กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๗   มกราคม ๒๕๕๕ 
 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   (ส  น  ก)   สพฐ
 โทร ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙  /  ๐๒ ๒๘๐ ๕๕๖๐ 

เวที  ๑ เมตตา(3.6x6x0.8 m)

เวที ๒ กรุณา  ( 3.6x6x0.8 m)

เวที ๓ มุทิตา  (7.2x10.8X0.8 m)

เวที ๔ อุเบกขา  ( 7.2x10.8X0.8 m)

วัน เวลา

รายการ

วัน เวลา

วัน เวลา

วัน เวลา

รายการ

วัน เวลา

รายการ

๒๕ มกราคม ๕๕

๐๘.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๕.๓๐

 

๑๕.๓๐-๑๙.๓๐

 

๑๙.๓๐-๒๐.๓๐

 

โครงงานเยาวชนไทย ฯ

มารยาทไทย ประถมต้น ๑๒ รร  

มารยาทไทย ประถมปลาย ๑๒ รร.

มารยาทไทย  มัธยมต้น  ๑๒ รร

มารยาทไทย  มัธยมต้นขยายฯ  ๑๒ รร

มารยาทไทย  มัธยมปลาย  ๑๒ รร

๒๕ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๐.๓๐

๑๑.๐๐ -๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐

 

 

โครงงานคุณธรรม มัธยมต้น  ๑๒  รร.   

เพลงคุณธรรม มัธยมต้น  ๑๒  รร.  

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ฯ

 เพลงคุณธรรม มัธยมต้น ขยายฯ  ๑๒  รร.

เพลงคุณธรรม มัธยมปลาย  ๑๒  รร.

๒๕ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐ -๑๓.๐๐

๑๓.๐๐-๒๐.๐๐

 

 

ละครคุณธรรม มัธยม ๑๒ รร.

ละครประวัติศาสตร์ ประถม ๑๒ รร.

๒๕ มกราคม ๕๕

๐๘.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๔.๐๐

๑๔.๐๐-๑๙.๐๐

 

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ฯ   

โครงงานคุณธรรมมัธยมต้น ขยายฯ๑๒รร.  

ละครคุณธรรม มัธยม ขยายฯ ๑๒ รร.

 

๒๖ มกราคม ๕๕

๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐

๑๑.๓๐-๑๓.๓๐

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐-๑๙.๐๐

 

 

เล่านิทานคุณธรรม ประถมต้น ๑๒ รร.

เล่านิทานคุณธรรม ประถมปลาย ๑๒ รร.

โครงงานฯ ประถมต้น ๑๒ รร.

โครงงานฯ ประถมปลาย ๑๒ รร.

 

 

๒๖ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๓.๐๐

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐

 

 

สวดมนต์ มัธยม ๑๒ รร.

 เพลงคุณธรรมประถมปลาย  ๑๒  รร. 

เพลงคุณธรรมประถมต้น  ๑๒  รร.

 

๒๖ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๓.๐๐

๑๓.๐๐ -๒๐.๐๐

 

ละครคุณธรรม ประถม ๑๒ รร

ละครประวัติศาสตร์ มัธยม ๑๒ รร.

 

๒๖ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๕.๐๐

๑๕.๐๐ -๒๐.๐๐

 

ละครประวัติศาสตร์ มัธยม ขยายฯ๑๒ รร.

สวดมนต์ มัธยม ขยายโอกาส  ๑๒ รร.

 

๒๗มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐

 

เล่านิทานคุณธรรม มัธยมต้น ๑๒  รร.  

เล่านิทานคุณธรรม มัธยมปลาย ๑๒  รร.  

๒๗ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐

 

โครงงานคุณธรรม มัธยมปลาย  ๑๒  รร.

เล่านิทานคุณธรรมมัธยมต้นขยายฯ ๑๒  รร. 

 

๒๗ มกราคม ๕๕

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐

๑๒.๐๐-๑๖.๐๐

 

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ฯ   

พิธีมอบ ฯ  

๒๗ มกราคม ๕๕

๐๘.๓๐-๑๓.๓๐

 

สวดมนต์ ประถม  ๑๒ รร.

 

หมายเหตุ  ๑. เวลาที่กำหนดโดยประมาณ รวมเวลาจัดฉาก เตรียมการ แนะนำตัว  เปลี่ยนรายการ ฯลฯ  ๒. ให้คุณครูประสานงานกับผู้รับผิดชอบทันทีที่ได้กำหนดการนี้                         เพลงคุณธรรม อ.สมประสงค์ 087 087 1794   โครงงานคุณธรรม  อ.พรหมเทพ  081 829 7596   หนังสั้นคุณธรรม อ.ทรงวุฒิ  081 622 6845  ละครคุณธรรม                                           อ.วาสนา081 131 9111   ละครประวัติศาสตร์  อ.บรรเจอดพร 089 678 1499     เล่านิทานคุณธรรม อ.อัมพร 081 906 2211   มารยาทไทย อ.อุมาภรณ์ 089 789 5265                     สวดมนต์ อ.บรรเจอดพร089 678 1499    โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง อ.เกศกัญญา 089 889 0750      ๓.ในวันประกวดให้นักเรียนมารายงานตัว ที่เวที รอบเช้าเวลา ๐๗.๐๐ ถึง ๐๘.๐๐ น.  รอบบ่าย ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.   รอบค่ำ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ๔.เอกสารสำหรับรายงานตัว  ๓ ชุด ชื่อกิจกรรมที่การประกวด ชื่อ นามสกุลของนักเรียน  ชั้น โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ชื่อครูผู้ฝึกสอน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   ๕.เตรียมเอกสารที่ต้องให้กรรมการพิจารณา ๕ ชุด  เช่นบทละคร  เอกสารสรุปโครงงาน ฯ นิทาน ๖. ให้เตรียมฉาก และอุปกรณ์ประกอบมาอย่างเหมาะสมกับเวลา และขนาดเวที  ๖. การประกวดระดับชาติมีแนวทางที่สอดคล้องกับการประกวดระดับภูมิภาค


เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2555 | อ่าน 2477
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 4458
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 3491
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 3514
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 5468
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 6272
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 4753
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 6006
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 5288
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 5681
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 5755
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th