ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการ

 1คำถาม :  การประเมินรอบ ๖เดือน ๑-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นช่วงเวลาปิดเทอมหยุดสงกรานต์  ยังดำเนินการไม่ทัน  เลื่อนได้ไหม

คำตอบ :  เห็นด้วย  ให้เลื่อนไปก่อน  แต่ประเมินรอบ ๙ เดือน  ณ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธปรับปรุง  พัฒนาโรงเรียน และดำเนินการประเมินตนเองในเวป  vitheebuddha.com ให้เริ่มตั้งแต่เปิดเทอม พฤษภาคม ๒๕๕๖ แล้วเสร็จกรกฎาคม ๒๕๕๖ และ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในสพป/ม ใช้ข้อมูล มาสรุปเป็นของแต่ละเขตให้ทันในรอบ ๙ เดือน ณ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ส่วนเขต  หรือ โรงเรียนที่ดำเนินการแล้วในรอบ ๖ เดือนนี้  เท่าที่เปิดข้อมูลดู ก็พบว่าหลายเขตทำรายงานแบบ  ARS 5 (1)   ได้ดี เป็นตัวอย่างได้   ดูแบบจากคู่มือ หน้า ๕๙   แต่ โปรดอ่านข้อต่อไป

2 คำถาม : รายงานแบบ  ARS 5 (1) ของเขต  ต้องทำอย่างไร

คำตอบ :  รายงานแบบ  ARS 5 (1) ดูแบบจากคู่มือ หน้า ๕๙    เป็นแบบสรุปของเขต ซึ่งไม่ได้มีข้อมูลผลสรุป และไม่มีเกณฑ์การให้คะแนนเขต (มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน  สรุปผลของเขตไปปรากฏในแบบ ARS 5 (2)   หน้า ๖๐ ของโรงเรียน )   จึงขอเพิ่มเติมท้าย แบบ  ARS 5 (1)  ของเขตพื้นที่ หน้า ๕๙ จำนวน ๒ ตาราง  ดังนี้

สรุปผลการดำเนินการ ของเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวนโรงเรียนในสังกัด...................  โรงเรียน  จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธ..................  โรงเรียน                               ตารางที่ ๑  สรุป และคิดร้อยละเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ( ดูเกณฑ์การให้คะแนน และความหมาย จากคู่มือ หน้า ๕๖-๕๗ ( เขตพื้นที่สรุปจากแบบแบบ ARS 5 (2)    )

 

๕ คะแนน

๔ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

หมายเหตุ

 จำนวน รร

ร้อยละ

 จำนวน รร

ร้อยละ

 จำนวน รร

ร้อยละ

 จำนวน รร

ร้อยละ

 จำนวน รร

ร้อยละ

ด้านกายภาพ ๗ ประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมแล้วต้องได้ ๑๐๐ %

ด้านกิจกรรมประจำวันพระ                     ๔ ประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมแล้วต้องได้ ๑๐๐ %

ด้านการเรียนการสอน               ๕ ประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมแล้วต้องได้ ๑๐๐ %

ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน   ๕ ประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมแล้วต้องได้ ๑๐๐ %

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ                   ๘ ประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมแล้วต้องได้ ๑๐๐ %

    ตารางที่ ๒  สรุปภาพรวม ของเขตพื้นที่การศึกษา

 

      จำนวนโรงเรียน

           ร้อยละ

         หมายเหตุ

ระดับคะแนน ๕

 

 

 

ระดับคะแนน ๔

 

 

 

ระดับคะแนน ๓

 

 

 

ระดับคะแนน ๒

 

 

 

ระดับคะแนน ๑

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ของภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับคะแนน ๑ ความหมาย  โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ ๘๐ ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป

ระดับคะแนน ๒ ความหมาย  โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ ๘๕ ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป

ระดับคะแนน ๓ ความหมาย  โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ ๙๐ ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไประดับคะแนน ๔ ความหมาย  โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ ๙๕ ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไประดับคะแนน ๕ ความหมาย  โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ ๑๐๐ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป

 

3 คำถาม :  โรงเรียนต้องทำอย่างไร

คำตอบ :  ง่ายๆ  โรงเรียนที่สมัครเข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไว้แล้ว ในเวป  vitheebuddha.com ก็ต้องเข้าไปประเมินตนเองในเวปอยู่แล้วว่าแต่ละด้าน ซึ่งมี ๕ ด้านนั้น  ตนเองอยู่ในระดับใด   ประเมินตนเองตามความจริงครบทุกด้าน  ตามเกณฑ์ของเวป

จากนั้นใช้ข้อมูลเดียวกันนี้ ประเมินใน  แบบ  ARS  5 (2 ) จากคู่มือ  ARS  หน้า ๖๐- ๖๒   จะตอบได้ว่าในแต่ละด้านของโรงเรียนของเรา  ได้ร้อยละเท่าไร  แล้วสรุปผลของโรงเรียนของเรา ตามเกณฑ์ในคู่มือ  ARS  หน้า                 ๕๖-๕๗   ภาพรวมโรงเรียนเราอยู่ในระดับใด  กรุณาส่งสรุปผล ARS 5 (2) นี้ให้ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่   โรงเรียนควรให้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เป็นอันเสร็จงานโรงเรียน

ต่อจากนั้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่  เข้าไปดูข้อมูลในเวป  vitheebuddha.com  ตรวจสอบ รับรองแล้วสรุปผลเป็นภาพรวมจากทุกโรงเรียนวิถีพุทธของเขต   ในแบบ  ARS 5 (1)  ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  (รอบ ๙ เดือน ) โดยโรงเรียนที่ดำเนินการแล้ว แม้ว่าได้ ๑ คะแนนในการประเมินตนเองในเวป  vitheebuddha.com                          ก็หมายความว่าได้ดำเนินการแล้ว ในความหมายของ แบบ  ARS  5 (2 )

4 คำถาม :  การประเมินตนเองในเวป  vitheebuddha.com มีเกณฑ์ ๕  ๔  ๓  ๒  ๑  แต่ในการประเมิน ARS  5 (2 )มี ๒ เกณฑ์ คือ ดำเนินการ / ไม่ได้ดำเนินการ โรงเรียนจะทำอย่างไร

คำตอบ :  ตอบเหมือนข้อที่แล้ว  ขยายความอีกครั้ง  ในเวป  vitheebuddha.com ต้องการให้โรงเรียนหาลำดับที่ยืนของตนเอง  และมีทิศทางที่จะเดินอย่างไร พัฒนาให้ตนเองเลื่อนถึงลำดับคะแนนสูงสุดทุกด้านในโอกาสต่อๆไป                       ส่วนใน ARS  5 (2) โรงเรียนตอบมาแบบหยาบกว่า ว่า yes  or no  น่าจะง่ายขึ้นนะ

5 คำถาม :  แบบ  ARS 5 (1) ของเขต  ต้องใส่ข้อมูลหลักฐานอะไรบ้าง

คำตอบ :  คำถามข้อ ๒ เราได้คุยตอบกันเรื่องการสรุปผลแล้ว  ดังนั้นหลักฐานคือ ข้อมูลจากเวป   vitheebuddha.com หรือจากการรายงานแบบ ARS  5 (2) โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่กรอกในแบบ ARS 5 (1) เพียงว่านำมาจากหลักฐานใด  แต่ไม่ต้องส่งหลักฐานที่ว่ามาในเอกสารที่แนบให้ สพฐ.  เพราะท่านได้รับรองข้อมูลแล้วว่าท่านได้ดูหลักฐานมาแล้ว  เราเชื่อตามท่าน  ขอเพิ่มเติมว่า ท่านต้องส่งแนบ แบบ ARS 5 (1) ของเขตมาด้วย มิฉนั้นสพฐ. ไม่สามารถรับรองข้อมูลให้ท่านได้  ให้เขตรายงานกรอกชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ แบบ ARS 5 (1) เป็นรายโรง  และจำนวนโรงเรียนวิถีพุทธที่รายงานต้องตรงกับจำนวนโรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนในเวป   vitheebuddha.com

 

6 คำถาม :  การรับรองครั้งนี้  จะมีอายุยืนยาวแค่ไหน

คำตอบ :  รับรองใหม่ทุก ๓ เดือน โดยรอบ ๖ เดือน ครั้งนี้ให้เป็นการเตรียมตัว  ปรับปรุงพัฒนาก่อน รอบต่อไป ๙ เดือน       ณ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จะเป็นการรับรองครั้งที่ ๑ และ รอบ ๑๒ เดือน  ณ ตุลาคม ๒๕๕๖  เป็นการรับรองครั้งที่ ๒ อีกทั้งยังต่อเนื่องไปอีกในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วย  โรงเรียนมีโอกาสที่จะไต่ไล่ระดับการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงไปถึงคะแนนสูงสุดได้ และโรงเรียนร่วมกับเขตตรวจสอบตนเองทุกๆ ๓ เดือน

7 คำถาม :  ถ้ายังสงสัยอื่นๆอีก ทำอย่างไร

คำตอบ : ถามเขตพื้นที่ก่อน  หรือ ถาม สพฐ. ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙ ขอให้เป็นคำถามที่ตอบเองไม่ได้จริงๆ  ขอย้ำอีกครั้งว่า การประเมินตนเอง  เป็นไปเพื่อรู้จักตนเองเป็นไปเพื่อการพัฒนา กรุณามองเห็นตามที่เป็นจริงและพยายามให้คงอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น  ดีขึ้น  การประเมินตนเอง ที่ไม่เป็นจริงเป็นผลลบกับตัวเอง  อย่างไรก็ตามขอเสนอให้เขตสุ่มตรวจสอบ  ประเมินทั้งในเวป vitheebuddha.com และ ไปดูสภาพจริงของโรงเรียนด้วย


เขียนเมื่อ 19 เมษายน 2556 | อ่าน 4724
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 4445
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 3473
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 3504
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 5459
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 6249
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 4744
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5998
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 5277
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 5671
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 5746
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th