โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 นิทรรศการจรยุทธ์"ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดี"

ค่ายสื่อสารความดี“ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ –วันเสาร์ที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๕

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

 

(ร่าง) กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

09.00 – 12.00 น.       ลงทะเบียน รายงานตัว และทำตู้ ปณ. “สื่อทำด้วยใจ สื่อใจด้วยธรรม”

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.       พิธีเปิดการอบรมค่าย

                             We’re Come Back “อะไรทำให้เรามาเป็นพบกัน”

15.00 – 16.00 น.       มอบตัวเป็นศิษย์

                             แนะนำคณะพระวิทยากร - ชี้แจงข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน

                             มอบหมายโจทย์แห่งการเรียนรู้ “อาสาด้วยกัน ทำงานด้วยใจ”

16.00 – 17.00 น.       อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว

17.00 – 18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

18.00 –19.00 น.       สวดมนต์ทำวัตรเย็น –ฟังธรรมโอวาท

19.00 –21.30 น.       กิจกรรม“ We’re the One ”

                             แบ่งคน-แบ่งงาน, ทำงาน ส่วนกลาง/กลุ่มย่อย

21.30 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

 

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

05.30 – 06.00 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

06.00 – 07.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

07.00 – 08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจส่วนตัว

08.30 – 11.30 น.       มอบหมายโจทย์แห่งการเรียนรู้

                             กิจกรรมที่ ๑   "Moral Project Ignite" การสื่อสารความดีอย่างมีพลัง

                             กิจกรรมที่ ๒  “ ” วัฒนธรรมความดี ๔ ภูมิภาค

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.       บรรยายพิเศษ โดย เรื่อง ทุนแห่งความดี

15.00 – 16.00 น.       แบ่งกลุ่ม  กิจกรรม   "................................................................."

16.00 – 17.00น.       พักอาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว

17.00 – 18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

18.00 –19.00 น.       สวดมนต์ทำวัตรเจริญจิตภาวนา

19.00 – 20.30 น.       "รวมพลการสื่อสารความดี อย่างมีพลัง"

20.30 –21.30 น.       แบ่งกลุ่ม-แบ่งงาน,ซักซ้อม

21.30 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

 

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

05.00 – 05.30 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

05.30 – 06.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

06.00 – 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจส่วนตัว

07.00 – 08.00 น.       เดินทางไปที่  เมืองทองธานี

08.00 – 10.30 น.       แบ่งกิจกรรมตามกลุ่ม พร้อมดำเนินการกิจกรรมบนเวที

                             กลุ่มที่  ๑  ตั้งนิทรรศการนำเสนอโครงงาน

                             กลุ่มที่  ๒  จรยุทธสื่อสารความดี

                             กลุ่มที่  ๓  ธรรมอาสา  พัฒนาสังคม

                             กลุ่มที่  ๔  ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดีไม่ดื่มเหล้าดูดบหรี่

10.30– 12.30 น.       กลุ่มที่  ๑  จรยุทธสื่อสารความดี

                             กลุ่มที่  ๒  ธรรมอาสา  พัฒนาสังคม

                             กลุ่มที่  ๓  ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดีไม่ดื่มเหล้าดูดบหรี่

                             กลุ่มที่  ๔  ตั้งนิทรรศการนำเสนอโครงงาน

12.30 – 14.30 น.       กลุ่มที่  ๑  ธรรมอาสา  พัฒนาสังคม

                             กลุ่มที่  ๒  ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดีไม่ดื่มเหล้าดูดบหรี่

                             กลุ่มที่  ๓  ตั้งนิทรรศการนำเสนอโครงงาน

                             กลุ่มที่  ๔  จรยุทธสื่อสารความดี

14.30 –16.30 น.       กลุ่มที่  ๑  ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดีไม่ดื่มเหล้าดูดบหรี่

                             กลุ่มที่  ๒  ตั้งนิทรรศการนำเสนอโครงงาน

                             กลุ่มที่  ๓  จรยุทธสื่อสารความดี

                             กลุ่มที่  ๔  ธรรมอาสา  พัฒนาสังคม

16.30 – 17.30 น.       เดินทางกลับวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์

17.30 –19.30 น.       พักรับประทานอาหาร,อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว

19.30 – 20.00 น.       ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

20.00 – 21.30 น.       มอบหมายโจทย์แห่งการเรียนรู้“Big Bang พลังแห่งความดี”

ประชุมกลุ่มสรุปงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ปัญหา-การแก้ไข-ข้อเสนอแนะ

21.00 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

05.00 – 05.30 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

05.30 – 06.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

06.00 – 07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจส่วนตัว

07.00 – 08.30 น.       เดินทางไปที่  อิมแพคเมืองทองธานี

08.30 – 11.30 น.       กิจกรรม “Big Bang พลังแห่งความดี”

11.30– 12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 16.30 น.       กิจกรรม “Big Bang พลังแห่งความดี”

16.30 – 17.30 น.       เดินทางกลับวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์

17.30 –19.30 น.       พักรับประทานอาหาร,อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว

19.30 – 20.00 น.       ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

20.00 – 21.30 น.       ประชุมกลุ่มสรุปงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ปัญหา-การแก้ไข-ข้อเสนอแนะ

21.00 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

05.00 – 05.30 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

05.30 – 06.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

06.00 – 07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจส่วนตัว

07.00 – 08.30 น.       เดินทางไปที่  อิมแพคเมืองทองธานี

09.30 – 11.30 น.       ประการผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

                             ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

11.30– 12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.       รับโล่พระราชทาน มอบโล่รางวัล-มอบเกียรติบัตรรางวัล

                             ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

16.30 – 17.30 น.       เดินทางกลับวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์

17.30 –19.00 น.       พักรับประทานอาหาร,อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว

19.00 – 19.30 น.       ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

19.30 – 21.30 น.       กิจกรรมจุดเทียนสร้างพลังอุดมการณ์

21.30 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

วันเสาร์ที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔

05.00 – 06.00 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

06.00 – 07.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

07.00 – 08.30 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจกรรมส่วนตัว

08.30 – 09.30 น.       มาลาบูชาครู , อำลาอาลัย

09.30 – 10.30 น.       พิธีมอบวุฒิบัตรค่าย , ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

10.30–11.30 น.        พิธีปิดค่าย      

12.00 น.        อาหารกลางวัน
          เดินทางกลับภูมิลำเนา


เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2555 | อ่าน 2419
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 4445
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 3473
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 3504
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 5459
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 6249
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 4744
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5998
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 5277
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 5671
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 5746
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th