ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช ปีการศึกษา ๒๕๕๔
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 

                        ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) ร่วมกับ ... ได้จัดให้มี โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ซึ่งได้มีโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติที่เป็นตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจาก ... เขตพื้นที่การศึกษา มาเข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีการแบ่งออกเป็น ๗ ค่าย ๘ ภูมิภาค ในค่ายดังกล่าวได้มีการประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติในระดับภูมิภาค เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ เสร็จสิ้นแล้ว กคพ. จึงขอประกาศผลการประกวด ดังนี้ 

๑. โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับภูมิภาค ที่เข้าสู่รอบระดับประเทศ
จำนวน .33.. โครงงาน ได้แก่

 

 

ค่าย

สพท.

ชื่อโครงงาน

โรงเรียน

1

1

เชียงใหม่ 1

น้อมนำทำความดี สู่วิถีชุมชนแม่ปูคา

บ้านแม่ปูคา

2

1

เชียงใหม่ 4

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ

บ้านหัวริน

3

1

สพม. 34

สานปณิธานองค์ราชา ภูมิปัญญาล้านนา ห่มป่าด้วยผ้าเหลือง

ยุพราชวิทยาลัย

4

1

สพม. 36

หนึ่งใจใฝ่ทำดี พุทธชยันตีเฉลิมราช

ภูซางวิทยาคม

5

1

สพม. 34

ชีวิตสดใส ห่างไกลเหล้าบุหรี่ พุทธชยันตี เฉลิมราช 2600-84

พร้าววิทยาคม

6

2

ตาก 2

รู้รักแผ่นดินไทย สานสายใยคนพลัดถิ่น

สรรพวิทยาคม

7

2

พิษณุโลก 3

เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจการศึกษา พัฒนาชีวิต ไม่คิดติดเกมส์

บ้านหนองกะท้าว

8

2

อุตรดิตถ์ 1

อาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยร้อยรักษ์ท้องถิ่น

อนุบาลไทยรัฐวิทยา5

9

2

สพม.42

สานสายใยรักสู่คนชรา น้อมนำปรัชญา ถวายในหลวง

เทพศาลาประชาสรรค์

10

2

พิษณุโลก3

สองมือน้อยๆ ค่อยๆ ปิดขวดเหล้าและซองบุหรี่

วัดกระบังมังคลาราม

11

3

ชัยนาท

84 พรรษาองค์ราชัน ลูกศรีวิชัยร่วมกัน สร้างสรรค์ความดี

วัดศรีวิชัย

12

3

ลพบุรี 1

รัฐบาลเด็กดีศรีพลร่ม รณรงค์ความซื่อสัตย์

พลร่มอนุสรณ์ ฯ

13

3

สมุทรปราการ1

รำลึกคลองสำโรง

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

14

3

อ่างทอง

ลด เลิก เกมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

อนุบาลแสวงหา

15

3

สพม. เขต 5

ขอเป็นสิ่งเล็กๆ ในการสร้างความดีที่ยิ่งใหญ่

พิบูลวิทยาลัย

16

4

กาญจนบุรี 2

จิตอาสา ต้นกล้าความดี ต้านภัยเมรัย บุหรีถวายในหลวง

บ้านสระลุมพุก

17

4

ชุมพร 1

ผู้รับกลับใจ

มาบอำมฤตวิทยา

18

4

นครศรีธรรมราช 2

คาราวานจิตอาสา นิทานคุณธรรมสู่น้อง

บ้านวังยวน

19

4

สพม. 8

พุทธชยันตรี2600 ปี 84 ชุดความดี ถวายในหลวง

ท่ามะกาวิทยาคม

20

4

สพม. 8

สานฝันวัยใส  สร้างคนรุ่นใหม่ ฯ

หนองโพธิ์วิทยา

21

5

นครราชสีมา 4

น้อมนำคุณธรรม ใส่ใจผู้สูงอายุ

บ้านท่าเลื่อนสามัคคี

22

5

นครราชสีมา 6

เยาวชนใจอารีย์มีจิตอาสาสู่คนชราในท้องถิ่น

บ้านปอบิด

23

5

ปราจีนบุรี 2

จิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด

บ้านเขาไม้แก้ว

24

5

สระแก้ว 1

เยาวชนบ้านคลองผักขมยุคใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ ฯ

บ้านคลองผักขม

25

5

สพม. 32

สานใยรัก ผู้สูงวัยด้วยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

บ้านกรวดวิทยาคาร

26

6

สุรินทร์ 2

โครงงานคุณธรรมน้อมนำพระราชดำรัสพัฒนาคุณค่าสู่ชุมชน

โนนนารายณ์วิทยา

27

6

อุบลราชธานี5

สร้างจิตอาสาด้วยสมุนไพร ห่างไกลยาเสพติดถวายในหลวง

บ้านโนนเลียง

28

6

สพม. เขต 28

ล้อมรักผู้สูงวัย ล้อมใจด้วยจิตอาสา ถวายแด่องค์มหาราชา ภูมิพล

ศรีตระกูลวิทยา

29

6

สพม. เขต 29

แทนความห่วงใยใส่ใจรักผู้สูงวัยถวายแด่พ่อหลวง

โนนกุงวิทยาคาร

30

7

นครพนม 2

สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำพระราชดำริ สู่วิถีพอเพียง

บ้านโพนจาน

31

7

หนองบัวลำภู 1

วัยใส่ใจอาสา ชุมชนร่วมใจเทิอไท้องค์ราชันย์

บ้านหนองอุ

32

7

สพม. 22

พัฒนาจิต  พัฒนาตน พัฒนาชุมชน รวมใจถวายในหลวง

อุ่มเหม้าประชาสรรค์

33

7

สพม. 22

สมุนไพรบ้านนา สปาบ้านทุ่ง มุ่งจิตอาสา เพื่อพัฒนาถิ่นเกิด เถิดไท้องค์ราชันย์

เรณูนครวิทยานุกูล

โครงงานที่ได้ผ่านการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค ดังกล่าวนี้ จะเข้าสู่การประเมินในระดับประเทศ ในช่วงระยะเวลาการดำเนินงานระยะที่ ๒ (ตอกย้ำ-ขยายผล) ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ด้วยการติดตามประเมินผลผ่านเวบบล็อก www.moralproject.com หรือเฟซบุ๊ค และ การเยี่ยมประเมินเชิงประจักษ์ในพื้นที่จริง เพื่อคัดเลือกโครงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับประเทศ มาเข้าค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ (ค่ายสุดยอดผู้นำเยาวชนไทย) ต่อไป

 

๒. โครงงานคุณธรรม ที่ผ่านหลักสูตรค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ระดับภูมิภาค

มีจำนวน ... โครงงาน ได้แก่

 

 

รหัสค่าย

สพท.

ชื่อโครงงาน

โรงเรียน

1

1A2

เชียงราย 2

หมอน้อยช่วยเหลือผู้สูงวัย

ป่าแดงวิทยา

2

1A3

เชียงราย 3

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจน้องน้อย

บ้านสันทราย

3

1A4

เชียงราย 4

กตัญญู กตเวที ทำความดีเพื่อผู้มีพระคุณ

ชุมชนบ้านศรีดอนชัย

4

1A5

เชียงใหม่1

น้อมนำทำความดี สู่วิถีชุมชนแม่ปูคา

บ้านแม่ปูคา

5

1A6

เชียงใหม่2

สองมือน้อยเรียงร้อยความห่วงใย สานใยรักสู่ชุมชน

บ้านนาบุญโหล่งขอด

6

1A7

เชียงใหม่3

นิทานคุณธรรมนำใจ ส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่าน

บ้านม่อนปิ่น

7

1A8

เชียงใหม่4

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ

บ้านหัวริน

8

1B9

น่าน 2

หลักธรรมนาชีวิต สร้างจิตการแบ่งปัน สานสัมพันธ์บวร

สมาคมพยาบาลไทย

9

1B10

พะเยา 1

ทำนาข้าวสู่วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านแม่ใส

10

1B11

พะเยา 2

ออมบุญสู่ชุมชน สร้างกุศลจิตอาสา ฯ

บ้านแวนโค้ง

11

1B12

แม่ฮ่องสอน1

สามัคคีห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

บ้านป่าลาน

12

1B13

แม่ฮ่องสอน2

คุณธรรมนำใจ ประชาธิปไตยนำทาง ฯ

บ้านห้วยโผ

13

1B14

ลำปาง 2

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำดีให้ได้ ถวายในหลวง

ปางกุ่มวิทยา

14

1B15

ลำปาง 3

ความดี 5 กิจกรรม น้อมนำสู่ความพอเพียง

ร่องเคาะวิทยา

15

1B16

ลำพูน 1

น้ำหมักมหัศจรรย์ สร้างสรรค์คุณธรรม

วัดบ้านก้อง

16

1C17

สพม. 34

สานปณิธานองค์ราชา ภูมิปัญญาล้านนา ห่มป่าด้วยผ้าเหลือง

ยุพราชวิทยาลัย

17

1C18

สพม. 35

ตื่นตัว ตระหนัก ตั้งมั่น ตั้งในตนเอง ฯ

บุญวาทย์วิทยาลัย

18

1C19

สพม. 36

หนึ่งใจใฝ่ทาดี พุทธชยันตีเฉลิมราช

ภูซางวิทยาคม

19

1C20

เชียงราย 1

เยาวชนวัยใส ใส่ใจคนรอบข้าง ลด ละ เลิก บุหรี่

ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

20

1C22

เชียงใหม่1

แม่จ้องบวร รวมใจ สร้างครอบครัวอบอุ่น ฯ

บ้านแม่จ้อง

21

1C23

เชียงใหม่2

ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ทาความดี เพื่อในหลวง

ชลประทานเขื่อนแม่กวงวิราธิวัฒน์อุปถัมป์

22

1C24

สพม. 34

ชีวิตสดใส ห่างไกลเหล้าบุหรี่ พุทธชยันตี เฉลิมราช 2600-84

พร้าววิทยาคม

23

1C25

ลำปาง 1

 5Dที่หนูทำ

 วัดหลวงวิทยา

24

1C26

สพม. 37

วิทย์-ธุระกิจคุณธรรม วิถีคุณธรรม แกนนำยุวชน สู่หนทางพอเพียง

สารธรรมวิทยาคาร

25

2A1

กำแพงเพชร1

คุณธรรมพื้นฐาน ผสานความพอเพียง เคียงคู่การออม ถวายพ่อของแผ่นดิน

บ้านวังชะโอน

26

2A2

กำแพงเพชร2

ปันรักด้วยภักดี ทำดีถวายพ่อ

บ้านทุ่มทอง

27

2A3

ตาก 1

เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา

ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม

28

2A4

ตาก 2

รู้รักแผ่นดินไทย สานสายใยคนพลัดถิ่น

สรรพวิทยาคม

29

2A6

นครสวรรค์2

คุณธรรมนำชีวิต ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

บ้านหนองมะขาม

30

2A7

นครสวรรค์3

สานรักต่างวัย หัวใจอบอุ่น สู่คนชรา

บ้านโพธิ์ประสาท

31

2A8

พิจิตร 1

โคมเทียนดอกบัวคุณธรรม

วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้

32

2A9

พิจิตร 2

เยาวชนจิตอาสา ช่วยพัฒนาสังคมดี

บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"

33

2A10

พิษณุโลก 1

ถนนคนดี เวทีคนกล้า จิตอาสาช่วยเหลือสังคม

วัดจันทร์ตะวันออก

34

2A11

พิษณุโลก 2

จิตอาสาพาน้องอ่าน ด้วยหนังสือพับคุณธรรม

บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

35

2A12

พิษณุโลก 3

เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจการศึกษา พัฒนาชีวิต ไม่คิดติดเกมส์

บ้านหนองกะท้าว

36

2B13

เพชรบูรณ์1

หนังสือธรรม นำชุมชน ดำรงพระพุทธศาสนา

บ้านเขาชะโงก

37

2B14

เพชรบูรณ์2

เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

บ้านท่าช้าง

38

2B16

สุโขทัย1

มารยาทดี มีวินัย น้ำใจงาม ร่วมใจถวายพ่อหลวง

บ้านวังทองแดง

39

2B17

สุโขทัย 2

บ้านหลังเรียน พากเพียรเขียนอ่าน ฯ

บ้านหนองบัว

40

2B18

อุทัยธานี1

มัคนายกน้อย

ชุมชนบ้านทุ่มสงบ

41

2B19

อุทัยธานี2

ออมวันละนิด ชีวิตยั่งยืน สู่เด็กดีศรีหูช้าง

บ้านหูช้าง

42

2B20

อุตรดิตถ์1

อาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยร้อยรักษ์ท้องถิ่น

อนุบาลไทยรัฐวิทยา5

43

2B21

อุตรดิตถ์2

1 กิจกรรมนำอาชีพ 10 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

บ้านห้วยคอม

44

2B23

สพม.39

เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจทำดี ฟื้นฟูวิถี ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทองแสนขันวิทยา

45

2B24

สพม. 40

รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมทำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงคุณธรรม

หล่มสักวิทยาคม

46

2C26

สพม. 42

สานสายใยรักสู่คนชรา น้อมนำปรัชญา ถวายในหลวง

เทพศาลาประชาสรรค์

47

2C27

กำแพงเพชร2

ลด ละ เลิก บุหรี่ - เมรัย สานสายใย เทิดไท้องค์ราชันย์

บ้านคลองน้ำไหลใต้

48

2C28

ตาก 1

ช่วยเพื่อน พ้องน้องพี่ ลด ละ เลิก บหรี่ ฯ

ตากสิบราชาณุสรณ์

49

2C29

ตาก 2

สร้างรั้วป้องกันอบายมุขและยาเสพติด ฯ

รวมไทยพัฒนา1

50

2C30

พิษณุโลก 3

สองมือน้อยๆ ค่อยๆ ปิดขวดเหล้าและซองบุหรี่

วัดกระบังมังคลาราม

51

2C31

สุโขทัย 2

รวมพลังแก้ไข ทุกวัยร่วมใจ รู้ทันพิษภัย ฯ

บ้านปากคะยาง

52

2C32

อุทัยธานี1

ปัญหามีไว้แก้ เพื่อนแท้ไม่ใช่ยาเสพติด

บ้านหนองตะเคียน

53

2C33

อุทัยธานี2

รณรงค์ลดสุรา พาความสุขสู่ครอบครัว เทิดไท้องค์ราชันย์

บ้านเขาวง

54

2C34

อุทัยธานี2

ธนาคารความดี รวมพลังสามัคคี ทำดีถวายพ่อหลวง

อนุบาลบ้านไร่

55

2C35

สพม. 39

คุณธรรมแห่งความดี หลีกหนียาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์

นครไทย

56

2C36

อุตรดิตถ์

ฟื้นฟูวิถีประเพณีวัฒนธรรมไทย นำธรรมใส่ใจ สร้างครอบครัวไทยให้แข็งแรง

ผักขวง

57

3A2

จันทบุรี1

ขยะชิ้นน้อย ร้อยรัก สามัคคี

วัดรำพัน ฯ

58

3A4

ฉะเชิงเทรา 1

ออมก่อนใช้ จ่ายที่ใช่ อย่าจ่ายที่ชอบ

ปากคลองบางขนาก

59

3A7

ชลบุรี 2

ดอกไม้ เทียน พุทธบูชา สร้างปัญญาแก่เยาชน

บ้านเกาะโพธิ์ ฯ

60

3A9

ชัยนาท

84 พรรษาองค์ราชัน ลูกศรีวิชัยร่วมกัน สร้างสรรค์ความดี

วัดศรีวิชัย

61

3A10

ตราด

ต้นกล้าแห่งความดี ทาดีเพื่อพ่อของแผ่


เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2555 | อ่าน 5504
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 4445
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 3473
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 3504
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 5459
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 6249
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 4744
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5998
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 5277
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 5671
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 5746
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th