดู่ ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านสระประดู่
ข้อมูล 29 ประการ ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง
แบบรายงานผล29ประการ 1.1 ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านวังประดา
แบบรายงานผล29ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านวังราง
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านซับชุมพล
สมาธิ ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านซับชุมพล
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
วันพ่อแห่งชาติ ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านซับชุมพล
วันวิสาฆบูชา ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
บริเวณสถานศึกษา ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
ประเมินตนเองตามแนวทาง 29 ประการ ไม่ระบุ 14/06/2562 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
วันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล
มีพระมาสอนธรรม ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล
ตัักบาตรทำบุญขึ้นปีใหม่ ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล
ลานธรรม ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล
กิจกรรมพระธรรมฑูต ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านป่ายาง
ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์
ศึกษาธรรม วัดปราการ ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านยาง
จิตอาสา พัฒนาวัด ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านยาง
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
แก้ไข29ประการ ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
เจริญสมาธิ ไม่ระบุ 15/06/2562 บ้านสร้อยพร้าว
สวดมนต์ในวันพระ ไม่ระบุ 15/06/2562 บ้านสร้อยพร้าว
รูปพระพุทธรูป ไม่ระบุ 15/06/2562 บ้านสร้อยพร้าว
ป้ายวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2562 บ้านสร้อยพร้าว
ประเมิน29 ประการ ปี2562 ไม่ระบุ 15/06/2562 โรงเรียนวัดบางกอบัว
อบรมคุณธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 16/06/2562 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
อบรมคุณธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 16/06/2562 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
อบรมคุณธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 16/06/2562 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
อบรมคุณธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 16/06/2562 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
อบรมคุณธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 16/06/2562 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2561 โรงเรียนดาราพิทยาคม ไม่ระบุ 19/06/2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม
กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ช่วงเข้าพรรษ ปี 2561 ไม่ระบุ 19/06/2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม
กิจกรรมอบรมจริยธรรม ปี 2561 ไม่ระบุ 19/06/2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2561 ไม่ระบุ 19/06/2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม
กิจกรรมอบรมจริยธรรม ปี 2560 ไม่ระบุ 19/06/2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม
กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ช่วงเข้าพรรษ ปี 2560 ไม่ระบุ 19/06/2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2559 ไม่ระบุ 19/06/2562 โรงเรียนดาราพิทยาคม
มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 28/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
กิจกรรมสวดมนต์ ของ นักเรียน ม.๑-๓ ปี ๒๕๖๒ ไม่ระบุ 29/06/2562 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ไม่ระบุ 01/07/2562 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย
รายงาน ไม่ระบุ 04/07/2562 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
รายงาน2 ไม่ระบุ 04/07/2562 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
แห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ไม่ระบุ 18/07/2562 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ไม่ระบุ 20/07/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
สวดมนต์ประสัปดาห์ ไม่ระบุ 22/07/2562 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
สวดมนต์ประจำวัน ไม่ระบุ 22/07/2562
สวดมนต์ประจำวัน ไม่ระบุ 23/07/2562 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กิจกรรมสวดมนต์ประจำวัน และประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 23/07/2562 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 23/07/2562 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กิจกรรมธนาคารคุณธรรม ไม่ระบุ 23/07/2562 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ไม่ระบุ 23/07/2562 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามากะ ไม่ระบุ 23/07/2562 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ไม่ระบุ 23/07/2562 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2562 ไม่ระบุ 25/07/2562 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง
กิจกรรมค่ายธรรมะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 25/07/2562 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง
ข้อมูล 29 ประการ ไม่ระบุ 27/07/2562 โรงเรียนบ้านชัยชนะ
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพพรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10 ไม่ระบุ 29/07/2562 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
เกียรติบัตรในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ระบุ 05/08/2562 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
กิจกกรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 05/08/2562 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
แบบรายงานผล29ประการ ไม่ระบุ 05/08/2562 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี2562 ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี2562 ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
กิจกรรมจิตอาสาในบริเวณวัดและชุมชนเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2562 ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
เกียรติบัตรในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
เกียรติบัตรในโครงการพัฒนาจริยคุณ(โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.) ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
เกียรติบัตรในโครงการพัฒนาจริยคุณ(โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.) ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 06/08/2562 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ไม่ระบุ 09/08/2562 โรงเรียนวัดบุพพาราม
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 09/08/2562 โรงเรียนวัดบุพพาราม
กิจกรรมเข้าวัดเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 09/08/2562 โรงเรียนวัดบุพพาราม
กิจกรรมสอบนักธรรม ไม่ระบุ 09/08/2562 โรงเรียนวัดบุพพาราม
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไม่ระบุ 11/08/2562 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต
รายงานโรงเรียนวิิถีพุทธ รอบ 12 เดือน ไม่ระบุ 15/08/2562 โรงเรียนบ้านโตงน้อย
จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 16/08/2562 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 16/08/2562 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน

ทั้งหมด 2,042 รายการ 18 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th