ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙

 ในการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙
มีระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้

  1. การศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙  (๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ)ประกอบด้วยการค้นคว้าเอกสารการวิจัยโรงเรียนวิถีพุทธในปีที่ ๑- ๙การออกแบบการวิจัยเพื่อการพัฒนา (Research and Development) การกำหนดกิจกรรมตามช่วงเวลา
  2. การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยและพัฒนา รอบที่ ๑โดยสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานส่งหนังสือเชิญชวน แจ้งไปยังโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนทั่วไปทุกสังกัดทุกระดับทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ (๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ) ให้กรอกข้อมูลผ่าน website : http://www.vitheebuddha.com/main.php    เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายพลังสามัคคี พลังปัญญา ดำรงวิถีพุทธ วิถีไทยให้มั่นคงเข้มแข็ง จำนวนประมาณ ๑,๔๐๐ โรงเรียนเพื่อทำการคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้วยเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น   ให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ โรงเรียนเพื่อการดำเนินงานในขั้นต่อไป
  3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ด้วยการนำโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ๑๐๐ โรงเรียนมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และนำเสนอผลการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสังเคราะห์ให้เป็นแนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ
  4. การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยและพัฒนา รอบที่ ๒  โดยแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑  สมัครเข้าร่วมโครงการในรอบสุดท้าย  เพื่อการตรวจเยี่ยม และสอนงาน (Coaching) จากทีมพระนิเทศวิถีพุทธจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐โรงเรียน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ ๔ โรงเรียน แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้
        - ภาคเหนือ จำนวน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา
        - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๗ เขตพื้นที่การศึกษา
        - ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก จำนวน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา
        - ภาคใต้ จำนวน ๓ เขตพื้นที่การศึกษา
        กรณีมีโรงเรียนสมัครใจจำนวนมากกว่าที่กำหนดจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่อยู่ในรายงานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในปีที่ ๘ ด้วย
๕.     การจัดทำคู่มือการนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธและอบรมพระนิเทศวิถีพุทธเพื่อให้พระ ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียน สอนงาน ติดตาม โรงเรียน ได้มีคู่มือการนิเทศและได้รับการอบรม วิธีการปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธอย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะหลังการตรวจเยี่ยม
๖.     การตรวจเยี่ยมและสอนงานในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ๒๐ โรงเรียนของพระนิเทศ  ทีมงานพระนิเทศที่ได้รับการอบรมเทคนิคการตรวจเยี่ยม การสอนงาน การจัดทำรายงาน     การวิเคราะห์ข้อมูล
๗.     การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒  ด้วยการนำโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ
๘.     การจัดทำรายงานผลการศึกษาวิธีการดำเนินงานตามโครงการศึกษาและพัฒนา   อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙  (๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ)ด้วยการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามแนวทางโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ (๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
๙.       การจัดทำเอกสารเผยแพร่ และสื่อวีดิทัศน์  การดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  ปีที่ ๙ (๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ) ใน  รูปแบบDVD จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ แผ่น

เขียนเมื่อ 6 มกราคม 2555 | อ่าน 4134
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 4445
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 3473
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 3504
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 5459
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 6249
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 4744
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5998
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 5277
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 5671
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 5746
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th